30 ธันวาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ฉันจะบีบคอคุณให้ตายไปเลย 

I’ll wring your neck.

我掐死你。

Wǒ qiā sǐ nǐ.

*掐 

Qiā 

ใช้ง่ามมือหนีบเอาไว้หรือเค้นเอาไว้ทำไม ละทิ้งความฝันแล้วเหรอ 

What happened? You gave up your dream?

怎么了?放弃梦想了?

Zěn me le? Fàng qì mèng xiǎng le?ได้เป็นลูกคนเดียวไง 

To be an only child.

能够当个独生子女。

Néng gòu dāng gè dú shēng zǐ nǚ.แต่ที่สำคัญที่สุดจะต้องอาศัยความพยายามของตัวคุณเอง 

But your efforts are the most important.

但最重要的是要靠你自己努力。

Dàn zuì zhòng yào de shì yào kào nǐ zì jǐ nǔ lì.🍅🍅🍅🍅🍅
ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ความคิดของผู้หญิงคุณไม่ต้องเดา 

Don’t guess what women think.

女人的心思你别猜。

Nǚ rén de xīn sī nǐ bié cāi.คุณจะคิดเรื่องดีๆของฉันไมได้เลยหรือไง 

Don’t jinx me!

你就不能想点我好吗?

Nǐ jiù bù néng xiǎng diǎn wǒ hǎo ma?ฉันเก็บหน่วยกิตได้หมดแล้ว 

I’ve completed my credit.

我是学分修满了。

Wǒ shì xué fēn xiū mǎn le.คุณคิดจะรมควันใครให้ตายกันน่ะ 

You’re killing me.

想熏死谁啊你。

Xiǎng xùn sǐ shéi a nǐ.เลิกแขวะได้แล้ว 

Stop teasing.

别吐槽了。

Bié tǔ cáo le.💂💂💂💂💂ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ดูท่าแล้วเขาคงจะสนุกกันมาก 

Look like she’s having a good time.

看来是玩嗨了。

Kàn lái shì wán hāi le.ในเมื่อโอกาสดีๆแบบนี้คุณไม่คิดที่จะรักษามันไว้ 

Since you don’t cherish such a good opportunity.

既然这么好的机会你不珍惜。

Jì rán zhè me hǎo de jī huì nǐ bù zhēn xī.งั้นก็อย่าโทษที่ฉัน 

Don’t blame me.

那就别怪我。

Nà jiù bié guài wǒ.ออกโรงเอง 

For acting in person.

亲自出马。

Qīn zì chū mǎ.เชื่อไหมว่าฉันน่ะจะชกคุณเลย 

Watch my fist!

你信不信我揍你。

Nǐ xìn bú xìn wǒ zòu nǐ.💗💗💗💗💗


ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ไม่ว่ายังไงพวกเราควรจะรู้จักกันไว้ 

That’s why we should have more contact with each other.

要不怎么说大伙得多多接触呢。

Yào bù zěn me shuō dà huǒ děi duō duō jiē chù ne.ครั้งแรกก็อาจจะรู้สึกแปลกหน้า ครั้งที่สองนั้นก็จะ

สนิทกันเอง

First time strangers, second time friends.

一回生,二回熟。

Yī huí shēng, èr huí shóu.ฉันเดินเองได้ตรงน่า 

I can walk in a straight line.

我自己走直线。

Wǒ zì jǐ zǒu zhí xiàn.เขาสูงเกินมาตรฐานไปนะ 

He is way too perfect.

他超规格了。

Tā chāo guī gé le.พวกเราเอื้อมไม่ถึงหรอก 

It’s too high for us to meet.

我们高攀不起。

Wǒ men gāo pān bù qǐ.
ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 สมแล้วที่เป็นพวกหัวกะทิ  

You are a straight A student.

不愧是学霸。

Bú kuì shì xué bà.ฉันเป็นคนงกมากๆ 

I’m penny-pinching.

我这人锱铢必较。

Wǒ zhè rén zī zhū bì jiào.

*锱铢必较  zhū bì jiào คนงก
เมื่อคืนภาพฉันตัดไปเลย ฉันกลับมาได้ยังไงยังไม่รู้

เลย 

I even forget how I came back.

我怎么回来的 我都不知道。

Wǒ zěn me huí lái de wǒ dōu bù zhī dào.เพราะงั้นฉันถึงรู้ไงว่าคุณดื่มเหล้าจนแฮงค์ 

That’s why I know you may feel bad after drinking.

所以我才知道你喝酒难受。

Suǒ yǐ wǒ cái zhī dào nǐ hē jiǔ nán shòu.ฉันรู้สึกว่าคุณเป็นคนอันตรายมากๆ 

I think you are a dangerous person.

