27 มีนาคม 2565

ประโยคภาษาจีน อย่าถือโทษโกรธเคือง ไม่ต้องมาจองเวรจองกรรม อย่ามาเจ้าคิดเจ้าแค้น

 


แค้นเคือง; ขุ่นเคือง; มีความแค้นเคืองในใจ; ผูกพยาบาท; อาฆาตมาดร้าย ;เจ้าคิดเจ้าแค้น

Bear a grudge

怀恨

Huái hèn

 


ตัวอย่างประโยค

อย่าถือโทษโกรธเคืองฉันเลยนะ  

Don’t hold it against me.

别对我怀恨在心。

Bié duì wǒ huái hèn zài xīn.ฉันมักจะรู้สึกว่าเธอมีความขุ่นเคืองในใจกับฉัน 

I’ve always felt that she bears a grudge against me.

我总觉得她对我怀恨在心。

Wǒ zǒng jué dé tā duì wǒ huái hèn zài xīn.หมอนี่เจ้าคิดเจ้าแค้น 

This guy has to bear a grudge.

这家伙要怀恨在心。

Zhè jiā huo yào huái hèn zài xīn.


ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาก็แค้นเคืองฉัน 

He's borne me a grudge ever since that day. 

从那一天起他便对我怀恨在心。

Cóng nà yì tiān qǐ tā biàn duì wǒ huái hèn zài xīn.


เธอมักจะถือโทษโกรธเคืองฉัน She's always had it in for me. 

她一直对我怀恨在心。

Tā yī zhí duì wǒ huái hèn zài xīn.ไม่ต้องจองเวรจองกรรม; อย่ามาเจ้าคิดเจ้าแค้น 

No need to hold a grudge.

不必怀恨在心。;不要怀恨在心。

Bú bì huái hèn zài xīn. ; Bú yào huái hèn zài xīn.

 🍀🍀🍀🍀🍀

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...