24 กันยายน 2562

ประโยคภาษาจีน นิสัยดี นิสัยไม่ดี

รูปภาพจาก pixabay.com

👇👇👇

คำถาม :เขาเป็นคนยังไง  
What is he like?/ What sort of person is he?
            他是什么样的人?
            Tā shì shén me yàng de rén?


คำตอบ

นิสัยดี
เขานิสัยดี 
He’s nice.  / He’s a nice person.
他是个好人。
Tā shì gè hǎo rén.


เป็นคนใจดี 
He is a kind person.
他是一个善良的人。
Tā shì yí gè shàn liáng de rén.


เขามีบุคลิกดี 
He has a good personality.
他有良好的个性。
Tā yǒu liáng hǎo de gè xìng.


เขาใจดีกับทุกคน 
He’s kind to everybody./He’s nice to everyone.
他对每个人都很好。
Tā duì měi gè rén dōu hěn hǎo.


เขาเป็นมิตรกับทุกคนมาก 
He is friendly to everyone.
他对每个人都很友善。
Tā duì měi gè rén dōu hěn yǒu shàn.


เขาดูดีและมีบุคลิกที่ดี He has a nice appearance and a good personality. 
他有好看的容貌和良好的个性。
Tā yǒu hǎo kàn de róng mào hé liáng hǎo de gè xìng.


เขาเป็นคนจริงใจ 
He’s an honest person./ He’s a sincere person.
他是个诚实的人。
Tā shì gè chéng shí de rén.


เขาเป็นคนพึ่งพาได้ 
He’s reliable./ He’s dependable.
他很可靠 /他是可靠的。
Tā hěn kě kào./Tā shì kě kào de.


เขาเป็นมิตรมาก 
He’s very friendly.
他很友好。
Tā hěn yǒu hǎo.


เขาเป็นสุภาพบุรุษ 
He’s a gentleman.
他是一个绅士。
Tā shì yí gè shēn shì.


เขาเป็นคนสุภาพ 
He’s polite.
他很有礼貌。
Tā hěn yǒu lǐ mào.เขาเป็นคนเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  
He’s thoughtful. / He’s considerate.
 他很体贴。/ 他体贴周到。
Tā hěn tǐ tiē./ Tā tǐ tiē zhōu dào.


เขาเป็นคนของประชาชน 
He’s a popular guy.
他是很受欢迎的。
Tā shì hěn shòu huān yíng de.


เขาเป็นคนน่านับถือ 
He’s respectable./ He’s respected by everybody.
他受到大家的尊敬。
Tā shòu dào dà jiā de zūn jìng.


เขาเป็นคนขยันทำงาน 
He’s a hard worker.
他是一个勤奋的工人。
Tā shì yí gè qín fèn de gōng rén.


เขาเป็นพ่อที่ดี 
He is a good father
他是个好父亲。
Tā shì gè hǎo fù qīn.


เขาเป็นคนที่เด็ดขาดมาก 
He is a very decisive person. 
他是一个很有决断力的人。
Tā shì yī gè hěn yǒu jué duàn lì de rén.


เขาเป็นคนที่มีความกล้าหาญ 
He is a man of courage.
他是个有胆量的人。/他很有勇气。
Tā shì gè yǒu dǎn liàng de rén. /Tā hěn yǒu yǒng qì.

 👌👌👌👌

คำถาม : เขาเป็นคนยังไง  
What is he like?/ What sort of person is he?
他是什么样的人?
Tā shì shén me yàng de rén?

👇👇👇👇

คำตอบ
นิสัยไม่ดี

เขาเป็นคนใจร้าย 
He’s mean./ He’s nasty.
他很讨厌。
Tā hěn tǎo yàn.


เขาเป็นคนที่ไม่มีมโนสำนึก 
He is a man of no conscience.
 他是一个没良心的人
Tā shì yí gè méi liáng xīn de rén


เขาเป็นคนน่าเบื่อ  
He’s boring.
他很无聊。
Tā hěn wú liáo.


เขาเป็นคนประหลาด 
He’s weird.
他是一个很奇怪的人。
Tā shì yí gè hěn qí guài de rén.


เขาดื้อด้านมาก 
He’s so stubborn.
他太固执了。
Tā tài gù zhi le.


เขาอารมณ์ไม่มั่นคง 
He was emotionally unstable.
他情绪不稳定。
Tā qíng xù bù wěn dìng


เขาเป็นคนใจร้อน 
He’s short-tempered.
他脾气暴躁。
Tā pí qì bào zào.


