23 กันยายน 2562

ประโยคภาษาจีน ฝน ฟ้า อากาศ และแดดออก

รูปภาพจาก pixabay.com

ดูพยากรณ์อากาศล่าสุดกันก่อนดีกว่า Let’s check the latest weather forecast.
让我们来看一下最新的天气预报。
Ràng wǒmen lái kàn yíxià zuìxīn de tiānqì yùbào.
*天气预报Tiānqì yùbào พยากรณ์อากาศ
*预报Yùbào พยากรณ์


ดูการพยากรณ์อากาศทางโทรทัศน์กันดีกว่า Let's watch the weather forecast on television
让我们看看电视上的天气预报。
Ràng wǒmen kàn kàn diànshì shàng de tiānqì yùbào.


ตามที่สถานีอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์เอาไว้ว่า จะมีพายุในวันพรุ่งนี้ According to the weather forecast, there will be a gale tomorrow. 
据气象台预报,明天有大风。
Jù qìxiàngtái yùbào, míngtiān yǒu dàfēng.
* 气象台 Qìxiàngtái สถานีอุตุนิยมวิทยา


การพยากรณ์อากาศบางครั้งมีความแม่นยำ บางครั้งก็ไม่ Sometimes the weather forecast is accurate, sometimes not. 
天气预报有的时候准,有的时候不准。
Tiānqì yùbào yǒu de shíhòu zhǔn, yǒu de shíhòu bù zhǔn.


การพยากรณ์อากาศมีความแม่นยำมาก The weather forecast turned out to be accurate. 
天气预报很准。
Tiānqì yùbào hěn zhǔn.


พยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้อากาศจะดีขึ้นมาหน่อย The weather forecast is better for today. 
天气预报说今天天气要好一些。
Tiānqì yùbào shuō jīntiān tiānqì yàohǎo yìxiē.


พยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีฝนตกในวันพรุ่งนี้ According to the weather forecast, it's going to rain tomorrow.
根据天气预报,明天要下雨。
Gēnjù tiānqì yùbào, míngtiān yào xià yǔ.


พยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีฝนตกหนักในวันพรุ่งนี้
Weather forecast said there would be a heavy downpour tomorrow. 
天气预报说明天有大暴雨。
Tiānqì yùbào shuōmíng tiān yǒu dàbàoyǔ.
*大暴雨 Dàbàoyǔ ฝนตกหนัก


ฉันพลาดพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้ I missed today's weather forecast over the TV. 
我错过了今天的天气预报。
Wǒ cuòguòle jīntiān de tiānqì yùbào.


อากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้าง What’s the weather there?
你那边的天气怎么样
Nǐ nà biān de tiānqì zěnme yàng?


อากาศดีมาก It’s very good.
非常好。
Fēicháng hǎo.


อากาศดีนะ ว่าไหม Beautiful day, isn’t it? / Nice day, isn’t it? / Lovely weather, isn’t it?
今天天气真好,不是吗?/好天气,不是么?
Jīntiān tiānqì zhēn hǎo, búshì ma?/ Hǎo tiānqì, búshì me?


อากาศดีอะไรอย่างนี้ How nice weather is!
天气真好!
Tiānqì zhēn hǎo!


อากาศดีอะไรอย่างนี้  ไปเดินเล่นไหม  What a beautiful day! How about taking a walk?
多么美好的一天呀!去散散步怎么样?
Duōme měihǎo de yītiān ya! Qù sàn sànbù zěnme yàng?

ฉันหวังว่าอากาศจะเป็นแบบนี้ไปตลอด I hope this weather will last. /I hope the weather will stay like this.
我希望这样的天气能持续下去。
Wǒ xīwàng zhèyàng de tiānqì néng chíxù xiàqù.

ฉันหวังว่าอากาศจะคงสภาพอากาศที่ดีตลอดไปทั้งสัปดาห์นะ  I wish I could keep this fine weather all weekend.
真希望整个周末都能保持这样的好天气。
Zhēn xīwàng zhěnggè zhōumò dōu néng bǎochí zhèyàng de hǎo tiānqì.

