20 พฤศจิกายน 2561

ชื่ออาคารเป็นภาษาจีน ในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

      สำหรับบทความนี้ได้เอาแผนที่ในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม รวมทั้งชื่ออาคารแต่ละที่เป็นภาษาจีนมาฝากกันค่ะ


大皇宫与玉佛寺建筑物名称

Dà huáng gōng yǔ yù fó sì jiàn zhú wù míng chēng
ชื่ออาคารในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว)
1.先朝藏佛阁                                หอพระราชพงศานุสรณ์
   Xiān cháo zàng  fó gé               (HOR PHRA RAJPHONGSANUSORN)   


2.本朝藏佛阁                                  หอราชกรมานุสรณ์
   Běn cháo zàng  fó                 (HOR PHRA RAJKORAMANUSORN)3.乐达纳舍利塔                             พระศรีรัตนเจดีย์
    Lè dá nà shè lì tǎ                    (PHRA SIRATANA CHEDI)


4.金刚佛殿                                     หอพระนาค
   Jīn gāng fó diàn                         (HOR PHRA NAK)


5.尖顶佛塔                                     พระวิหารยอด
 Jiān dǐng fó tǎ                              (PHRA WIHARN YOD)


6.吴哥窟模型                                 นครวัดจำลอง
   Wú gē kū móxíng                   (MODEL OF ANGKOR WAT)


7.藏经楼、藏经阁                         พระมณฑป
Zàng jīng lóu Zàng jīng gé     (PHRA MONDOP)


8.皇家法藏殿                               หอพระมณเฑียรธรรม
Huáng jiā fǎ zàng  diàn            (HOR PHRA MONTHIAN DHARMA)


9.碧隆天神殿                               ปราสาทพระเทพบิดร
   Bì lóng tiān shén diàn             (PRASAT PHRA DHEPBIDORN)
                                                             (THE ROYAL PANTHEON)


10.大雄宝殿                                 พระอุโบสถ
   Dà xióng bǎo diàn           (CHAPEL OF THE EMERALD BUDDHA)


11.香王观音阁                             หอพระคันธารราฐ
   Xiāng wáng guān yīn gé       (HOR PHRA GANDHARARAT)


12.钟楼                                       หอระฆัง

   Zhōng lóu                              (BELFRY TOWER)

13.武隆碧曼宫                         พระที่นั่งบรมพิมาน
   Wǔ lóng  bì màn gōng       (BOROM PHIMAN MANSION)

14.悉达拉碧隆亭                     พระที่นั่งสีตลาภิรมณ์
   Xī dá lā bì lóng tíng              (SIDHALA PHIROM HALL)

15.乐达纳佛殿                        พระพุทธรัตนสถาน
   Lè dá nà fó diàn             (BUDDHA RATANA STARN HALL)

16.因陀罗殿                            พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย
   Yīn tuó luó diàn                  (AMARINDRA WINITCHAI HALL)

17.伟大护国神殿                     พระที่นั่งไพศาลทักษิณ
   Wěi dà hù guó shén diàn        (PAISAL TAKSIN HALL)

18.乍迦博碧曼宫                    พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
   Zhà jiā bó bì màn gōng          (CHAKRAPAT PHIMAN HALL)

19.大神殿                              พระที่นั่งมหิศรปราสาท
    Dà shén diàn                     (MAHISORN PRASAT HALL)

20.天阁                                 หอพระสุราลัย
   Tiān gé                         (HOR PHRA SULALAI PHIMAN)

21.喜悦亭                             พระที่นั่งราชฤดี
   Xǐ yuè tíng                         (RAJRUEDI HALL)

22.金佛阁                            หอศาสตราคม
    Jīn fó gé                         (HOR SASTRAKOM)

23.睹史多亭                        พระที่นั่งดุสิตาภิรมณ์
   Dǔ shǐ duō tíng                 (DUSITA PHIROM HALL)

24.月亭                              พระที่นั่งสนามจันทร
   Yuè tíng                          (SNAMCHAND PAVILION)

25.宗庙阁                           หอพระธาตุมณเฑียร
   Zōng miào gé              (HOR PHRA DHART MONTHIAN)

26.节基殿                          พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
   Jié jī diàn                                 (CHAKRI MAHA PRASAT HALL)

27.蒙素坦殿                     พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์
   Méng sù tǎn diàn         (MOONSTARN BAROMASNA HALL)

28.颂慕提瓦乐殿             พระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ
   Sòng mù tí wǎ lè diàn    (SOMUT DEVARAJ UBBAT HALL)

29.迦兰耶殿                    พระที่นั่งราชกรัณยสภา
   Jiā lán yé diàn                     (RAJKARANYASAPHA HALL)

30.阿蓬碧莫亭                พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท
     Ā péng bì mò tíng     (APHORN PHIMOK PRASAT PAVILION)

31.兜率(律实)殿        พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
     Dōu lǜ (Lǜ shí) diàn    (DUSIT MAHA PRASAT HALL)

32.玉佛寺博物馆             พิพิธภัณฑ์วัดพระแก้ว
    Yù fó sì bó wù guǎn    (WAT PHRA KAEO MUSEUM)

33.泰国装饰品与硬币展销处  ที่แสดงเครื่องประดับและเหรียญเงินไทย   
   Tài guó zhuāng shì pǐn yǔ yìng bì zhǎn xiāo chù  (THE ROYAL THAI DECORATIONS AND COINS PAVILION)

34.阿他威赞亭                         อรรธวิจารณ์ศาลา
     Ā tā wēi zàn tíng  (EXHIBITION IN HONOR OF HIS MAJESTY THE KING)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...