เขาเป็นคนไม่เด็ดขาดเลย 
He’s so indecisive.
他没决断力。
Tā méi jué duàn lì.


เขาเป็นคนหยาบคาย 
He’s a rough person.
他是个粗野的人。
Tā shì gè cū yě de rén.


เขาหยาบคาย 
He’s rude./ He’s impolite
他粗鲁无礼。
Tā cū lǔ wú lǐ.


เขาไม่มีสามัญสำนึก 
He lacks common sense.
他缺乏常识。
Tā quē fá cháng shì.


เขามันจอมป่วนชัดๆ 
He’s a headache.
 他是一个令人头痛的人。
Tā shì yí gè lìng rén tóu tòng de rén.


เขาเป็นคนขี้เหนียว 
He’s cheap.
他是一个非常小气的人。
Tā shì yí gè fēi cháng xiǎo qì de rén.


เขาเป็นคนขี้เหนียวมาก 
He is a very stingy person.
他是一个特别抠的人。
Tā shì yí gè tè bié kōu de rén.


เขามีนิสัยโผผาง 
He is a straightforward man.
他是一个直性子。
Tā shì yí gè zhí xìng zi.


🙅🙅🙅🙅🙅

คำถาม :คุณคิดว่าเธอเป็นยังไงบ้าง 
What do you think of her?
她是什么样的人?
Tā shì shén me yàng de rén?คำตอบ
นิสัยดี
เธอเป็นคนมีเสน่ห์ 
She’s attractive./ She’s charming.
她很迷人。
Tā hěn mí rén.


เธอเซ็กซี่มาก 
She's sexy.
她很性感。
Tā hěn xìng gǎn.


เธอดูเท่ 
She looks cool
她看起来很酷
Tā kàn qǐ lái hěn kù.


เธอเป็นคนน่าคบ 
She’s amiable.
亲切友好的。
Tā qīn qiè yǒu hǎo de.


เธอเป็นคนใส่ใจคนอื่น 
She’s a caring person.
她是个体贴的人。
Tā shì gè tǐ tiē de rén.


เธอเป็นคนเข้ากับคนอื่นง่าย 
She’s easy to get along with.
她很容易相处。
Tā hěn róng yì xiāng chǔ.


เธอเป็นคนมีอารมณ์ขัน 
She has a good sense of humor.
她很有幽默感。
Tā hěn yǒu yōu mò gǎn.


เธอเป็นคนหลักแหลม 
She’s very sharp./ She’s witty.
 她很敏锐。
Tā hěn mǐn ruì.

เธอเป็นคนฉลาดมาก 
She’s very smart. / She’s very clever.
她很聪明。
Tā hěn cōng míng.


เธอเป็นคนปรับตัวได้ง่าย 
She’s flexible.
她是一个很容易适应环境的人。
Tā shì yí gè hěn róng yì shì yìng huán jìng de rén.


เธอรู้จักคนเยอะ 
She has a large circle of acquaintances.
她认识很多人。
Tā rèn shì hěn duō rén.


เธอเป็นคนมีความรับผิดชอบสูง 
She has a strong sense of responsibility.
她有强烈的责任感。
Tā yǒu qiáng liè de zé rèn gǎn.


เธอเป็นคนใจกว้าง(ใจสปอร์ต) ต่อเพื่อนของเธอ 
She is very generous to her friends.
她对朋友很慷慨。
Tā duì péng yǒu hěn kāng kǎi


เธอสนุกกับชีวิตมาก 
She enjoys her life very much.
她非常享受她的生活。
Tā fēi cháng xiǎng shòu tā de shēng huó.

🙆🙆🙆🙆🙆

คำถาม : คุณคิดว่าเธอเป็นยังไงบ้าง 
What do you think of her?
她是什么样的人?
Tā shì shén me yàng de rén?
 😈😈😈

คำตอบ
นิสัยที่ไม่ดี
เธอเป็นคนเห็นแก่ตัว 
She’s selfish. / She only thinks about herself.
她很自私。/ 她只考虑自己。
Tā hěn zì sī./ / Tā zhǐ kǎo lǜ zì jǐ.


เธอเป็นคนเอาตัวเองเป็นใหญ่ 
She’s self-centered.
她以自我为中心。
Tā yǐ zì wǒ wéi zhōng xīn.


เธอเป็นคนพูดมาก(คุยเก่ง)  
She’s too talkative.
她是个很健谈的人。
Tā shì gè hěn jiàn tán de rén.


เธอเป็นคนจู้จี้ร่ำไร 
She is very wordy.
她很啰嗦。
Tā hěn luō suo.