我觉得你特别危险。

Wǒ jué dé nǐ tè bié wéi xiǎn.💘💘💘💘

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


สุดหล่อคนไหนก็ได้ช่วยเรียกรถให้ฉันที 

Who can call me a cab, gurys?

哪位帅哥给我叫辆车呀?

Nǎ wèi shuài gē gěi wǒ jiào liàng chē ya?ผู้ชายพวกนั้นแต่งตัวดูดี ดูภูมิฐานน่าเกรงขาม 

Those men are well-dressed and dignified.

那些男人衣冠楚楚,道貌岸然。

Nà xiē nán rén yī guān chǔ chǔ, dào mào àn rán.

*衣冠楚楚 Yī guān chǔ chǔ แต่งตัวดูดี

*道貌岸然 Dào mào àn rán ดูภูมิฐานน่าเกรงขามแต่ความจริงแล้วเชื่อไมได้เลยสักคน มีแต่คนเลวๆทั้งนั้น 

But they are actually unreliable and unfaithful at all.

实际上都不靠谱,都是渣男。

Shí jì shang dōu bù kào pǔ, dōu shì zhā nán.ความคิดละเอียดรอบคอบ ไร้ช่องโหว่ 

You are thoughtful.

心思缜密,滴水不落。

Xīn sī zhěn mì, dī shuǐ bú luò.ฉันกับคุณไม่ใช่คนประเภทเดียวกัน

I’m not on the same level with you.

我跟你不是一个量级的。

Wǒ gēn nǐ bú shì yí gè liàng jí de.💖💖💖💖💖💖💖💖

29 ธันวาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


หลายปีแล้วแกยังไม่เปลี่ยนเลยนะ 

You haven't changed all these years!

这么些年你一直没变啊!

Zhè me xiē nián nǐ yì zhí méi biàn a!

*这么些 

Zhè me xiē  

มากขนาดนี้ ;หลายครั้งนี้ฉันทุ่มสุดตัว 

This time I am freaking out.

这次我已经豁出去了。

Zhè cì wǒ yǐ jīng huō chū  le.

*豁出去 

Huō chū qù  

เทหมดหน้าตักทุ่มสุดตัว
ฉันยอมเอาชีวิตทุ่มแบบสุดตัวเพื่อการสอบครั้งนี้

I slogged my guts out for the exam.

我为这次考试命都豁出去了。

Wǒ wèi zhè cì kǎo shì mìng dōu huō chu qù le. ไปโกรธคนแบบนี้มันคุ้มไหม 

Is it okay to be angry with this kind of person?

跟这种人生气犯得上吗?

Gēn zhè zhǒng rén shēng qì fàn de shàng ma?

*犯得上 

Fàn de shàng 

คุ้ม(มักใช้ในการถามกลับ)

 


เขากำลังโมโห ไม่ฟังคำอธิบายของคุณหรอก

He's hopping mad now and won't listen to your explanation. 

他正在火头上,听不进你的解释。

Tā zhèng zài huǒ tóu shàng, tīng bú jìn nǐ de jiě shì.

*火头上 

Huǒ tóu shàng 

โมโห (อยู่ในกองไฟ)

 


พวกเขาทั้งสองทะเลาะกันซะแล้ว 

The two are at odds with each other. 

两人闹意见了。

Liǎng rén nào yì jiàn le. 

*闹意见 

Nào yì jiàn 

โต้เถียงกัน; ทะเลาะกันพวกเขาโต้เถียงกันในที่ประชุม 

They got into disputes at the meeting. 

他们在会上闹起了意见。

Tā men zài huì shàng nào qǐ le yì jiàn.ช่างเป็นความคิดที่ฉลาดหลักแหลมเสียนี่กระไร 

What a brilliant idea!

多聪明的主意!

Duō cōng míng de zhǔ yì!

 

 

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขานะเป็นตัวแสบเลยล่ะ

He is really cunning.

他就是蔫坏的。

Tā jiù shì niān huài de.

*蔫坏 Niān huài  ตัวแสบเขาชำนาญการตีสนิทที่สุดแล้ว 

He is very good at charming people.

他最擅长拉帮结派。

Tā zuì shàn cháng lā bāng jié pài.อย่าโดนเขาหลอกเชียวนะ 

Don’t be fooled by him.

千万别被他骗了。

Qiān wàn bié bèi tā piàn le.ฉันทำให้เมียฉันงอน เธอก็เลยไล่ฉันออกมา

I'm in the doghouse with my wife. She kicked me out.

我把我妻子得罪惨了。她把我赶了出来。

Wǒ bǎ wǒ qī zi dé zuì cǎn le. Tā bǎ wǒ gǎn le chū lái.

 


อย่าประเมินค่าฉันต่ำไป 

Don’t underestimate me!

不要低估我!

