8 พฤษภาคม 2562

คำศัพท์ภาษาจีน แบบง่ายๆ 2

รูปภาพจาก pixabay.com

哀怜 Āi lián สงสาร; เวทนา

哀求 Āi qiú วิงวอน

挨打 Āi dǎ ถูกตี

挨骂 Āi mà ถูกด่า

挨饿 Āi è ทนหิว

挨冻 Āi dòng ทนหนาว

挨日子 Āi rì zi ผ่านชีวิตไปด้วยความยากลำบาก

矮墩墩的 Ǎi dūn dūn de เตี้ยม่อต้อเป็นมะขามข้อเดียว

矮小 Ǎi xiǎo ทั้งเตี้ยและเล็ก

矮子 Ǎi zi คนเตี้ย

按脉Àn mài จับชีพจร

案子 Àn zi  คดี

拔除 Bá chú ถอนออก ;ถอนทิ้ง ;ขจัด

罢工 Bà gōng หยุดงานประท้วง

罢课 Bà kè หยุดเรียนประท้วง

摆渡 Bǎi dù เรือข้ามฟาก

拜访 Bài fǎng เยี่ยมเยียน

宝库 Bǎo kù คลังมหาสมบัติ ;ขุมมหาสมบัติ

才能 Cái néng  ความสามารถและสติปัญญา

财礼/彩礼 Cái lǐ  / Cǎi lǐ  เงินสินสอดทองหมั้น

参军 Cān jūn สมัครเป็นทหาร

残疾 Cán ji พิการ ;พิกลพิการ

搭讪 Dā shàn ตีสนิท; แก้เขิน; พูดแก้เกี้ยว

答辩 Dá biàn แก้ข้อกล่าวหา; แก้ต่าง; แก้ตัว

打字   พิมพ์ดีด

打破记录 Dǎ pò jì lù ทำลายสถิติ

创造新纪录 Chuàng zào xīn jì lù สร้างสถิติใหม่

大方 Dà fāng ใจกว้าง ;ไม่ตระหนี่

大赦 Dà shè นิรโทษกรรม

带路 Dài lù  นำทาง

发呆 Fā dāi ซึม ;เหม่อลอย; งงงัน

发明 Fā míng คิดค้น ;ประดิษฐ์

乏味 Fá wèi  ขาดรสชาติ

乏话 Fá huà  คำพูดที่ไม่มีน้ำหนัก

胳肢窝 Gā zhī wō รักแร้

古迹 Gǔ jī  ซากวัตถุโบราณ

好吃懒做 Hào chī lǎn zuò อยากกินแต่ขี้เกียจทำ

含着眼泪 Hán zhe yǎn lèi น้ำตาคลอหน่วย

候车室 Hòu chē shì ห้องรอรถ ;ห้องพักผู้โดยสาร

忽略 Hū lüè มองข้าม

忽视 Hū shì มองข้าม; ไม่ใส่ใจ

户籍 Hù jí ทะเบียนบ้าน ;สำมะโนครัว

户口  kǒu ครัวเรือน(จำนวนของครอบครัว)

报户口 Bào hù kǒu แจ้งสำมะโนครัว

迁户口 Qiān hù kǒu  ย้ายสำมะโนครัว

户口簿 Hù kǒu bù  สมุดสำมะโนครัว ;สมุดทะเบียนบ้าน

积少成多 Jī shǎo chéng duō สะสมจากน้อยไปมาก

缉私 Jī sī จับคนค้าของเถื่อน

缉拿归案 Jī ná guī àn จับกุมนักโทษส่งศาล

嫉妒 Jí dù  อิจฉาริษยา

忌刻 Jì kè ริษยาและใจดำ

记恨在心 Jì hèn zài xīn แค้นใจ

记性好 Jì xìng hǎo ความจำดี

记性坏 Jì xìng huài ความจำไม่ดี

记忆力强  Jì yì lì qiáng  ความจำดี ;ความทรงจำดี

记忆力弱 Jì yì lì ruò   ความจำไม่ดี; ความทรงจำไม่ดี

寄钱 Jì qián ส่งเงิน

祭天 Jì tiān  บวงสรวงสวรรค์

祭祖宗 Jì zǔ zōng เซ่นไหว้บรรพบุรุษ

开锁 Kāi suǒ  ไขกุญแจ

空想 Kōng xiǎng เพ้อฝัน

空话 Kōng huà คำพูดเพ้อเจ้อ

口头禅 Kǒu tóu chán สำนวนที่ติดปาก

口译 Kǒu yì แปลด้วยปากเปล่า

拦路 Lán lù ขวางทาง

冷冰冰 Lěng bīng bīng เย็นชา; เฉยเมย

离别 Lí bié  จากกัน

离婚 Lí hūn  หย่า

礼节 Lǐ jié พิธีรีตอง

立正 Lì zhèng ยืนตรง

立场 Lì chǎng จุดยืน

码头 Mǎ tóu  ท่าเรือ

冒汗 Mào hàn เหงื่อออก

冒险 Mào xiǎn เสี่ยงภัย; ฝ่าอันตราย

冒进 Mào jìn บุ่มบ่ามบุกเข้าไป

苗条 Miáo tiao  ผอมเพรียว ; อรชรอ้อนแอ้น (ร่างกายของสตรี)

妙品 Miào pǐn  ของวิเศษ

妙境 Miào jìng  ดินแดนมหัศจรรย์

拿主意 Ná zhǔ yì ตัดสินใจ

闹着玩 Nào zhe wán ล้อเล่น; หยอกล้อ ;เรื่องที่ล้อเล่น

喷泉 Pēn quán น้ำพุ

奇迹 Qí jī ปาฏิหาริย์

脐带  dài สายสะดือ

棋盘 Qí pán กระดานหมากรุก

杀虫 Shā chóng  ฆ่าแมลง

杀虫剂 Shā chóng jì ยาฆ่าแมลง

傻笑 Shǎ xiào หัวเราะแหยๆ ยิ้มแหยๆ

设想 Shè xiǎng สมมติ

水库 Shuǐ   อ่างเก็บน้ำ

私有财产 Sī yǒu cái chǎn ทรัพย์สินส่วนตัว

公共财产 Gōng gòng cáichǎn  ทรัพย์สินสาธารณะ

透水 Tòu shuǐ น้ำซึมเข้าไปได้

血迹 Xiě jī คราบเลือด

珍爱 Zhēn ài รักและทะนุถนอม

争冠军 Zhēng guàn jūn ชิงตำแหน่งชนะเลิศ

证人 Zhèng rén พยาน(คน)

自然财富  rán cái   ทรัพยากรธรรมชาติ

足不出户 Zú bù chū hù  ไม่เคยออกนอกบ้าน

足迹    รอยเท้า

踪迹 Zōng jī รอยเท้า

💦💦💦💦💦💦💦💦💦
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...