เธอเป็นคนขี้สงสัย 
She is a curious person.
她是一个好奇的人。
Tā shì yī gè hào qí de rén


เธอเป็นคนสอดรู้สอดเห็น 
She’s nosy. / She’s snoopy.
她爱管闲事。
Tā ài guǎn xián shì.


เธอเป็นคนช่างนินทา 
She’s gossipy.
她是个八卦。
Tā shì gè bā guà.


เธอเป็นคนปากร้ายแต่ใจดี
She has a sharp tongue but a tender heart. 
她这个人是刀子嘴,豆腐心。
Tā zhè ge rén shì dāo zi zuǐ, dòu fu xīn.


เธอเป็นคนโผงผาง(พูดตรงไปตรงมา)  
She shows her feelings easily.
她很直言。
Tā hěn zhí yán.


เธอทำตัวเหมือนเด็กๆ 
She’s childish.
 她很幼稚。
Tā hěn yòu zhì.


เธอไร้เดียงสาเกินไป 
She's so naive.
她实在太幼稚了。
Tā shí zài tài yòu zhì le.


เธอเป็นคนหยิ่งยโส 
She’s conceited.
她很自负。
Tā hěn zì fù.


เธอใจแคบมาก 
She’s so narrow-minded.
她是一个心胸狭窄的人。
Tā shì yí ge xīn xiōng xiá zhǎi de rén.


เธอเป็นคนหยิ่งและถือดี 
She is a proud and arrogant person.
她是一个骄傲自大。
Tā shì yí gè jiāo ào zì dà.

23 กันยายน 2562

ประโยคภาษาจีน ฝน ฟ้า อากาศ และแดดออก

รูปภาพจาก pixabay.com

ดูพยากรณ์อากาศล่าสุดกันก่อนดีกว่า Let’s check the latest weather forecast.
让我们来看一下最新的天气预报。
Ràng wǒmen lái kàn yíxià zuìxīn de tiānqì yùbào.
*天气预报Tiānqì yùbào พยากรณ์อากาศ
*预报Yùbào พยากรณ์


ดูการพยากรณ์อากาศทางโทรทัศน์กันดีกว่า Let's watch the weather forecast on television
让我们看看电视上的天气预报。
Ràng wǒmen kàn kàn diànshì shàng de tiānqì yùbào.


ตามที่สถานีอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์เอาไว้ว่า จะมีพายุในวันพรุ่งนี้ According to the weather forecast, there will be a gale tomorrow. 
据气象台预报,明天有大风。
Jù qìxiàngtái yùbào, míngtiān yǒu dàfēng.
* 气象台 Qìxiàngtái สถานีอุตุนิยมวิทยา


การพยากรณ์อากาศบางครั้งมีความแม่นยำ บางครั้งก็ไม่ Sometimes the weather forecast is accurate, sometimes not. 
天气预报有的时候准,有的时候不准。
Tiānqì yùbào yǒu de shíhòu zhǔn, yǒu de shíhòu bù zhǔn.


การพยากรณ์อากาศมีความแม่นยำมาก The weather forecast turned out to be accurate. 
天气预报很准。
Tiānqì yùbào hěn zhǔn.


พยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้อากาศจะดีขึ้นมาหน่อย The weather forecast is better for today. 
天气预报说今天天气要好一些。
Tiānqì yùbào shuō jīntiān tiānqì yàohǎo yìxiē.


พยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีฝนตกในวันพรุ่งนี้ According to the weather forecast, it's going to rain tomorrow.
根据天气预报,明天要下雨。
Gēnjù tiānqì yùbào, míngtiān yào xià yǔ.


พยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีฝนตกหนักในวันพรุ่งนี้
Weather forecast said there would be a heavy downpour tomorrow. 
天气预报说明天有大暴雨。
Tiānqì yùbào shuōmíng tiān yǒu dàbàoyǔ.
*大暴雨 Dàbàoyǔ ฝนตกหนัก


ฉันพลาดพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้ I missed today's weather forecast over the TV. 
我错过了今天的天气预报。
Wǒ cuòguòle jīntiān de tiānqì yùbào.


อากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้าง What’s the weather there?
你那边的天气怎么样
Nǐ nà biān de tiānqì zěnme yàng?


อากาศดีมาก It’s very good.
非常好。
Fēicháng hǎo.


อากาศดีนะ ว่าไหม Beautiful day, isn’t it? / Nice day, isn’t it? / Lovely weather, isn’t it?
今天天气真好,不是吗?/好天气,不是么?
Jīntiān tiānqì zhēn hǎo, búshì ma?/ Hǎo tiānqì, búshì me?


