31 กรกฎาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


แล้วคุณทุ่มเทให้กับฉันมากเท่าไหร่กัน How much have you done to me ?

你对我又付出了多少。

Nǐ duì wǒ yòu fùchūle duōshǎo.

 

คุณจำคนผิดแล้ว You have mistaken me for the wrong person.

你认错人了。

Nǐ rèn cuò rén le.

 

คำถามนี้ควรเป็นฉันที่ต้องถามคุณถึงจะถูก I should have asked you that question.

这问题应该是我问你才对吧。

Zhè wèn tí yīng gāi shì wǒ wèn nǐ cái duì ba.

 

คุณแก้ออกสิ Help me untie it.

你解开呀。

Nǐ jiě kāi ya.

*解开 Jiě kāi ปลดล็อค; แก้

 

คุณเป็นคนทำเอง Do it yourself.

 你自己动手。

Nǐ zì jǐ dòng shǒu.

 

คุณดูไม่ออกเหรอ Can't you see?

你看不出来吗?

Nǐ kàn bù chū lái ma?



คุณดูไม่ออกเหรอ ว่าเขาจะฆ่าฉันCan't you see? He's going to kill me. 

你看不出来吗?他会杀了我。

Nǐ kàn bù chū lái ma? Tā huì shā le wǒ.

 

พูดมากอยู่ได้ So much nonsense.

废话那么多。

Fèi huà nà me duō.

 

พึลึกคนจริงๆ It’s so weird.

真是莫名其妙。

Zhēn shì míng miào

 

ฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอจัง I want to be friends with you.

 我想跟你做朋友。

Wǒ xiǎng gēn nǐ zuò péng yǒu.

 

เย็นชาจังเลยนะ You are so cold.

这么高冷。

Zhè me gāo lěng.

 

เด็กผู้ชายไม่ต้องเขินหรอก Boy shouldn’t be shy.

男孩子不要害羞嘛。

Nán hái zi bú yào hài xiū ma.

 

พูดไร้สาระอะไรอยู่นะ You’re talking nonsense.

胡说八道什么呢。

shuō bā dào shén me ne.


💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘


ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขาไม่คุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้ It’s too strange for him here.

这里对他来说太陌生了。

Zhè lǐ duì tā lái shuō tài mò shēng le.

 

สถานการณ์ของเขาพิเศษมาก His situation is very special.

他的情况很特殊。

Tā de qíng kuàng hěn tè shū.

 

งั้นฉันกลับไปรอก่อนนะ I’ll go back and wait.

那我先回去等着。

Nà wǒ xiān huí qù děng zhe.

 

ได้ ไม่อยากพูดก็ไม่ต้องพูดนะ Ok ,don’t talk if you don’t want to.

好,不想说话就不说话。

Hǎo, bù xiǎng shuō huà jiù bù shuō huà.

 

คุณสามารถพยักหน้าหรือว่าส่ายหัวก็ได้ You can nod, Or shake your head.

你可以点头,或者是摇头。

Nǐ kě yǐ diǎn tóu,huò zhě shì yáo tóu.

 

คุณไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายแบบนี้เลย You didn’t mean to Cause this mess.

你并不是故意要引起这场混乱的。

Nǐ bìng bú shì gù yì yào yǐn qǐ zhè chǎng hǔn luàn de.

 

การ์ดใบนี้ให้ฉันได้ไหม Can I have this card?

这张卡片能送给我吗?

Zhè zhāng kǎ piàn néng sòng gěi wǒ ma?

 

คุณสามารถบอกฉันเบาๆได้ไหมว่าทำไมคุณ Can you tell me in whisper. Why you?

能不能悄悄地告诉我。为什么?

Néng bù néng qiāo qiāo de gào sù wǒ. Wèi shén me?

 

โกรธคุณพ่อใช่ไหม Are you angry with your dad?

是不是生爸爸的气了?

Shì bú shì shēng bà ba de qì le?

 

พวกเขาไมได้มาจับตัวคุณหรอก They’re not here to arrest you.

