28 พฤศจิกายน 2561

คำศัพท์ภาษาจีน อุปกรณ์การเรียน 学习用品


รูปภาพจาก pixabay.com


笔袋 Bǐ dài กระเป๋าดินสอ
铅笔盒 Qiān bǐ hé กล่องดินสอ
铅笔 Qiān bǐ ดินสอ
自动铅笔 Zì dòng qiān bǐ ดินสอกด
白板笔 Bái bǎn bǐ ปากกาไวท์บอร์ด
圆珠笔 Yuán zhū bǐ ปากกาลูกลื่น
荧光笔 Yíng guāng bǐ ปากกาเน้นข้อความ
红笔 Hóng bǐ ปากกาแดง
蓝笔 Lán bǐ ปากกาน้ำเงิน
蜡笔 Là bǐ สีเทียน
钢笔 Gāng bǐ ปากกา
笔筒   tǒng กล่องที่เสียบปากกาดินสอ
橡皮 Xiàng pí ยางลบ
削笔机 Xiāo bǐ jī เครื่องเหลาดินสอ
卷笔刀 Juăn bǐ dāo กบเหลาดินสอ
液体胶水 Yè tǐ jiāo shuǐ กาวน้ำ
固体胶 Gù tǐ jiāo กาวแท่ง
圆规 Yuán guī วงเวียนสองขา
美工刀 Měi gōng dāo มีดคัตเตอร์
剪刀 Jiǎn dāo กรรไกร
修正带 Xiū zhèng dài เทปลบคำผิด
修正液 Xiū zhèng yè ปากกาลบคำผิด
本子 Běn zi สมุด
订书机 Dìng shū jī ที่เย็บกระดาษ
起钉器 Qǐ dīng qì ที่แกะลวดเย็บกระดาษ
打孔器 Dǎ kǒng qì ที่เจาะกระดาษ
粉笔 Fěn bǐ ชอล์ค
尺子 Chǐ zi ไม้บรรทัด
课本 Kè běn หนังสือเรียน
计算器 Jì suàn qì เครื่องคิดเลข
词典 Cí diǎn พจนานุกรม
书包 Shū bāo กระเป๋านักเรียน
回形针 Huí xíng zhēn คลิปหนีบกระดาษ
水彩颜料 Shuǐ cǎi yán liào สีน้ำ
调色板 Tiáo sè bǎn จานสี
排笔 Pái bǐ พู่กันระบายสี
油画棒 Yóu huà bàng  สีชอล์คน้ำมัน
水彩笔 Shuǐ cǎi bǐ ปากกาสีเมจิก
彩笔 Cǎi bǐ ดินสอสี
便利贴 Biàn lì tiē  กระดาษโน๊ต

💦💦💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...