รวมเพลงน่าฟังของเด็ก 儿歌 (4)


儿歌
Ér gē

👇👇👇👇👇

可爱的太阳

kě  ài de tài yáng

歌词:

可爱的太阳,
kě ài de tài yáng,

高高挂在天上,
gāo gāo guà zài tiān shàng,

放出万丈光芒,
fàng chū wàn zhàng guāng máng,

照得到处都光亮;
zhào dé dào chù dōu guāng liàng;

可爱的太阳,
kě ài de tài yáng,

高高挂在天上,
gāo gāo guà zài tiān shàng, 

光芒照到四方,
guāng máng zhào dào sì fāng,

照得大家暖洋洋。
zhào de dà jiā nuǎn yang yáng.

🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉


什么长
shénme  cháng

歌词:

小白兔,耳朵长。
xiǎo bái tù, ěr duǒ cháng.

长颈鹿,脖子长,
Cháng jǐng lù, bó zi cháng,

小松鼠,尾巴长,
xiǎo sōng shǔ, wěi bā cháng,

大象伯伯鼻子长。
dà xiàng bó bo bí zi cháng.

这个长,那个长,
zhè ge cháng, nà gè cháng,

没有万里长城长。
méi yǒu wànlǐ cháng chéng cháng.


🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷


数数歌
shǔ shǔ gē


歌词:

你数一 ,我数一,一只公鸡喔喔啼
nǐ shǔ yī, wǒ shǔ yī, yī zhī gōng jī ō ō tí

我们大家都来,都来数个一
wǒ men dà jiā dōu lái , dōu lái shǔ gè yī

一只公鸡喔喔啼
yī zhī gōng jī ō ō tí

你数二 ,我数二, 两条狗儿去溜弯儿
nǐ shǔ èr, wǒ shǔ èr, liǎng tiáo gǒur qù liū wānr

我们大家都来,都来数个二
wǒ men dà jiā dōu lái ,dōu lái shǔ gè èr

两条狗儿去溜弯儿
liǎng tiáo gǒur qù liū wānr

你数三, 我数三, 三只麻雀飞上天
nǐ shǔ sān, wǒ shǔ sān, sān zhī má què fēi shàng tiān

我们大家都,来都来数个三
wǒ men dà jiā dōu lái, dōu lái shǔ gè sān

三只麻雀飞上天
sān zhī má què fēi shàng tiān

你数四 ,我数四, 四只山羊走钢丝
Nǐ shǔ sì, wǒ shǔ sì, sì zhī shān yáng zǒu gāng sī

我们大家都来,都来数个四
wǒ men dà jiā dōu lái, dōu lái shǔ gè sì

四只山羊走钢丝
Sì zhī shān yáng zǒu gāng sī

你数五, 我数五, 五只青蛙学打鼓
Nǐ shǔ wǔ, wǒ shǔ wǔ, wǔ zhī qīng wā xué dǎ gǔ

我们大家都来,都来数个五
wǒ men dà jiā dōu lái ,dōu lái shǔ gè wǔ

五只青蛙学打鼓
Wǔ zhī qīng wā xué dǎ gǔ

你数六, 我数六, 六条泥鳅水底游
nǐ shǔ liù, wǒ shǔ liù, liùtiáo ní qiū shuǐ dǐ yóu

我们大家都来,都来数个六
wǒ men dà jiā dōu lái ,dōu lái shǔ gè liù

六条泥鳅水底游
liù tiáo ní qiū shuǐ dǐ yóu

你数七 ,我数七 ,七头小猪嘴啃泥
Nǐ shǔ qī, wǒ shǔ qī, qī tóu xiǎo zhū zuǐ kěn ní

我们大家都来,都来数个七
wǒ men dà jiā dōu lái ,dōu lái shǔ gè qī

七头小猪嘴啃泥
Qī tóu xiǎo zhū zuǐ kěn ní

你数八, 我数八, 八只蜜蜂去采花
nǐ shǔ bā, wǒ shǔ  bā, bā zhī mì fēng qù cǎi huā

我们大家都来,都来数个八
wǒ men dà jiā dōu lái ,dōu lái shǔ gè bā

八只蜜蜂去采花
bā zhī mì fēng qù cǎi huā

你数九, 我数九, 九只螃蟹喝醉酒
nǐ shǔ jiǔ, wǒ shǔ jiǔ, jiǔ zhī pang xiè hē zuì jiǔ

我们大家都来,都来数个九
wǒ men dà jiā dōu lái dōu, lái shǔ gè jiǔ

九只螃蟹喝醉酒
Jiǔ zhī pang xiè hē zuì jiǔ

你数十 ,我数十 ,十只猴子耍把戏
nǐ shǔ shí, wǒ shǔ shí, shí zhī hóu zi shuǎ bǎ xì

我们大家都来,都来数个十
wǒ men dà jiā dōu lái, dōu lái shǔ gè shí

十只猴子耍把戏
shí zhī hóu zi shuǎ bǎ xì
 🍀🍀🍀🍀🍀


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节