27 พฤศจิกายน 2562

ประโยคภาษาจีน คิดเงินด้วยค่ะ 结算账单

รูปภาพจากpixabay.com

คิดเงินด้วยค่ะ
Check, Please/May I have the bill, please.
请结账!/请把账单给我。
Qǐng jiézhàng! / Qǐng bǎ zhàngdān gěi wǒ.ฉันจ่ายเงินตรงนี้ได้ไหมคะ
Can I pay here?
我可以在这儿付钱吗?
Wǒ kěyǐ zài zhèr fù qián ma?ฉันต้องจ่ายเงินที่ไหนคะ
Where should I pay?
请问我该在哪付钱?
Qǐngwèn wǒ gāi zài nǎ fù qián?บิลเดียวหรือแยกบิลคะ
One bill or separate bills?
请问一起算还是分开算?
Qǐngwèn yìqǐ suàn háishì fēnkāi suàn?รายการนี้ค่าอะไรคะ
What is this charge for?
这是什么费用?
Zhè shì shénme fèiyòng?ฉันว่าใบเสร็จนี้มีรายการผิดนะคะ
I think there’s a mistake in the bill.
我想账单有错误。
Wǒ xiǎng zhàngdān yǒu cuòwù.รวมค่าบริการไว้หรือยังคะ
Is a service charge included?
包括服务费了吗?
Bāokuò fúwù fèile ma?ภาษี 7% และค่าบริการ 10% ได้เพิ่มเข้าไปในบิลนี้ไว้แล้วนะคะ
A 7% tax and a 10% service charge have been added to your bill.
10%的税和10% 的服务费已经加在您的账单上了。
10% de shuì hé 10% de fúwù fèi yǐjīng jiā zài nín de zhàngdān shangle.ในบิลนี้ได้รวมภาษี 7 % และค่าบริการ10%
You bill includes a 7% tax and a 10% service charge.
您的账单包括了7%的税和10%的服务费。
Nín de zhàngdān bāokuòle 7% de shuì hé 10% de fúwù fèi.ฉันเกรงว่าทางเราไม่สามารถรับชำระเป็นเงินสกุลต่างประเทศได้ค่ะ
I’m afraid we cannot accept foreign currency as payment here.
我们这儿恐怕不接受外币付账。
Wǒmen zhèr kǒngpà bù jiēshòu wàibì fùzhàng.


ควรจะให้ทิปเท่าไหร่ดีคะ
How much should the tip be?
小费应该给多少呢?
Xiǎofèi yīnggāi gěi duōshǎo ne?


ปกติก็ 10% ของใบเสร็จค่ะ
Normally, it’s 10% of the bill.
通常会给账单金额 10%的小费。
Tōngcháng huì gěi zhàngdān jīn'é 10% de xiǎofèi.ฉันจะจ่ายเอง
I’ll take care of the bill.
我来买单。
Wǒ lái mǎidān.


ครั้งนี้ฉันขอเลี้ยงเอง
This’s on me/ this’s my treat/Let me get this one.
这次我请客。
Zhè cì wǒ qǐngkè.


ครั้งนี้ฉันขอเป็นคนจ่ายเองนะ
Let me pay the bill this time.
这次让我买单吧。
Zhè cì ràng wǒ mǎidān ba.


เราจะแยกจ่ายค่ะ
We’d like to pay separately.
我们想分开结账 
Wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.


อาหารมื้อนี้เราจ่ายกันคนละครึ่ง ได้ไหม
How about going fifty-fifty on the dinner check?
我们这餐对半付账,怎么样?
Wǒmen zhè cān duì bàn fùzhàng, zěnme yàng?คุณอย่าทำแบบนี้เลย มื้อนี้ฉันเลี้ยงเอง
You do nothing of the sort. You be my guest.
你不要这样。我请客。
Nǐ búyào zhèyàng. Wǒ qǐngkè.ครั้งนี้พวกเราหารแบบเท่ากัน หรือต่างคนต่างจ่ายแล้วกันนะ
Let’s go Dutch this time.
这次就让我们AA(各付各的吧)
Zhè cì jiù ràng wǒmen AA zhì (gè fù gè de ba)


นี่เงินทอนและใบเสร็จค่ะ
Here is your change and your receipt.
这是您的零钱和收据。
Zhè shì nín de língqián hé shōujù.


คุณเก็บเงินทอนไว้เถอะ
Keep the change.
零钱给你吧。
Língqián gěi nǐ ba.


ต้องขอบคุณมากค่ะ แต่ว่าเราไม่มีการรับทิปค่ะ
We don’t accept tips. Thank you all the same.
我们不收小费,但还是谢谢你。
Wǒmen bù shōu xiǎofèi, dàn háishì xièxiè nǐ.


💙💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💙

欢迎补充: ประโยคภาษาจีน คิดเงินด้วยค่ะ  结算账单

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...