อากาศดีอะไรอย่างนี้ How nice weather is!
天气真好!
Tiānqì zhēn hǎo!


อากาศดีอะไรอย่างนี้  ไปเดินเล่นไหม  What a beautiful day! How about taking a walk?
多么美好的一天呀!去散散步怎么样?
Duōme měihǎo de yītiān ya! Qù sàn sànbù zěnme yàng?

ฉันหวังว่าอากาศจะเป็นแบบนี้ไปตลอด I hope this weather will last. /I hope the weather will stay like this.
我希望这样的天气能持续下去。
Wǒ xīwàng zhèyàng de tiānqì néng chíxù xiàqù.

ฉันหวังว่าอากาศจะคงสภาพอากาศที่ดีตลอดไปทั้งสัปดาห์นะ  I wish I could keep this fine weather all weekend.
真希望整个周末都能保持这样的好天气。
Zhēn xīwàng zhěnggè zhōumò dōu néng bǎochí zhèyàng de hǎo tiānqì.

บ่ายนี้ท้องฟ้าจะแจ่มใสนะ It’ll clear up in the afternoon.
下午会放晴的。
Xiàwǔ huì fàngqíng de.
*放晴 Fàngqíng ท้องฟ้าปลอดโปร่ง (หลังจากฝนหยุดตก)


อากาศไม่ดีเลยว่าไหม Terrible weather, isn’t it?/Awful weather, isn’t it?
糟糕的天气,不是吗?
Zāogāo de tiānqì, búshì ma?


อากาศไม่ดี The weather was bad 
天气很糟。
Tiānqì hěn zāo.


สภาพอากาศวันนี้แย่มาก Today's weather is very bad
今天的天气非常糟糕 
Jīntiān de tiānqì fēicháng zāogāo.


อากาศกำลังเริ่มจะดีขึ้น The weather is beginning to improve 
天气开始好转了。
Tiānqì kāishǐ hǎozhuǎnle.


อากาศกำลังเย็นลง The weather is getting cold. 
天渐渐地冷了。
Tiān jiànjiàn de lěngle.


อากาศมักแปรปรวนช่วงเปลี่ยนฤดู The weather is changeable at the turn of the seasons.
在季节交替的时候,天气是多变的。
Zài jìjié jiāotì de shíhòu, tiānqì shì duō biàn de.


วันนี้ฝนจะตกไหมนะ Is it going to rain today?
今天会下雨吗?
Jīntiān huì xià yǔ ma?


ดูเหมือนฝนจะตกหนัก It seems to be raining heavily.
好像要下大雨了。
Hǎoxiàng yào xià dàyǔle.


เมฆเริ่มครึ้มแล้ว It’s getting cloudy.
天越来越阴了。
Tiān yuè lái yuè yīnle.


ท้องฟ้ามืดครึ้ม Dark sky
天色阴暗
Tiānsè yīn àn
* 阴暗 Yīn àn มืด มืดครึ้มเมื่อวานนี้มีเมฆมาก It was cloudy yesterday. 
昨天是阴天。
Zuótiān shì yīn tiān.


ท้องฟ้ามีเมฆมากจนดูเหมือนฝนกำลังจะตก  The sky is cloudy, and looks like rain. 
天空阴沉沉的,像是要下雨。
Tiānkōng yīn chénchén de, xiàng shì yào xià yǔ.


สภาพอากาศมืดและมีเมฆมาก The day was dull, with a cloudy sky. 
天气阴暗多云。
Tiānqì yīn àn duōyún.


อากาศเดี๋ยวดี เดี๋ยวมีเมฆมาก The weather is now clear, now cloudy. 
天气一会儿晴一会儿阴。
Tiānqì yìhuǐr qíng yìhuǐr  yīn.


ฉันคิดว่ามันจะมีเมฆมากตลอดทั้งวัน thought it would be cloudy the whole day. 
我认为会整天阴天。
Wǒ rènwéi huì zhěng tiān yīn tiān.


อยู่ๆเมฆก็ครึ้มขึ้นมาทันที It’s suddenly clouded over.
天空突然变得乌云密布。
Tiānkōng túrán biàn dé wūyún mìbù.


หน้าฝนเริ่มมาแล้ว The rainy season has set in.
雨季已经开始了。
Yǔjì yǐjīng kāishǐle.


ฉันหวังว่าฝนจะไม่ตกนะ I hope it won’t rain/ I hope it’s not going to rain.
我希望不会下雨。
Wǒ xīwàng bú huì xià yǔ.


