ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ดีกว่าเดิมเยอะ

Much better.

好多了。

Hǎo duō le.

 

🌼🌼🌼


ช้าลงหน่อย

Slow down.

慢点。

Màn diǎn.

 

🌼🌼🌼


ฟังเข้าท่ามากเลย 

Sounds great!

听上去不错。/ 听上去太好了。/ 听起来很棒。

Tīng shàng qù bú cuò. / Tīng shàng qù tài hǎo le./ Tīng qǐ lái hěn bàng.

 

🌼🌼🌼


จริงที่สุด

Absolutely!

确实是!

Què shí shì!

 

🌼🌼🌼


อ้าว ทำไมละ 

How come?

怎么会?

Zěn me huì?

 

🌼🌼🌼


ทำอย่างที่ฉันพูด 

Do as I say.

按照我说的去做。

Àn zhào wǒ shuō de qù zuò.

 

🌼🌼🌼


ทำในสิ่งที่ฉันพูด แต่อย่าทำในสิ่งที่ฉันทำ 

Do as I say, not as I do.

照我所说的去做,但不要做我所做的。

Zhào wǒ suǒ shuō de qù zuò, dàn bú yào zuò wǒ suǒ zuò de.

 

🌼🌼🌼


อย่าลืมนะ

Don’t forget.

别忘了。

Bié wàng le.


🍁🍁🍁🍁


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节