 他们不是来抓你的。

Tā men bú shì lái zhuā nǐ de.

 

ฉันเป็นใครไม่สำคัญหรอก It doesn’t matter who I am.

我是谁不重要。

Wǒ shì shéi bú zhòng yào.

 

ถ้ามีวาสนาพวกเราค่อยเจอกันใหม่นะ We are destined to see you again.

我们有缘再见。

Wǒ men yǒu yuán zài jiàn.

 

นายนี่มันเลวจริงๆ You big jerk!

你这个大混蛋。

Nǐ zhè ge dà hún dàn.



💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗




ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันไม่เคยขู่ใคร I never bluff.

我从不唬人。

Wǒ cóng bù hǔ rén.

* 唬 เกทับ ;บลัฟ ;ขู่; ทำท่าทำทางขู่

 

เธอถูกขู่เข้าแล้วShe was intimidated. 

她被唬住了。

Tā bèi hǔ zhù le.

 

เธอไม่ได้ขู่เขา She wasn't bluffing him. 

她并没有唬他。

Tā bìng méi yǒu hǔ tā.

 

ถ้าคุณจะก่อกวนก็เชิญเลย เวลาของฉันใช้ในการทำงานไม่ใช่เอามาใช้เพื่อตามใจคุณ If you want to make a scene, My time is for work. Not for you.

 你要闹就闹。我的时间是用来工作的,不是围着你转。

Nǐ yào nào jiù nào. Wǒ de shí jiān shì yòng lái gōng zuò de bú shì wéi zhe nǐ zhuàn.

 

พวกเธอสองคนรักกันไปจนแก่เฒ่าได้ยิ่งดี Wish the two of you get old together.

你们最好能白头偕老。

Nǐ men zuì hǎo néng bái tóu xié lǎo.

 

นี่มันจะเกินไปแล้วนะ That’s going too far.

 这也太过分了吧。

Zhè yě tài guò fèn le ba.


ยึดเอาคุณงามความดีและชื่อเสียงของคนอื่น หน้าไม่อายเลยจริงๆ Grabbing your credit and fame. He is so shameless.

强占功劳和名誉 ,简直不要脸。

Qiáng zhàn gōng láo hé míng yù, jiǎn zhí bú yào liǎn.

*强占 Qiáng zhàn  ใช้กำลังเข้ายึดครอง ;เข้ายึดครองด้วยอำนาจ ;เข้ายึดครองโดยพละกำลัง

* 功劳 Gōng láo  คุณงามความดี 

 

ฉันยังมีธุระอีกหนึ่งอย่างที่ต้องจัดการ I have one more thing to do.

我还有一件事情要办。

Wǒ hái yǒu yí jiàn shì qíng yào bàn.

 

ไม่รับการโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น And won’t take a rebuttal.

不接受反驳。

Bù jiē shòu fǎn bó.

*反驳 Fǎn bó. โต้แย้ง ;โต้

 

พวกเราออกไปก่อนเถอะ Let’s get out for now.

我们先出去吧。

Wǒ men xiān chū qù ba.

 

อันนั้นจับไม่ได้นะ You can’t touch that.

那个是不能碰的。

Nà gè shì bù néng pèng de.

 

กันไว้ดีกว่าแก้ Be prepared against danger.

有备无患。

Yǒu bèi wú huàn.


💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘



ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เหตุการณ์ในการขาดสติของเขาได้ถูกแชร์ไปในโลกโซเชียล 

His gaffe has gone viral on the Internet. 

他失态的场景已在网上疯传。

Tā shī tài de chǎng jǐng yǐ zài wǎng shàng fēng chuán. 

*失态 

Shī tài 

ยั้งสติไม่อยู่; 

อยู่ในกิริยาที่ไม่ดี ไม่เหมาะ; 

กิริยาไม่เหมือนผู้คน


*场景 

Cháng jǐng 

ฉาก

เหตุการณ์ 

 


เขามีลุกชายนอกสมรส 

You have a child out of wedlock. 

