10 พฤศจิกายน 2563

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันยกโทษให้ฉันนะ Forgive me.

请原谅我。

Qǐng yuán liàng wǒ.

 

🌷🌷🌷


โปรดยกโทษให้กับความไม่สุภาพของฉัน Please forgive me for being impolite.

请原谅我的失礼。

Qǐng yuán liàng wǒ de shī lǐ.

 

🌷🌷🌷


มีบางอย่างผิดปกติ Something is wrong.

有点不对劲。

Yǒu diǎn bú duì jìn.

 

🌷🌷🌷


ที่นี่มีบางอย่างผิดปกติ Something is wrong here

这里有点不对劲。

Zhè lǐ yǒu diǎn bú duì jìn.

 

🌷🌷🌷


อยู่นิ่งๆไว้ Stay still.

别动。

Bié dòng.

 

🌷🌷🌷


ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะอยู่นิ่งๆไว้ I would stay still if I were you.

我是你的话最好乖乖别动。

Wǒ shì nǐ de huà zuì hǎo guāi guāi bié dòng.

 

🌷🌷🌷


ฉันยังไม่ตาย I still alive.

我还活着。

Wǒ hái huó zhe.

 

🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