บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2021

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  ฉันจะบีบคอคุณให้ตายไปเลย   I’ll wring your neck. 我掐死你。 Wǒ qiā sǐ nǐ. * 掐  Qiā  ใช้ง่ามมือหนีบเอาไว้หรือเค้นเอาไว้ ทำไม ละทิ้งความฝันแล้วเหรอ  What happened? You gave up your dream? 怎么了?放弃梦想了? Zěn me le? Fàng qì mèng xiǎng le? ได้เป็นลูกคนเดียวไง   To be an only child. 能够当个独生子女。 Néng gòu dāng gè dú shēng zǐ nǚ. แต่ที่สำคัญที่สุดจะต้องอาศัยความพยายามของตัวคุณเอง   But your efforts are the most important. 但最重要的是要靠你自己努力。 Dàn zuì zhòng yào de shì yào kào nǐ zì jǐ nǔ lì. ความคิดของผู้หญิงคุณไม่ต้องเดา   Don’t guess what women think. 女人的心思你别猜。 Nǚ rén de xīn sī nǐ bié cāi. คุณจะคิดเรื่องดีๆของฉันไมได้เลยหรือไง   Don’t jinx me! 你就不能想点我好吗? Nǐ jiù bù néng xiǎng diǎn wǒ hǎo ma? ฉันเก็บหน่วยกิตได้หมดแล้ว   I’ve completed my credit. 我是学分修满了。 Wǒ shì xué fēn xiū mǎn le. คุณคิดจะรมควันใครให้ตายกันน่ะ   You’re killing me. 想熏死谁啊你。 Xiǎng xùn sǐ shéi a nǐ. เลิกแขวะได้แล้ว   Stop teasing. 别吐槽了。 Bié tǔ cáo le. 🍅🍅🍅

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  ดูท่าแล้วเขาคงจะสนุกกันมาก   Look like she’s having a good time. 看来是玩嗨了。 Kàn lái shì wán hāi le. ในเมื่อโอกาสดีๆแบบนี้คุณไม่คิดที่จะรักษามันไว้   Since you don’t cherish such a good opportunity. 既然这么好的机会你不珍惜。 Jì rán zhè me hǎo de jī huì nǐ bù zhēn xī. งั้นก็อย่าโทษที่ฉัน  Don’t blame me. 那就别怪我。 Nà jiù bié guài wǒ. ออกโรงเอง   For acting in person. 亲自出马。 Qīn zì chū mǎ. เชื่อไหมว่าฉันน่ะจะชกคุณเลย   Watch my fist! 你信不信我揍你。 Nǐ xìn b ú xìn wǒ zòu nǐ. ไม่ว่ายังไงพวกเราควรจะรู้จักกันไว้   That’s why   we should have more contact with each other. 要不怎么说大伙得多多接触呢。 Yào bù zěn me shuō dà huǒ d ě i duō duō jiē chù ne. ครั้งแรกก็อาจจะรู้สึกแปลกหน้า ครั้งที่สองนั้นก็จะ สนิทกันเอง First time strangers, second time friends. 一回生,二回熟。 Yī huí shēng, èr huí shóu. ฉันเดินเองได้ตรงน่า   I can walk in a straight line. 我自己走直线。 Wǒ zì jǐ zǒu zhí xiàn. เขาสูงเกินมาตรฐานไปนะ   He is way too perfect. 他超规格了。 Tā chāo guī gé le. พวกเราเอื้อมไม่ถึงหรอก   It’s too high for us to meet. 我们高攀