你有一个非婚生子。

Nǐ yǒu yí gè fēi hūn shēng zǐ. 

*非婚生子

 Fēi hūn shēng zǐ  

ลูก(ชาย)นอกสมรส

 


การปิดบังสถานะการแต่งงานแล้วยังเรื่องที่แอบไปมีลูกชายนอกสมรส 

You have been secretly married and had a son.

你已经隐婚,并且还秘密有个非婚生子的事。

Nǐ yǐ jīng yǐn hūn, bìng qiě hái mì mì yǒu gè fēi hūn shēng zǐ de shì.

 


โปรดระวังคำพูดของคุณด้วย 

Please pay attention to your wording.

请注意你的措辞。

Qǐng zhù yì nǐ de cuò cí.

*措辞 

Cuò cí 

คำพูด ;  

ถ้อยคำ(ที่ผิด)

 


เขาเป็นเด็กที่มีชื่อมีแซ่มีสำมะโนครัว มีผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

My son has his name, registered permanent residence and legal guardian.

他有名有姓有户口。有合法的监护人。

Tā yǒu míng yǒu xìng yǒu hù kǒu. Yǒu hé fǎ de jiān hù rén.

 


เงินดาวน์รถฉันเป็นคนจ่าย 

The down payment for the car.

车的首付是我付的。

Chē de shǒu fù shì wǒ fù de.

 


ค่าเอเจนซี่ไปเรียนต่อต่างประเทศฉันเป็นคนจ่าย 

The agency fee for studying abroad.

留学中介费是我掏的。

Liú xué zhōng jiè fèi shì wǒ tāo de.

 


คนๆนี้นะ เธอไม่ได้แย่งเขาไปหรอกแต่เป็นขยะที่ฉันไม่เอาแล้ว ของเสีย 

This person is not the one you take away, But the garbage and waste. I don’t want.

这个人呢不是你抢走的。是我不要的垃圾。废品。

Zhè ge rén ne bú shì nǐ qiǎng zǒu de. Shì wǒ bú yào de lā kī, fèi pǐn.

 


ขอบคุณที่แก้ปัญหาที่แสนยุ่งยากนี้แทนฉันนะ 

Thank you for solving the problem for me.

谢谢你替我解决了这一大麻烦。

Xiè xiè nǐ tì wǒ jiě jué le zhè yí dà má fan.

 


ทำให้ฉันนับถือมากเลยจริงๆ 

Really impressed me.

真是让我佩服。

Zhēn shi ràng wǒ pèi fú.

 


ที่ฉันอยากจะฟังไม่ใช่เรื่องนี้ 

This’s not what I want to hear.

我要听的不是这个。

Wǒ yào tīng de bú shì zhè ge.

 

 

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦


29 กรกฎาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


อยู่ที่บ้านคุณทำอะไรบ้าง Are you helpful at home? 

你在家能干吗?

Nǐ zài jiā néng gàn ma?

 

ฉันกำลังมองหาหุ้นส่วนธุรกิจ I’m looking for business partners.

我正在找商业伙伴。

Wǒ zhèng zài  zhǎo shāng yè huǒ bàn.

 

มีคนรังแกคุณใช่ไหม เดี๋ยวฉันจะออกหน้าสอนบทเรียนให้กับเขาเอง Is someone bullying you?I’ll teach him a lesson.

是不是有人欺负你,我出头教训他。

 Shì bú shì yǒu rén qī fù nǐ, wǒ chū tóu jiào xùn tā.

*出头Chū tóu ออกหน้า; ออกหน้าออกตา

 

พ่อของฉันบอกในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่เงินจะแก้ปัญหาไม่ได้ My dad said, in this world money can solve all problems.

我爸爸说,这世上没有钱解决不了的问题。

 Wǒ bà ba shuō, zhè shì shàng méi yǒu qián jiě jué bù liǎo de wèn tí.

 

สิ่งที่ฉันได้เห็นมาทั้งหมดทำให้ฉันเสียใจมาก What I saw made me very sad.

