คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ โทรศัพท์ ความเร็วเน็ตรูปภาพจาก pixabay.com

移动运营商 
dòng yùn yíng shāng  
ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่  
Mobile operator

手机 
Shǒu  
โทรศัพท์ 

智能手机 
Zhì néng shǒu  
สมาร์ทโฟน


电话卡 
Diàn huà  
บัตรโทรศัพท์


手机充值卡 / 充值卡 
Shǒu jī chōng zhí kǎ / Chōng zhí kǎ  
บัตรเติมเงิน

充值 
Chōng zhí 
เติมเงิน

SIM卡  
SIM kǎ  
ซิมการ์ด

随身wifi 
Suí shēn 
ไวไฟ (wifi)  แบบพกพา

日套餐 
Rì tào cān   
แพ็คเกจรายวัน

周套餐  
Zhōu tào cān 
แพ็คเกจรายสัปดาห์

月套餐  
Yuè tào cān 
แพ็คเกจรายเดือน

上网套餐  
Shàng wǎng tào cān 
แพ็คเกจอินเตอร์เน็ต

短信套餐 
Duǎn xìn tào cān  
แพ็กเกจ SMS

短信 
Duǎn xìn 
SMS

彩信  
Cǎi xìn 
MMS

充电  
Chōng diàn  
ชาร์จแบต(มือถือ)


打开手机  
kāi shǒu  
เปิดเครื่อง(มือถือ)


关闭手机 / 关掉手机  
Guān bì shǒu jī/ Guān diào shǒu  
ปิดเครื่อง(มือถือ)


启动手机  
dòng shǒu  
รีสตาร์ทมือถือ


注册 / 登记  
Zhù cè/  Dēng jì  
ลงทะเบียน จดทะเบียน

发短信  
Fā duǎn xìn  
ส่งSMS

查询金额/ 查询话费金额  
Chá xún jīn é / Chá xún huà fèi jīn é  
ตรวจสอบยอดเงิน เช็คยอดเงิน

重新输入密码 
Chóng xīn shū rù mì mǎ 
ป้อนรหัสผ่านอีกครั้ง

国家号码 / 国家代码 
Guó jiā hào mǎ  /Guó jiā dài mǎ  
รหัสประเทศ 

**รหัสประเทศไทย คือ 66 
** รหัสประเทศจีน คือ 86

地区号码  
Dì qū hào mǎ 
รหัสพื้นที่

手机网络制式 
Shǒu jī wǎng luò zhì shì 
ระบบเครือข่ายไร้สาย  ความเร็วของอินเตอร์เน็ต

3G制式  
3G zhì shì 
ระบบ 3G

4G制式  
4G zhì shì 
ระบบ 4G

网速  
Wǎng sù  
ความเร็วเน็ต


网速快  
Wǎng sù kuài 
ความเร็วเน็ตเร็ว


网速慢  
Wǎng sù màn 
ความเร็วเน็ตช้า

 拨打国内电话   
Bō dǎ guó nèi diàn huà 
โทรภายในประเทศ


拨打国际长途
 Bō dǎ guó jì cháng tú  
โทรทางไกลระหว่างประเทศ


💦💦💦💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节