บ่ายนี้ท้องฟ้าจะแจ่มใสนะ It’ll clear up in the afternoon.
下午会放晴的。
Xiàwǔ huì fàngqíng de.
*放晴 Fàngqíng ท้องฟ้าปลอดโปร่ง (หลังจากฝนหยุดตก)


อากาศไม่ดีเลยว่าไหม Terrible weather, isn’t it?/Awful weather, isn’t it?
糟糕的天气,不是吗?
Zāogāo de tiānqì, búshì ma?


อากาศไม่ดี The weather was bad 
天气很糟。
Tiānqì hěn zāo.


สภาพอากาศวันนี้แย่มาก Today's weather is very bad
今天的天气非常糟糕 
Jīntiān de tiānqì fēicháng zāogāo.


อากาศกำลังเริ่มจะดีขึ้น The weather is beginning to improve 
天气开始好转了。
Tiānqì kāishǐ hǎozhuǎnle.


อากาศกำลังเย็นลง The weather is getting cold. 
天渐渐地冷了。
Tiān jiànjiàn de lěngle.


อากาศมักแปรปรวนช่วงเปลี่ยนฤดู The weather is changeable at the turn of the seasons.
在季节交替的时候,天气是多变的。
Zài jìjié jiāotì de shíhòu, tiānqì shì duō biàn de.


วันนี้ฝนจะตกไหมนะ Is it going to rain today?
今天会下雨吗?
Jīntiān huì xià yǔ ma?


ดูเหมือนฝนจะตกหนัก It seems to be raining heavily.
好像要下大雨了。
Hǎoxiàng yào xià dàyǔle.


เมฆเริ่มครึ้มแล้ว It’s getting cloudy.
天越来越阴了。
Tiān yuè lái yuè yīnle.


ท้องฟ้ามืดครึ้ม Dark sky
天色阴暗
Tiānsè yīn àn
* 阴暗 Yīn àn มืด มืดครึ้มเมื่อวานนี้มีเมฆมาก It was cloudy yesterday. 
昨天是阴天。
Zuótiān shì yīn tiān.


ท้องฟ้ามีเมฆมากจนดูเหมือนฝนกำลังจะตก  The sky is cloudy, and looks like rain. 
天空阴沉沉的,像是要下雨。
Tiānkōng yīn chénchén de, xiàng shì yào xià yǔ.


สภาพอากาศมืดและมีเมฆมาก The day was dull, with a cloudy sky. 
天气阴暗多云。
Tiānqì yīn àn duōyún.


อากาศเดี๋ยวดี เดี๋ยวมีเมฆมาก The weather is now clear, now cloudy. 
天气一会儿晴一会儿阴。
Tiānqì yìhuǐr qíng yìhuǐr  yīn.


ฉันคิดว่ามันจะมีเมฆมากตลอดทั้งวัน thought it would be cloudy the whole day. 
我认为会整天阴天。
Wǒ rènwéi huì zhěng tiān yīn tiān.


อยู่ๆเมฆก็ครึ้มขึ้นมาทันที It’s suddenly clouded over.
天空突然变得乌云密布。
Tiānkōng túrán biàn dé wūyún mìbù.


หน้าฝนเริ่มมาแล้ว The rainy season has set in.
雨季已经开始了。
Yǔjì yǐjīng kāishǐle.


ฉันหวังว่าฝนจะไม่ตกนะ I hope it won’t rain/ I hope it’s not going to rain.
我希望不会下雨。
Wǒ xīwàng bú huì xià yǔ.


ดูเหมือนฝนจะตกอยู่ตลอดเวลาเลยนะ  It looks as if it’s going to rain at any moment.
好像随时都要下雨。
Hǎoxiàng suíshí dōu yào xià yǔ.


ฝนเริ่มตกแล้ว It started raining.
开始下雨了。
Kāishǐ xià yǔle.


ฝนหยุดแล้ว It stopped raining.
雨停了。
Yǔ tíngle.