我所见到的一切使我非常难过。

Wǒ suǒ jiàn dào de yí qiè shǐ wǒ fēi cháng nán guò.

 

คุณกำลังแอบวางแผนอะไรอยู่ What mischief are you up to? 

你在捣什么鬼?

Nǐ zài dǎo shén me guǐ?

 

ตอนนี้คุณอยู่คนเดียวหรือเปล่า Are you alone right now? 

你现在是一个人吗?

Nǐ xiàn zài shì yí gè rén ma?

 

คุณทำงานอยู่หรือเปล่า  Are you working?

你在工作吗?

Nǐ zài gōng zuò ma?

 

คุณกำลังขับรถอยู่หรือเปล่า Are you driving?

你在开车吗?

Nǐ zài kāi chē ma?

 

คุณกังวลเกี่ยวกับอะไรเหรอ What are you worried about?

你担心什么?

Nǐ dān xīn shén me?

 

คุณร้องไห้ทำไม Why are you crying?

你为什么要哭呢?/你干嘛哭?

Nǐ wèi shém me yào kū ne? /Nǐ gàn ma kū?

 

อย่างไรก็ตาม ฉันต้องการเน้นย้ำว่า เราต้องแข่งกับเวลาHowever, I want to emphasize that we are in a race against time. 

但是,我想强调一点,就是要抢时间。

 Dàn shì, wǒ xiǎng qiáng diào yì diǎn, jiù shì yào qiǎng shí jiān.


💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗




ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันกำลังมองหารูมเมท I’m looking for a roommate.

我在找室友。

Wǒ zài zhǎo shì yǒu.

 

แค่อยากบอกทุกคนว่าฉันมีรูมเมทใหม่แล้ว Just wanted to tell everyone I have a new roommate. 

跟你们说啊,我现在有了一个新室友。

Gēn nǐ men shuō a, wǒ xiàn zài yǒu le yí gè xīn shì yǒu.


ฉันคิดว่ารูมเมทของฉันอาจจะเป็นห่วงฉัน I think my roommate might be getting worried about me. 

我想我室友可能会担心我。

Wǒ xiǎng wǒ shì yǒu kě néng huì dān xīn wǒ.

 

ใครจะรู้ว่าเพื่อนร่วมห้องคนใหม่ของคุณคือใคร Who knows who your new roommate might be? 

谁知道你的新室友会是谁?

Shéi zhī dào nǐ de xīn shì yǒu huì shì shéi?

 

ฉันสามารถให้สิ่งที่คุณต้องการได้ I can give you what you need.

你需要的我都可以给你。

 Nǐ xū yào de wǒ dōu kě yǐ gěi nǐ.

 

ฉันไม่อยากเห็นคุณเป็นแบบนี้ I don’t want to see you like this.

我不想看到你这个样子。

Wǒ bù xiǎng kàn dào nǐ zhè ge yàng zi.

 

ฉันก็คิดว่าที่พูดเป็นฉันซะอีก I thought it was me.

我还以为说的是我呢?

Wǒ hái yǐ wéi shuō de shì wǒ ne?

 

ไม่เข้ากับบุคลิกของฉันเลย Don’t fit my vibe at all.

一点都不符合我的气质。

Yì diǎn dōu bù fú hé wǒ de qì zhí.

 

อาณาเขตของฉัน My territory.

我的领地。

Wǒ de lǐng dì.

 

ฉันกำลังมองหาความสัมพันธ์ที่จริงจัง I’m looking for a serious relationship.

我在寻找一段认真的感情。

Wǒ zài xún zhǎo yí duàn rèn zhēn de gǎn qíng.

 

คุณกำลังจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้ว You are so almost in a relationship. 

你就快开始一段认真的感情了。

Nǐ jiù kuài kāi shǐ yí duàn rèn zhēn de gǎn qíng le.


ฉันรู้ว่านี่คือความสัมพันธ์ที่จริงจัง I know that it's a serious relationship. 

