25 พฤษภาคม 2562

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การตอบรับคำขอโทษ

รูปภาพจาก pixabay.comไม่เป็นไร That’s all right. 
没关系
Méi guān xi


ไม่เป็นไร That’s all right.
没事!
Méi shì


อย่ากังวลไปเลย Don’t worry about it./ No trouble at all.
别担心!
Bié dān xīn!


ไม่เป็นไรเลย It’s  nothing./ It’s doesn’t matter.
没什么!
Méi shén me


อย่าไปรู้สึกแย่กับมันเลย Don’t feel bad about it.
别为此难过。
Bié wèi cǐ nán guò.


โปรดอย่ารู้สึกเสียใจอีกต่อไปเลย Please don't feel sorry for it any more.
请别再为此而难过。
Qǐng bié zài wèi cǐ ér nán guò.


สำหรับฉันแล้ว ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็ไม่เคยถือว่านี่เป็นปัญหาเลย It is no trouble at all to me.
对我来说,这根本不算一回事。 
Duì wǒ lái shuō, zhè gēn běn bú suàn yì huí shì.
*根本 Gēn běn  ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา ;(ไม่)เคย….เลย
*不算 Bú suàn ไม่นับ
*一回事 Yì huí shì เป็นเรื่องเดียวกัน

ไม่ต้องขอโทษก็ได้ There’s no need to apologize.
没必要道歉
Méi bì  yào dào qiàn.


คุณไม่จำเป็นต้องขอโทษก็ได้ You don’t have to apologize.
你不必道歉。
Nǐ bú bì dào qiàn.
  

ที่จริงแล้วคุณไม่ต้องขอโทษ Actually, You don't have to apologize.
其实你不必道歉。
Qí shí nǐ bú bì dào qiàn.
*其实Qí shí โดยข้อเท็จจริง ; ตามความเป็นจริง ;ความจริง


ไม่ใช่ความผิดของคุณ It’s not your fault.
这不是你的错。
Zhè bú shì nǐ de cuò.


นี่ไม่ใช่ความผิดของคุณอย่างแน่นอน It’s not your fault at all. 
这绝非是你的错。
Zhè jué fēi shì nǐ de cuò.
*绝非 Jué fēi ไม่อย่างแน่นอน (绝对不是)


ไม่ใช่ความผิดของคุณสักหน่อย คุณคือผู้บริสุทธิ์  it’s not your fault.! You, re innocent! 
这不是你的错!你是清白的!
Zhè bú shì nǐ de cuò! Nǐ shì qīng bái de!
*清白Qīng bái บริสุทธิ์ ;ไร้ราคี ;ไม่มีจุดด่างพร้อย


ใครๆก็ทำผิดได้ Anyone can make a mistake.
每个人都会出错。
Měi gè rén dōu huì chū cuò.
*出错 Chū cuò เกิดข้อผิดพลาด (发生错误)


ทุกคนต่างก็มีข้อผิดพลาด Everyone has a mistake.
每个人都有犯错的时候。
Měi gè rén dōu yǒu fàn cuò de shí hòu.
* 犯错 Fàn cuò ทำผิดพลาด (犯下错误;做错事)


ใครก็สามารถทำผิดพลาดได้ Anyone can make a mistake
任何人都会犯错!
Rèn hé rén dōu  huì fàn cuò!
  

คราวหน้าก็กรุณาระวังให้มากกว่านี้ก็แล้วกัน Please be more careful next time.
请下次要更加小心一点。
Qǐng xià cì yào gèng jiā xiǎo xīn yì diǎn.


คุณควรจะระวังให้มากขึ้นในครั้งต่อไป You should be more careful next time.
你下次应该更加小心。
Nǐ xià cì yīng gāi gèng jiā xiǎo xīn.


ฉันจะยกโทษให้คุณในครั้งนี้ก็แล้วกันนะ I'll forgive you this time.
这次我就原谅你了。
Zhè cì wǒ jiù yuán liàng nǐ le.


ฉันยกโทษให้คุณในครั้งนี้ แต่คุณไม่สามารถทำผิดพลาดได้อีกแล้วนะ  I'll forgive you this time. You can't make any more mistakes.
我这次就原谅你,你可不许再犯错误 
Wǒ zhè cì jiù yuán liàng nǐ, nǐ kě bù xǔ zài fàn cuò wù.


ฉันยกโทษให้คุณในครั้งนี้เท่านั้นนะ I only forgive you this time.
我只原谅你这一次。
Wǒ zhǐ yuán liàng nǐ zhè yí cì.


💦💦💦💦💦💦💦💦💦


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...