ฝนกำลังจะตก It’s raining.
要下雨了。
Yào xià yǔle.


ฝนกำลังตกหนัก It’s pouring rain.
下大雨了。
Xià dàyǔle.


ฉันติดฝน I was caught in a shower.
我被雨淋住了。
Wǒ bèi yǔ lín zhùle.


ฉันเปียกปอนไปด้วยสายฝน I was caught in the rain.
我被雨淋着呢。
Wǒ bèi yǔ lín zhene.


ฉันเกือบจะติดฝนแล้วเชียว I was almost caught in a shower. 
差一点就被雨淋了。
Chà yìdiǎn jiù bèi yǔ línle.


เหมือนฟ้าจะร้องแล้ว What does thunder sound like?
像是要打雷了?
Xiàng shì yào dǎléile?


ฟ้าร้องแล้ว It is thunder
打雷了。
Dǎléile.


ลมแรงมาก The wind is very strong.
风很大。
Fēng hěn dà.


ขึ้นอยู่กับอากาศนะ It depends on the weather.
那得看天气。
Nà děi  kàn tiānqì.


อากาศเริ่มเย็นลงแล้ว  It’s getting colder.
天气越来越冷了。
Tiānqì yuè lái yuè lěngle.


อากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้ว It’s getting warmer.
天气越来越暖和了。
Tiānqì yuè lái yuè nuǎnhuole.


อากาศดีและเย็นสบาย It’s nice and cool.
天气又好又凉。
Tiānqì yòu hǎo yòu liáng.


ฤดูหนาวกำลังมาถึง Winter is coming.
冬天要来了/ 冬天来了。
Dōngtiān yào láile/ / Dōngtiān láile.


ดีจัง อากาศเริ่มเย็นแล้ว I’m glad it’s getting cool.
我很高兴天气变得更凉爽了。
Wǒ hěn gāoxìng tiānqì biàn dé gèng liángshuǎngle.


วันนี้อากาศเย็นเล็กน้อย It’s  a bit chilly today.
 今天有点冷。
Jīntiān yǒudiǎn lěng.


อากาศเย็นมากในเดือนธันวาคม It’s very cold in December
十二月份很冷。
Shí èr yuèfèn hěn lěng.หนาวจนจะแข็งแล้ว It’s freezing.
天很冷/ 冷死了!
Tiān hěn lěng/ Lěng sǐle!


ฤดูหนาวนี้ดูเหมือนจะเย็นกว่าปกติ This winter seems colder than usual.
今年冬天好像比往年冷。
Jīnnián dōngtiān hǎoxiàng bǐ wǎngnián lěng.


ฤดูหนาวที่นี่หิมะตกหนัก It snows a lot in the winter around here.
 这里冬天常下大雪。
Zhèlǐ dōngtiān cháng xià dàxuě.


อุณหภูมิเท่าไหร่ What’s the temperature?
温度是多少?
Wēndù shì duōshǎo?


อากาศร้อนมาก  It’s extremely hot./ It’s terribly hot.
天太热了。
Tiān tài rèle.

อากาศร้อนอบอ้าว It’s hot and humid.
炎热潮湿。
Yánrè cháoshī.

วันนี้ท่าจะร้อนอีกแล้ว It’s going to be another hot day.
又是一个炎热的日子。
Yòu shì yīgè yánrè de rìzi.

แดดแรงมาก The sun is very strong.
 太阳光太强了。
Tàiyáng guāngtài qiángle.

ฉันอยากรู้จริงๆว่าอากาศจะร้อนอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหน I wonder how long this heat will last.
我想知道这种高温会持续多久。
Wǒ xiǎng zhīdào zhè zhǒng gāowēn huì chíxù duōjiǔ.


💦💦💦💦💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ทำไมคุณถึงได้พูดแขวะไปมาแบบนี้ล่ะ 你这人说话怎么阴阳怪气的? Nǐ zhè rén shuō huà zěn me yīn yáng guài qì de? ฉันไม่ต้องการให้ใครมาช่วยฉันหาเ...