4 พฤศจิกายน 2562

ประโยคภาษาจีน 🔎🔎 ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย น้ำไม่ไหล ไฟดับ

รูปภาพจาก pixabay.comไฟดับ
The power went out.
停电。
Tíngdiàn.


เมื่อเช้านี้ไฟดับ 
The power went out this morning.
今天早上停电了。
Jīntiān zǎoshang tíngdiànle.


ไฟถูกตัดแล้ว
The power was cut off. /The electricity is out.
断电。
Duàn diàn.


เขาถูกตัดไฟเพราะไม่ได้จ่ายค่าไฟ
The power was cut off because he didn't pay the bill.
他因为没有付电费,所以被断电。
Tā yīnwèi méiyǒu fù diànfèi, suǒyǐ bèi duàn diàn.


หลอดไฟฟ้าด้านล่างทั้งหมดของตึกถูกตัด
All the lights downstairs have fused.
楼下所有的电灯都断电了。
Lóu xià suǒyǒu de diàndēng dōu duàn diànle.


หลอดไฟเปิดไม่ติด
The light doesn’t come on.
 灯不亮。
Dēng bú liàng.


บางทีหลอดไฟอาจจะเสีย
Maybe the bulb is out.
可能灯泡坏了。
Kěnéng dēngpào huàile.


เราต้องเปลี่ยนหลอดใหม่
We have to replace it.
我们得把它换掉。
Wǒmen děi bǎ tā huàn diào.


อ่างล้างหน้าน้ำไม่ไหล
The basin does not flow.
洗脸盆不流水。
Xǐliǎn pén bù liúshuǐ.ท่อน้ำที่บ้านมักไม่ไหล
The water pipe in the house is always not flowing.
家里水管总是不流水。
Jiālǐ shuǐguǎn zǒng shì bù liúshuǐ.


น้ำประปาในบ้านเริ่มไหลช้าลงเรื่อย ๆ
The tap water in the home is getting slower and slower.
家里的自来水出水是越来越慢。
Jiālǐ de zìláishuǐ chūshuǐ shì yuè lái yuè màn.


น้ำถูกตัด
The water has been cut off.
水被断停了。
Shuǐ bèi duàn tíngle.


ตัดน้ำ
Water cut off.
断水。
Duànshuǐ.


น้ำรั่วแล้ว
The water is leaking. 
漏水了。
Lòushuǐle.


ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วควรทำยังไงดี
What should I do if my home water pipe leaks?
家里的自来水管漏水怎么办?
Jiālǐ de zìláishuǐ guǎn lòushuǐ zěnme bàn?


ก๊อกน้ำรั่วในห้องน้ำ
We have a leaky faucet in the toilet.
卫生间的水龙头漏水了。
Wèishēngjiān de shuǐlóngtóu lòushuǐle.


น้ำถูกตัดแล้ว ฉันควรโทรไปเบอร์ไหนเพื่อขอคำปรึกษา
Where should I call if there is no water?
断水了应该打哪里的电话咨询?
Duànshuǐle yīnggāi dǎ nǎlǐ de diànhuà zīxún?


พรุ่งนี้น้ำจะถูกตัดตั้งแต่สิบโมงถึงเที่ยง
Water will be cut off form 10 a.m. to noon.
从上午10点到中午12点将断水。
Cóng shàngwǔ 10 diǎn dào zhōngwǔ 12 diǎn jiàng duànshuǐ.

เราต้องเตรียมถังใหญ่ซักสองสามใบเพื่อสำรองน้ำไว้
We must prepare several large tanks to keep some water.
我们必须准备几口大缸存储一些水。
Wǒmen bìxū zhǔnbèi jǐ kǒu dà gāng cúnchú yìxiē shuǐ.


ฉันได้กลิ่นแก๊ส
I smell gas.
我闻到了煤气味。
Wǒ wén dàole méiqì wèi.


ฉันได้กลิ่นแก๊สและมันต้องมีรอยรั่วอยู่ที่ไหนซักแห่ง
I smell gas, there must be a leak somewhere. 
我闻到了煤气味,一定是什么地方漏气了。
Wǒ wén dàole méiqì wèi, yīdìng shì shénme dìfāng lòu qìle.


ทันทีที่ฉันเดินเข้าไปในห้องฉันก็ได้กลิ่นแก๊ส
As soon as I walked into the room, I could smell gas. 
我一走进房间,就闻到了煤气味。
Wǒ yī zǒu jìn fángjiān, jiù wén dàole méiqì wèi.


สัญญาณเตือนแก๊สรั่วดังแล้ว
The gas alarm is going off.
煤气报警器响了。
Méiqì bàojǐng qì xiǎngle.


เราต้องให้บริษัทแก๊สมาตรวจสอบแก๊สแล้ว
We have to ask the gas company to check the gas.
我们得请煤气公司检查煤气。
Wǒmen děi qǐng méiqì gōngsī jiǎnchá méiqì.


แอร์เสีย
The air conditioner is out of order.
空调坏了。
Kòngtiáo huàile.


เครื่องปรับอากาศไม่เย็น
The air conditioner is not cool.
空调不凉。
Kòngtiáo bù liáng.


เครื่องปรับอากาศเสียงดัง
The air conditioning sound is loud.
空调声音大。
Kòngtiáo shēngyīn dà.


เครื่องดูดฝุ่นพังแล้ว
The vacuum cleaner broke down.
吸尘器坏了。
Xīchénqì huàile.


ตู้เย็นทำงานผิดปกติ
There’s something wrong with the refrigerator.
冰箱出了毛病。
Bīngxiāng chūle máobìng.


ตู้เย็นไม่เย็นเลย
The refrigerator doesn’t cool well.
 冰箱不凉。
Bīngxiāng bù liáng.


มันมีเสียงแปลกๆ
It makes a strange noise.
冰箱有发出奇怪的声音。
Bīngxiāng yǒu fāchū qíguài de shēngyīn.


ต้องเอาไปซ่อมแล้ว
It needs repairs.
它需要修理。
Tā xūyào xiūlǐ.


ได้เวลาเปลี่ยนตัวใหม่แล้ว
It’s time to replace it.
该换了。
Gāi huànle.


หลังคารั่ว
The roof leaks.
屋顶漏水了。
Wūdǐng lòushuǐle.


เมื่อฝนตกหลังคาจะรั่ว
Whenever it rains, the roof leaks badly. 
一下雨,屋顶就漏天。
Yīxià yǔ, wūdǐng jiù lòu tiān.


ช่วยส่งช่างมาซ่อมทีให้เร็วที่สุด
Please send a repairman to deal with it as soon as possible.
请派一个修理工尽快处理一下。
Qǐng pài yígè xiūlǐgōng jǐnkuài chǔlǐ yíxià.

💦💦💦💦💦💦💦💦💦
欢迎补充:ประโยคภาษาจีน  🔎🔎  ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย น้ำไม่ไหล ไฟดับ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...