我知道,这是一段认真的感情。

 Wǒ zhī dào, zhè shì yí duàn rèn zhēn de gǎn qíng.

 

คุณอยู่คนเดียวหรือเปล่า Are you alone?

你一个人吗?

Nǐ yí gè rén ma?



👦👦👦👦👦👦👦👦👦👦👦




11 กรกฎาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ลืมมันเถอะ ยังไงคุณก็ไม่เข้าใจหรอก Forget it, how can you understand?

算了,你怎么会明白呢?

Suàn le, nǐ zěn me huì míng bái ne?

 

ฉันเองก็มีประสบการณ์กับเรื่องพวกนี้ดี I have experienced all of these.

这些我都体会过。

 Zh èxiē wǒ dōu tǐ huì guò.

 

ที่ฉันจะพูดก็คือฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณดี What I want to say is I can understand your feeling.

我想说的是我能体会你的感受。

Wǒ xiǎng shuō de shì wǒ néng tǐ huì nǐ de gǎn shòu.

 

คุณไม่มีความหยิ่งในศักดิ์ศรีเลยเหรอ Didn’t you have self-esteem?

你没有自尊心的吗?

Nǐ méi yǒu zì zūn xīn de ma?

 

ไม่ใช่ว่าให้คุณทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองลงซะหน่อย Is not to let you put it down.

并不是让你放下自尊心。

Bìng bú shì ràng nǐ fàng xià zì zūn xīn.

 

ฉันกำลังดูใจกับใครบางคนอยู่ I’m seeing someone.

我在跟别人交往。

Wǒ zài gēn bié rén jiāo wǎng.

 

นั่นถึงถือว่าเป็นการยอมแพ้ ละทิ้งศักดิ์ศรีอย่างแท้จริง That’s really giving up on yourself. Give up dignity.

那才是真正的放弃自己,放弃尊严。

Nà cái shì zhēn zhèng de fàng qì zì jǐ, fàng qì zūn yán.

 

ฉันไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนคุณ I am not as strong as you.

我没有你那么强。

Wǒ méi yǒu nǐ nà me qiáng.

 

ฉันเองก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรเลย I’m not strong.

我也并不强大。

Wǒ yě bìng bù qiáng dà.

 

ฉันก็ยังมีโกรธ I will also be angry.

我也会愤怒。

Wǒ yě huì fèn nù.

 

ฉันเองก็สูญเสียการควบคุม I will also lose control.

我也会失控。

Wǒ yě huì shīkòng.

 

ฉันก็แค่คนธรรมดาทั่วไป I’m just an ordinary person.

我只是个普通人。

Wǒ zhǐ shì gè pǔ tōng rén.

 

ฉันจะออกไปเที่ยวคืนนี้ I’m going out tonight.

我今晚要出去玩。

Wǒ jīn wǎn yào chū qù wán.


💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖




ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี I’m a people person.

我是一个喜欢和别人打交道的人。

Wǒ shì yí gè xǐ huān hé bié rén dǎ jiāo dào de rén.

 

นั่นแสดงว่าฉันเป็นที่ได้รับความนิยมมากทีเดียว It shows I'm a people person. 

那才显示我很受欢迎。

 Nà cái xiǎn shì wǒ hěn shòu huān yíng.

 

ฉันเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิม I am better than before.

我是变得比以前更好了。

Wǒ shì biàn de bǐ yǐ qián gèng hǎo le.

 

ฉันกลัวที่จะอยู่คนเดียว I’m scared alone.

我一个人害怕。

Wǒ yí gè rén hài pà.

 

เตรียมจะไปแล้วเหรอ Ready to go

准备走了?

 Zhǔn bèi zǒu le?

 

คุณอย่าเข้ามา Don’t come over.

你别过来?

Nǐ bié guò lái?

 

คุณโอเวอร์เกินไปแล้ว It’s too dramatic.

戏过了。

guò le.

 

ฉันไม่ได้แสดงนะ I’m not acting.