Bú yào dī gū wǒ!จงเชื่อมั่นและศรัทธาในความสามารถของตัวเอง 

Have faith in your abilities!

对你的能力有信心!

Duì nǐ de néng lì yǒu xìn xīn!💗💗💗💗💗💗

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันจะไม่ลีลากับคุณแล้ว 

I’ll be honest with you.

我不跟你卖关子了。

Wǒ bù gēn nǐ mài guān zi le.ในฐานะของคนที่มีประสบการณ์ ฉันจะช่วยสรุปให้คุณเอง 

As an experienced man, I’ll sum up for you.

作为一个过来人呢,我给你总结一下。

Zuò wéi yí gè guò lái rén ne, wǒ gěi nǐ zǒng jié yí xià.ฉันมีความว้าวุ่นใจ แต่ไม่มีความหนักใจ 

I’m worried, but I’m not stressed.

有忐忑,没有负担。

Yǒu tǎn tè, méi yǒu fù dān.วางใจได้ ฉันยังรู้ตัวเองดีน่า 

Don’t worry, I know It’s gonna be me.

我对自己还是有觉悟的。

Wǒ duì zì jǐ hái shì yǒu jué wù de.ต้องหนักแน่น ต้องเชื่อมั่น 

We have to be brave and confident.

要有志气,有信念。

Yào yǒu zhì qì, yǒu xìn niàn.💖💖💖💖💖💖
ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 
ฉันแค่หวังว่าตอนที่คุณจะตัดสินใจทำอะไรอยากให้คุณไตร่ตรองมาอย่างดี 

I just hope that you can think carefully before making a decision.

我只是希望你在做任何决定的时候都是经过深思熟虑的。

Wǒ zhǐ shì xī wàng nǐ zài zuò rèn hé jué dìng de shí hòu dōu shì jīng guò shēn sī shú lǜ de.ฉันรู้นานแล้วยังไงซะพวกเขาก็ต้องปรับความเข้าใจกัน 

I knew they would reconcile.

我早知道他们会冰释前嫌的。

Wǒ zǎo zhī dào tā men huì bīng shì qián xián de.

*冰释前嫌 Bīng shì qián xián  ให้อภัย ;ปรับความเข้าใจเขาคิดว่าอยากให้ฉันมีความเป็นตัวเองบ้าง 

He wants me to maintain my own personality.

他觉得想让我有自己的个性。

Tā jué dé xiǎng ràng wǒ yǒu zì jǐ de gè xìng.ฉันจะสับสนอะไรได้  

How can I be confused?

我能有什么困惑?

Wǒ néng yǒu shén me kùn huò?ในที่สุดคุณก็สับสนต่อความรักแล้ว 

I didn’t expect you’d be confused about love one day.

你终于也会对爱情有困惑了。

Nǐ zhōng yú yě huì duì ài qíng yǒu kùn huò le.🌷🌷🌷🌷

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


พวกเราดวงสมพงศ์กันใช่ไหม 

Didn’t fate bring us together?

我们是不是很有缘分?

Wǒ men shì bú shì hěn yǒu yuán fèn?คุณจะหลงตัวเองเกินไปแล้ว 

You think too highly of yourself.

你真当自己是根葱了。

Nǐ zhēn dāng zì jǐ shì gēn cōng le.เด็กคนนี้ชอบเอาชนะ 

He’s too impulsive.

这孩子争强好胜。

Zhè hái zi zhēng qiáng hào shèng.

*争强好胜 Zhēng qiáng hào shèng ชอบเอาชนะเรื่องอะไรกันถึงต้องรีบร้อนแบบนี้ 

What is so urgent?

什么事情火急火燎的?

Shén me shì qíng huǒ jí huǒ liǎo de?เขาไม่เรื่องมากเลย 

He is very hard-working.

他一点都不娇气。

Tā yì diǎn dōu bù jiāo qì.เขาเคยพูดเรื่องอนาคตกับคุณไหม 

Did he talk about the future with you?

那他跟你提过未来吗?

Nà tā gēn nǐ tí guò wèi lái ma?


💖💖💖💖💖

28 ธันวาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ไม่ต้องตื่นเต้น มาขยันเอาตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้ว 

Don’t be nervous. Last minute practice won’t do you any good.

不要紧张。临时抱佛脚是没有用的。

Bú yào jǐn zhāng. Lín shí bào jiǎo shì méi yǒu yòng de.เรื่องนี้พูดเหมือนจะง่ายๆแต่น้อยคนนักที่จะทำได้ 

This is something that is easy to say, but only a few can actually do it.

这种事情说起来简单,却鲜少有人做到。

Zhè zhǒng shì qíng shuō qǐ lái jiǎn dān, què xiān shǎo yǒu rén zuò dào.เหลือเพียงเส้นบางๆระหว่างกัน ถึงเป็นระยะห่างที่ปลอดภัยของคนสองคน 

It is necessary to have some safe space.