ดูเหมือนฝนจะตกอยู่ตลอดเวลาเลยนะ  It looks as if it’s going to rain at any moment.
好像随时都要下雨。
Hǎoxiàng suíshí dōu yào xià yǔ.


ฝนเริ่มตกแล้ว It started raining.
开始下雨了。
Kāishǐ xià yǔle.


ฝนหยุดแล้ว It stopped raining.
雨停了。
Yǔ tíngle.


ฝนกำลังจะตก It’s raining.
要下雨了。
Yào xià yǔle.


ฝนกำลังตกหนัก It’s pouring rain.
下大雨了。
Xià dàyǔle.


ฉันติดฝน I was caught in a shower.
我被雨淋住了。
Wǒ bèi yǔ lín zhùle.


ฉันเปียกปอนไปด้วยสายฝน I was caught in the rain.
我被雨淋着呢。
Wǒ bèi yǔ lín zhene.


ฉันเกือบจะติดฝนแล้วเชียว I was almost caught in a shower. 
差一点就被雨淋了。
Chà yìdiǎn jiù bèi yǔ línle.


เหมือนฟ้าจะร้องแล้ว What does thunder sound like?
像是要打雷了?
Xiàng shì yào dǎléile?


ฟ้าร้องแล้ว It is thunder
打雷了。
Dǎléile.


ลมแรงมาก The wind is very strong.
风很大。
Fēng hěn dà.


ขึ้นอยู่กับอากาศนะ It depends on the weather.
那得看天气。
Nà děi  kàn tiānqì.


อากาศเริ่มเย็นลงแล้ว  It’s getting colder.
天气越来越冷了。
Tiānqì yuè lái yuè lěngle.


อากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้ว It’s getting warmer.
天气越来越暖和了。
Tiānqì yuè lái yuè nuǎnhuole.


อากาศดีและเย็นสบาย It’s nice and cool.
天气又好又凉。
Tiānqì yòu hǎo yòu liáng.


ฤดูหนาวกำลังมาถึง Winter is coming.
冬天要来了/ 冬天来了。
Dōngtiān yào láile/ / Dōngtiān láile.


ดีจัง อากาศเริ่มเย็นแล้ว I’m glad it’s getting cool.
我很高兴天气变得更凉爽了。
Wǒ hěn gāoxìng tiānqì biàn dé gèng liángshuǎngle.


วันนี้อากาศเย็นเล็กน้อย It’s  a bit chilly today.
 今天有点冷。
Jīntiān yǒudiǎn lěng.


อากาศเย็นมากในเดือนธันวาคม It’s very cold in December
十二月份很冷。
Shí èr yuèfèn hěn lěng.หนาวจนจะแข็งแล้ว It’s freezing.
天很冷/ 冷死了!
Tiān hěn lěng/ Lěng sǐle!


ฤดูหนาวนี้ดูเหมือนจะเย็นกว่าปกติ This winter seems colder than usual.
今年冬天好像比往年冷。
Jīnnián dōngtiān hǎoxiàng bǐ wǎngnián lěng.


ฤดูหนาวที่นี่หิมะตกหนัก It snows a lot in the winter around here.
 这里冬天常下大雪。
Zhèlǐ dōngtiān cháng xià dàxuě.


อุณหภูมิเท่าไหร่ What’s the temperature?
温度是多少?
Wēndù shì duōshǎo?


อากาศร้อนมาก  It’s extremely hot./ It’s terribly hot.
天太热了。
Tiān tài rèle.

อากาศร้อนอบอ้าว It’s hot and humid.
炎热潮湿。
Yánrè cháoshī.

วันนี้ท่าจะร้อนอีกแล้ว It’s going to be another hot day.
又是一个炎热的日子。
Yòu shì yīgè yánrè de rìzi.

แดดแรงมาก The sun is very strong.
 太阳光太强了。
Tàiyáng guāngtài qiángle.

ฉันอยากรู้จริงๆว่าอากาศจะร้อนอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหน I wonder how long this heat will last.
我想知道这种高温会持续多久。
Wǒ xiǎng zhīdào zhè zhǒng gāowēn huì chíxù duōjiǔ.


💦💦💦💦💦💦💦💦💦

ประโยคที่พบเจอได้บ่อยในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน 春节

  春节 Chūn jié เทศกาลตรุษจีน The Spring Festival / Chinese New Year 春节即农历新年。 Chūn jié jí nóng lì xīn nián. ตรุษจีนคือปีใหม่ตามปฏิ...