我没有演戏。

Wǒ méi yǒu yǎn xì.

 

ฉันเป็นทาสแมว I’m a cat person.

我是一个爱猫人士。;我是一个爱猫的人。;我是一个爱猫之人。

Wǒ shì yí gè ài māo rén shì.; Wǒ shì yí gè ài māo de rén.; Wǒ shì yí gè ài māo zhī rén.

 

มือคุณได้รับบาดเจ็บเหรอ Is your hand hurt?

手受伤了?

Shǒu shòu shāng le?

 

ทำไมถึงตีกันหละ Why did you fight?

为什么打架呀?

Wèi shén me dǎ jià ya?

 

ครอบครัวพวกเราผลัดวนกันใส่เสื้อผ้า We share the same set of clothes.

一家人轮流穿衣服。

 Yī jiā rén lún liú chuān yī fú.

 

พวกเขาต้องหัวเราะเยาะฉันแน่ๆ They must be laughing at me.

他们肯定都在笑话我。

men kěn dìng dōu zài xiào huà wǒ.


💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘




ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ไปเดินเล่น Go for a walk.

去散步。

Qù sàn bù.

 

เขาออกไปเดินเล่นแล้ว He went for a walk. 

他去散步了。

Tā qù sàn le.

 

พวกเราออกไปเดินเล่นกันเถอะ Let's go for a walk. 

咱们去散散步吧。

Zán men qù sàn sàn bù ba. 

 

พวกเราไปเดินเล่นในสวนสาธารณะ We went for a walk in the park. 

我们去公园散了散步。

men qù gōng yuán sàn le sàn bù.

 

ฉันพาเด็กๆไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะ I took the kids to the park for a walk. 

我领着孩子到公园去散步。

Wǒ lǐng zhe hái zi dào gōng yuán qù sàn bù. 

 

พวกเราจะไปเดินเล่นท่ามกลางลมและฝนกันไหม Are we going to brave the elements and go for a walk? 

我们要冒着风雨去散步吗?

Wǒ men yào mào zhe fēng yǔ qù sàn bù ma?

 


มีเรื่องให้ครุ่นคิดอยู่เสมอเมื่อเธอออกไปเดินเล่น There were always things to think about when she went walking. 

她去散步的时候总是有一些事情要考虑。

Tā qù sàn bù de shí hòu zǒng shì yǒu yì xiē shì qíng yào kǎo lǜ. 

 

เด็กน้อยไปเดินเล่นแล้วหลงทาง The little boy went for a walk and got lost. 

小男孩去散步走迷了路。

Xiǎo nán hái qù sàn bù zǒu mí le lù.

 

อากาศไม่ดี ออกไปเดินเล่นไม่ได้ The weather is too bad to go for a walk. 

天气太坏了,不能去散步。

Tiān qì tài huài le, bù néng qù sàn bù. 

 

ฉันเป็นทาสหมา I’m a dog person.

我是一个爱狗人士。;我是一个爱狗的人。;我是一个爱狗之人。

Wǒ shì yí gè ài gǒu rén shì; Wǒ shì yí gè ài gǒu de rén. ; Wǒ shì yīgè ài gǒu zhī rén.

 

คุณเป็นทาสแมวหรือว่าทาสหมา Are you a cat person or a dog person?

你喜欢猫还是喜欢狗?

Nǐ xǐ huān māo hái shì xǐ huān gǒu?

 

เมื่อคืนฉันไม่ได้นอนเลย ฉันเลยเพลียมากๆ I stayed up all night last night so I’m tired as a dog.

我昨晚整晚没睡,特别的疲倦。

Wǒ zuó wǎn zhěng wǎn méi shuì, tè bié de pí juàn.


💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘




ประโยคที่พบเจอได้บ่อยในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน 春节

  春节 Chūn jié เทศกาลตรุษจีน The Spring Festival / Chinese New Year 春节即农历新年。 Chūn jié jí nóng lì xīn nián. ตรุษจีนคือปีใหม่ตามปฏิ...