给彼此留一线余地才是人和人的安全距离。

Gěi bǐ cǐ liú yí xiàn yú dì cái shì rén hé rén de ān quán jù lí.พวกเราไปเพิ่มพลังมา 

We went there for passion, got it?

我们去打鸡血好吗?

Wǒ men qù dǎ jī xuè hǎo ma?

*打鸡血 Dǎ jī xuè เป็นสำนวนที่ใช้เปรียบเปรยคนที่มีอาการคึก ตื่นเต้น เพิ่มพลัง(กำลังใจ)ไม่ต้องมาประจบฉันหรอก

Don’t bribe me.

少巴结我了。

Shǎo bā jié wǒ le.

*巴结 Bā jié ประจบสอพลอ; เคล้าเคลีย; เคลียคลออย่าสนใจพวกอันธพาล 

Don’t mind these hooligans.

别理这帮老流氓。

Bié lǐ zhè bāng lǎo liú máng.💕💕💕💕💕💕

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เดี๋ยวก่อน ตอนนี้ความรู้สึกฉัน ฉันตื่นเต้นมาก  ตอนนี้ฉันรู้สึกว่ามองอะไร ก็เป็นภาพซ้อนไปหมด 

Wait, I can’t breathe now. I’m so nervous. I feel like I can’t even see things clearly.

等一下,我现在心情。我特别紧张。我感觉我现在看什么都是双影的。

Děng yí xià, wǒ xiàn zài xīn qíng. Wǒ tè bié jǐn zhāng. Wǒ gǎn jué wǒ xiàn zài kàn shén me dōu shì shuāng yǐng de.คุณต่างหากที่จับมือฉันอยู่

You’re the one who is holding me.

是你攥着我的手的好吗。

Shì nǐ zuàn zhe wǒ de shǒu de hǎo ma.

*攥 Zuàn กุม; จับคำพูดเหล่านี้ คุณคงเก็บมานานแล้วสินะ 

You kept a lot of that to yourself for a while now right?

这些话你憋了很久了吧?

Zhè xiē huà nǐ biē le hěn jiǔ le ba?เป็นไง อ้อนเสร็จแล้วเหรอ 

What’s up, got your encouragement?

怎么样,撒娇完了?

Zěn me yàng, sā jiāo wán le?ใครอ้อน 

Not for encouragement.

谁去撒娇?

Shéi qù sā jiāo?การมอบให้หมดตัวและหัวใจแบบนี้ ฉันก็เคยทำมาแล้ว

I put all my trust in someone before like she did.

这种全身心交付的事情我也做过。

Zhè zhǒng quán shēn xīn jiāo fù de shì qíng wǒ yě zuò guò.💔💔💔💔

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 บ้านของพวกเรามีขนบธรรมเนียมอยู่ ผู้หญิงเป็นหัวหน้าในบ้าน  

We have a tradition in our family. The man provides, the woman does the chores.

我们家有个优良的传统。男主外女主内。

men jiā yǒu gè yōu liáng de chuán tǒng. Nán zhǔ wài nǚ zhǔ nèi.คุณเองก็ไม่ต้องเกร็งด้วยเหมือนกัน 

You don’t need to be so nervous, either.

你也不用这么拘束。

*拘束Jū shù บังคับ; เก้ๆกังๆ ;เกร็งไม่ต้องเกร็ง ทำตัวตามสบาย 

Don’t be so nervous, relax!

你别这么拘束,放松点。

Nǐ bié zhè me jū shù, fàng sōng diǎn.แล้วคุณบิดไปบิดมาทำไม 

Why are you fidgeting with your fingers?

你扭扭捏捏的在干吗?

Nǐ niǔ niǔ niē niē de zài gàn ma?คุณแต่งเรื่องพวกนี้มาทำไม 

Why did you lie to me?

你编这些瞎话干吗?

Nǐ biān zhè xiē xiā huà gàn ma?คุณลงไม้ลงมือกับฉันจนชินจนจะเอาเปรียบฉันแล้วเหรอเนี่ย 

You are quite used to smacking me around, are you taking advantage of me?

你对我动手动脚习惯了,占我便宜是吧?

Nǐ duì wǒ dòng shǒu dòng jiǎo xí guàn le, zhàn wǒ pián yí shì ba?💖💖💖💖

ประโยคที่พบเจอได้บ่อยในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน 春节

  春节 Chūn jié เทศกาลตรุษจีน The Spring Festival / Chinese New Year 春节即农历新年。 Chūn jié jí nóng lì xīn nián. ตรุษจีนคือปีใหม่ตามปฏิ...