เรียนคำศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวกับเมืองไทย 泰国

   
     สำหรับบทความนี้ได้รวบรวมคำศัพท์ที่คิดว่ามีประโยชน์และเกี่ยวกับเมืองไทยของเรามาฝากค่ะ 


泰国 
Tài guó 
ประเทศไทย


暹罗 
Xiān luó  
สยาม


黄金之地 
Huáng jīn zhī dì 
ดินแดนแห่งทองคำ


素万那普 
Sù wàn nà pǔ  
สุวรรณภูมิ


佛教 
Fó jiào  
พุทธศาสนา


佛教国家 
jiào guó jiā 
เมืองพุทธ


佛教之都 
jiào zhī dū 
เมืองแห่งพระพุทธศาสนา


热带国家 
Rè dài guó jiā  
ประเทศเขตร้อน


泰铢 
Tài zhū 
บาท (สกุลเงินของไทย)


时代 
Shí dài 
ยุค


王朝 
Wáng cháo  
ราชวงศ์


素可泰王朝 
Sù kě tài wáng cháo 
ราชวงศ์สุโขทัย


阿瑜陀耶王朝
Ā yú tuó yé wáng cháo /
大城王朝  
chéng wáng cháo 
ราชวงศ์อยุธยา


吞武里王朝 
Tūn wǔ lǐ wáng cháo 
ราชวงศ์ธนบุรี


节基王朝
Jié jī wáng cháo /
曼谷王朝  
màn gǔ wáng cháo 
ราชวงศ์จักรี


开国君主 
Kāi guó jūn zhǔ 
ปฐมกษัตริย์


合并 
Hé bìng  
ถูกผนวก


君为父,民为子 
Jūn wéi fù, mín wéi zi 
พ่อปกครองลูก 
(พระมหากษัตริย์เป็นพ่อ ประชาชนเป็นลูก)天之子 
Tiān zhī  
บุตรแห่งสวรรค์


天王降世 
Tiān wáng jiàng shì 
ราชาแห่งสวรรค์


拉动铜铃 
dòng tóng líng 
สั่นกระดิ่ง


銮王三界 
Luán wáng sān jiè 
ไตรภูมิพระร่วง


释迦摩尼佛 
Shì jiā móu ní fó 
พระพุทธเจ้าศากยมุนี


沦陷 
Lún xiàn 
(ดินแดน) ถูกข้าศึกยึดได้; 
ตกอยู่ในมือของข้าศึก


藩属 
Fān shǔ 
เมืองขึ้น ;
ประเทศบริวาร


攻陷 
Gōng xiàn 
ตีแตก (ถูกครอบครองโดยกองกำลังของศัตรู) ;
บุกยึดได้(ฐานของข้าศึก)兰甘亨大帝时代 
Lán gān hēng dà dì shí dài 
ยุคพ่อขุนรามคำแหง泰文字母 
Tài wén zì mǔ 
ตัวอักษรไทย


石碑 
Shí bēi 
ศิลาจารึก


兰甘亨石碑 
Lán gān hēng shí bēi 
ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 


君治民 
Jūn zhì mín 
กษัตริย์ปกครองประชาชน


君主制政权 
Jūn zhǔ zhì zhèng quán 
ระบอบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์มีอำนาจแบบเบ็ดเสร็จ


国王十得 
Guó wáng shí dé 
ทศพิธราชธรรมหรือ ราชธรรม 10 คือ จริยวัตร 10 ประการ ที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรม ประจำพระองค์ หรือเป็นคุณธรรมประจำตนของผู้ปกครองบ้านเมือง ให้มีความเป็นไปโดยธรรมและยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชนจนเกิดความชื่นชมยินดี


达信大帝/
Dá xìn dà dì/
郑信
Zhèng xìn /
郑王 
Zhèng wáng 
พระเจ้าตากสิน


进贡 
Jìn gòng 
ถวายเครื่องราชบรรณาการ改革 
Gǎi  
การปฏิรูป


解除 
Jiě chú 
ล้มเลิก


奴隶制度 
lì zhì dù 
ระบบทาส


劳徒制度 
Láo tú zhì dù 
ระบบไพร่


匍匐 
 
หมอบคลาน民主制度 
Mín zhǔ zhì dù 
ระบอบประชาธิปไตย


君主专制 
Jūn zhǔ zhuān zhì 
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ คือ ระบอบการปกครองที่มีกษัตริย์เป็นผู้ปกครองและมีสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศ


君主立宪制 
Jūn zhǔ lìxiàn zhì 
ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ 
constitutional monarchy เป็นรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐโดยไม่ทรงมีบทบาททางการเมืองและทรงอยู่ในขอบเขตของรัฐธรรมนูญไม่ว่าเป็นหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษร总理 
Zǒng  
นายกรัฐมนตรี


摄政 
Shè zhèng 
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ หรือ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน


前宫 
Qián gōng 
วังหน้า皇位继承者 
Huáng wèi jì chéng zhě 
ผู้สืบทอดบัลลังก์


野虎队 
Yě hǔ duì 
กองเสือป่า三色旗 
Sān sè qí 
ธงไตรรงค์国旗 
Guó qí 
ธงประจำชาติ


宪法 
Xiàn  
รัฐธรรมนูญ


人民党 
Rén mín dǎng 
คณะราษฎร์


造反/
Zào fǎn / 
叛逆 
Pàn nì  
กบฏ造反者/
Zào fǎn zhě/
叛逆者 
 Pàn nì zhě 
ผู้เป็นกบฏ暹罗立宪革命 
Xiān luó lì xiàn gé mìng 
การปฏิวัติสยาม民主纪念碑 
Mín zhǔ jì niàn bēi 

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย退位 
Tuì wèi 
สละราชสมบัติ


泰国王位继承 
Tài guó wáng wèi jì chéng 
กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์充足经济 
Chōng zú jīng  
เศรษฐกิจพอเพียง 皇家人工降雨 
Huáng jiā rén gōng jiàng  
โครงการฝนหลวง失明 
Shī míng 
ตาบอด假眼 /
Jiǎ yǎn/
义眼 
Yì yǎn 
ตาเทียม


府 
 
จังหวัด


县 
Xiàn  
อำเภอ


区 
Qū 
เขต


首都 
Shǒu  
เมืองหลวง


曼谷 
Màn  
กรุงเทพมหานคร微笑国家 
Wēi xiào guó jiā   
สยามเมืองยิ้ม


天使之城 
Tiān shǐ zhī chéng  
เมืองสวรรค์昭披耶河 
Zhāo pī yé hé 
แม่น้ำเจ้าพระยา母亲河 
qīn hé 
แม่น้ำสายแม่(แม่น้ำอันเปรียบเสมือนมารดาผู้ให้กำเนิด)泰国湾 
Tài guó wān 
อ่าวไทย💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节