2 มิถุนายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เป็นเรื่องธรรมดาที่พี่ชายของเขาจะช่วยเขา It goes without saying that his brother should help him. 

他的哥哥帮助他是理所当然的。

Tā de gē ge bāng zhù tā shì lǐ suǒ dāng rán de.

*理所当然 Lǐ suǒ dāng rán เหตุผลย่อมจะเป็นเช่นนั้น ; ย่อมจะต้อง...อย่างแน่นอน;อย่างไม่ต้องสงสัย

 


เขาได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเป็นเรื่องที่ไม่ต้องสงสัยเลย As a matter of course, he was elected monitor.

他当选为班长是理所当然的事。

Tā dāng xuǎn wèi bān zhǎng shì lǐ suǒ dāng rán de shì.

 


เธอรู้สึกว่าการที่ช่วยเหลือพวกเราเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างไม่ต้องสงสัย She found it quite natural that she should help us.

她觉得帮助我们是理所当然的。

Tā jué de bāng zhù wǒ men shì lǐ suǒ dāng rán de. ลองคิดดูสิ ถ้าคุณยังทำอย่างนี้ต่อไปแล้วจะเกิดผลดีอยู่เหรอ Just think. Will it do you any good if you go on like this? 

试想你这样干下去会有好结果吗?

Shì xiǎng nǐ zhè yàng gàn xià qù huì yǒu hǎo jié guǒ ma?

 


ตราบใดที่คุณพยายามทำให้ดีที่สุด คุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดี Just give it your best shot and you'll be fine. 

只要尽自己最大努力,你就会有好的结果。

Zhǐ yào jǐn zi jǐ zuì dà nǔ lì, nǐ jiù huì yǒu hǎo de jié guǒ. 

 


การแต่งงานที่สูงเกินเอื้อมของคุณ ไม่เกิดผลดีหรอก No good can come of your marrying above your station! 

你高攀结婚,不会有好结果的!

Nǐ gāo pān jié hūn, bú huì yǒu hǎo jié guǒ de! 

 


เธอแสดงความกระตือรือร้นที่จอมปลอมกับพวกเรา She showed simulated enthusiasm towards us.

她向我们表示了虚假的热情。

Tā xiàng wǒ men biǎo shì le xū jiǎ de rè qíng.

*虚假  jiǎ ลวงตา ;ปลอม; เก๊ ;จอมปลอม

 


ความรักของเขาเป็นเพียงเรื่องหลอกลวง สิ่งที่เขาต้องการจริงๆ คือเงินของเธอ 

His love was a mere sham; what he really wanted was her money.

他的爱情完全是虚假的, 他真正要的是她的钱。

Tā de ài qíng wán quán shì xū jiǎ de, tā zhēn zhèng yào de shì tā de qián. 

 


คุณชอบอันนั้นไหม ถ้าคุณไม่ชอบก็พูดออกมาตรงๆเลย Would you like that? Don't hesitate to say no if you'd rather not. 

你喜欢那个吗?如果你不喜欢就直说。

Nǐ xǐ huān nà gè ma? Rú guǒ nǐ bù xǐ huān jiù zhí shuō. 

 

เมื่อเห็นเธอ เรื่องราวในอดีตได้โผล่ขึ้นในความทรงจำอีก

Scenes of the past rose before my eyes when I saw her. 

看到她,往事又浮现在眼前。

Kàn dào tā, wǎng shì yòu fú xiàn zài yǎn qián.

*浮现 Fú xiàn  (เรื่องในอดีต)โผล่ขึ้นในความทรงจำ ปรากฏขึ้นในความทรงจำ

 


ฟังน้ำเสียงเขาแล้ว รู้สึกเหมือนเขาคิดวางแผนอย่างอื่นอย่างแน่นอน 

Listening to his voice, it seems that he has other plans.

听他语音,好像是另外有打算。

Tīng tā yǔ yīn, hǎo xiàng shì lìng wài yǒu dǎ suàn.💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...