30 พฤษภาคม 2562

คำศัพท์ภาษาจีนแบบง่ายๆ 7


รูปภาพจาก pixabay.com


别的 Bié de อย่างอื่น

别着急 Bié zhāo jí ไม่ต้องกังวล

词典 Cí diǎn พจนานุกรม

打架 Dǎ jià ต่อราคา

打瞌睡 Dǎ kē shuì สัปหงก

打捞 Dǎ lāo งม ;กู้

打的 Dǎ dī นั่งแท็กซี่

大概 Dà gài ประมาณ

大家 Dà jiā  ทุกๆคน

道理 Dào lǐ เหตุผล

当然 Dāng rán แน่นอน ; จะต้องอย่างแน่นอน

带 Dài นำ

得到 Dé dào ได้ ;ได้รับ

Děng รอ

等等 Děng děng เป็นต้น

翻译 Fān yì  แปล ;การแปล

访问 Fǎng wèn เยี่ยมเยือน 

费 Fèi ค่าใช้จ่าย

改革 Gǎi gé  ปฏิรูป

干净 Gān jìng สะอาด

告诉 Gào sù บอก

告别 Gào bié ขอลา ;ขอแยกตัว

跟 Gēn และ ;กับ

鬼天气 Guǐ tiān qì อากาศแย่

贵 Guì แพง

还是 Hái shì  หรือ ;หรือว่า

 核弹 Hé dàn  ระเบิดนิวเคลียร์

互相 Hù xiāng  ซึ่งกันและกัน

会 Huì สามารถ; ได้ ;เป็น

健康 Jiàn kāng แข็งแรง

交 Jiāo จ่าย ;ชำระ

纪念 Jì niàn ที่ระลึก

技能 Jì néng ทักษะ

价钱 Jià qián  ราคา

结账 Jié zhàng เช็คบิล

结果 Jié guǒ ผลลัพธ์

举行 Jǔ xíng จัดให้มีขึ้น

卡  บัตร

看花眼 Kàn huā yǎn  ดูจนลายตา

看风向 Kàn fēng xiàng  ดูทิศทางลม ;ลาดเลา

看重 Kàn zhòng ให้ความสำคัญ

考试 Kǎo shì  สอบ ;การสอบ

老大难 Lǎo dà nàn สั่งสม ;หมักหมม

凉快 Liáng kuai อากาศเย็นสบาย

离开 Lí kāi จากไป

录音 Lù yīn บันทึก

马路 Mǎ lù  ถนน

每天 Měi tiān ทุกๆวัน

名菜 Míng cài อาหารขึ้นชื่อ

拿  ถือ ;นำ

拿手 Ná shǒu ถนัด

那么些 Nà me xiē เยอะขนาดนั้น

念 Niàn อ่าน

骑  ขี่ ;ปั่น

亲自 Qīn zì  ด้วยตัวเอง

敲门 Qiāo mén เคาะประตู

忍让 Rěn ràng  อดทน

时间 Shí jiān เวลา

事 Shì งาน ;ธุระ

摔倒 Shuāi dǎo  ล้ม ;ตก

随和 Suí he  มีน้ำใจ; นิสัยโอนอ่อนผ่อนตาม; นิสัยอ่อนน้อม

手续费 Shǒu xù fèi ค่าธรรมเนียม

说好 Shuō hǎo ตกลง

顺利 Shùn  ราบรื่น

树叶 Shù yè  ใบไม้

送 Sòng ส่ง

Tiān เพิ่ม

听说 Tīng shuō ได้ยินมาว่า

停止 Tíng zhǐ หยุด ; เลิก

通 Tōng ติด (ใช้กับการโทรศัพท์)

外语 Wài yǔ ภาษาต่างประเทศ

危险 Wéi xiǎn  อันตราย

文化 Wén huà วัฒนธรรม

欣赏 Xīn shǎng ชื่นชม

先进去 Xiān jìn qù เข้าไปก่อน

小朋友 Xiǎo péng yǒu เด็กๆ

像 Xiàng เหมือน

永远 Yǒng yuǎn ตลอดไป

拥挤 Yǒng jǐ เบียด; แน่นขนัด

友谊 Yǒu yì  มิตรภาพ

有名 Yǒu míng มีชื่อเสียง

有意思 Yǒu yì si น่าสนใจ

以后 Yǐ hòu หลังจาก; ภายหลัง

语言 Yǔ yán ภาษา

允许 Yǔn xǔ  อนุญาต

站 Zhàn สถานี ;ป้ายรถเมล์

找 Zhǎo ทอน(เงิน) ; หา

掌握 Zhǎng wò รู้ซึ้งและใช้เป็น

这样 Zhè yàng อย่างนี้

政府 Zhèng fǔ รัฐบาล

政治 Zhèng zhì การเมือง

中间 Zhōng jiān ตรงกลาง

周围 Zhōu wéi  บริเวณรอบ ;รอบๆ

作业 Zuò yè  การบ้าน

💦💦💦💦💦💦💦💦💦


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