1 กรกฎาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


นี่ไม่ใช่เรื่องของคุณเลย 

This is none of his business.

这根本不关他的事。

 Zhè gēn běn bù guān tā de shì.

 


มันเป็นเรื่องของฉันเลยหละที่ต้องดูแลสุขภาพของคุณ 

It is my business to look after your health.

我必须照顾你的身体健康。

Wǒ bì xū zhào gù nǐ de shēn tǐ jiàn kāng.

 


เธอพยายามอย่างหนักที่จะทำการบ้านด้วยตัวเอง  แต่สุดท้ายเธอต้องขอความช่วยเหลือจากพี่ชายของเธอ 

She tried hard to finish her homework by herself. In the end, she had to ask her brother for help.

她试图自己完成作业,但最后她不得不请她兄弟帮忙。

 Tā shì tú zì jǐ wán chéng zuò yè, dàn zuì hòu tā bù dé bù qǐng tā xiōng dì bāng máng.

 


อย่าพูดไร้สาระเลย ;อย่าพูดคำพูดที่โง่เลย 

None of your silly remarks!

别说傻话了!

Bié shuō shǎ huà le!

 


คนนั้นวิ่งหนีอย่างเร็ว 

The man ran away quickly.

那个人很快跑掉了。

gè rén hěn kuài pǎo diào le.

 


ฉันจะจ่ายเป็นงวด 

I’ll pay by instalments.

我将分期付款。

Wǒ jiāng fēn qī kuǎn.

 


พวกเขาไม่สนใจเลย 

They did not pay any attention.

他们毫不理会。

men háo bù lǐ huì.

 


เธอกินเร็วเกินไป จนฉันทนดูไม่ได้ 

She eats too fast. I can’t bear to watching her.

她吃得太快了。我不忍心看着她。

Tā chī dé tài kuài le. Wǒ bù rěn xīn kàn zhe tā. 

 

คุณทนอยู่ในสถานที่แห่งนี้ได้ยังไง 

How can you bear living in this place?

你怎么能受得了住在这个地方?

Nǐ zěn me néng shòu dé liǎo zhù zài zhè ge dì fāng?

 


ข้างนอกมืดมาก ฉันมองเห็นได้ไม่ชัด 

It was dark outside and I couldn't see much. 

外面很黑,我看不清。

Wài miàn hěn hēi, wǒ kàn bù qīng.

 


พวกเราไม่ไปโรงเรียนในวันอาทิตย์ 

We do not go to school on Sundays.

星期天我们不上学。

Xīng qī tiān wǒ men bù shàng xué.

 


ฉันไม่เคยตื่นเช้าในวันอาทิตย์ 

I never get up early on Sundays.

星期天我从来不早起。

Xīng qī tiān wǒ cóng lái bù zǎo qǐ.

 


เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วฉันตื่นสายมาก

Last Sunday I got up very late.

上个星期天我起的很晚。

Shàng gè xīng qī tiān wǒ qǐ de hěn wǎn.💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...