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  สุดหล่อคนไหนก็ได้ช่วยเรียกรถให้ฉันที   Who can call me a cab, gurys? 哪位帅哥给我叫辆车呀? Nǎ wèi shuài gē gěi wǒ jiào liàng chē ya? ผู้ชายพวกนั้นแต่งตัวดูดี ดูภูมิฐานน่าเกรงขาม   Those men are well-dressed and dignified. 那些男人衣冠楚楚,道貌岸然。 Nà xiē nán rén yī guān chǔ chǔ, dào mào àn rán. * 衣冠楚楚  Yī guān chǔ chǔ  แต่งตัวดูดี * 道貌岸然  Dào mào àn rán  ดูภูมิฐานน่าเกรงขาม แต่ความจริงแล้วเชื่อไมได้เลยสักคน มีแต่คนเลวๆทั้งนั้น   But they are actually unreliable and unfaithful at all. 实际上都不靠谱,都是渣男。 Shí jì shang dōu bù kào pǔ, dōu shì zhā nán. ความคิดละเอียดรอบคอบ ไร้ช่องโหว่   You are thoughtful. 心思缜密,滴水不落。 Xīn sī zhěn mì, dī shuǐ b ú luò. ฉันกับคุณไม่ใช่คนประเภทเดียวกัน I’m not on the same level with you. 我跟你不是一个量级的。 Wǒ gēn nǐ b ú shì y í gè liàng jí de. หลายปีแล้วแกยังไม่เปลี่ยนเลยนะ   You haven't changed all these years! 这么些年你一直没变啊! Zhè me xiē nián nǐ y ì  zhí méi biàn a! * 这么些  Zhè me xiē     มากขนาดนี้  ; หลาย ครั้งนี้ฉันทุ่มสุดตัว  This time I am freaking out

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  เขานะเป็นตัวแสบเลยล่ะ He is really cunning. 他就是蔫坏的。 Tā jiù shì niān huài de. * 蔫坏  Niān huài   ตัวแสบ เขาชำนาญการตีสนิทที่สุดแล้ว   He is very good at charming people. 他最擅长拉帮结派。 Tā zuì shàn cháng lā bāng jié pài. อย่าโดนเขาหลอกเชียวนะ   Don’t be fooled by him. 千万别被他骗了。 Qiān wàn bié bèi tā piàn le. ฉันทำให้เมียฉันงอน เธอก็เลยไล่ฉันออกมา I'm in the doghouse with my wife. She kicked me out. 我把我妻子得罪惨了。她把我赶了出来。 Wǒ bǎ wǒ qī zi dé zuì cǎn le. Tā bǎ wǒ gǎn le chū lái.   อย่าประเมินค่าฉันต่ำไป  Don’t underestimate me! 不要低估我! B ú yào dī gū wǒ! จงเชื่อมั่นและศรัทธาในความสามารถของตัวเอง   Have faith in your abilities! 对你的能力有信心! Duì nǐ de néng lì yǒu xìn xīn! ฉันจะไม่ลีลากับคุณแล้ว   I’ll be honest with you. 我不跟你卖关子了。 Wǒ bù gēn nǐ mài guān zi le. ในฐานะของคนที่มีประสบการณ์ ฉันจะช่วยสรุปให้คุณเอง   As an experienced man,   I’ll sum up for you. 作为一个过来人呢,我给你总结一下。 Zuò wéi y í  gè guò lái rén ne, wǒ gěi nǐ zǒng jié y í  xià. ฉันมีความว้าวุ่นใจ แต่ไม่มีค

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  ฉันแค่หวังว่าตอนที่คุณจะตัดสินใจทำอะไรอยากให้คุณไตร่ตรองมาอย่างดี   I just hope that you can think carefully before making a decision. 我只是希望你在做任何决定的时候都是经过深思熟虑的。 Wǒ zhǐ shì xī wàng nǐ zài zuò rèn hé jué dìng de shí hòu dōu shì jīng guò shēn sī shú lǜ de. ฉันรู้นานแล้วยังไงซะพวกเขาก็ต้องปรับความเข้าใจกัน   I knew they would reconcile. 我早知道他们会冰释前嫌的。 Wǒ zǎo zhī dào tā men huì bīng shì qián xián de. * 冰释前嫌  Bīng shì qián xián   ให้อภัย ; ปรับความเข้าใจ เขาคิดว่าอยากให้ฉันมีความเป็นตัวเองบ้าง   He wants me to maintain my own personality. 他觉得想让我有自己的个性。 Tā jué dé xiǎng ràng wǒ yǒu zì jǐ de gè xìng. ฉันจะสับสนอะไรได้   How can I be confused? 我能有什么困惑? Wǒ néng yǒu shén me kùn huò? ในที่สุดคุณก็สับสนต่อความรักแล้ว   I didn’t expect you’d be confused about love one day. 你终于也会对爱情有困惑了。 Nǐ zhōng yú yě huì duì ài qíng yǒu kùn huò le. พวกเราดวงสมพงศ์กันใช่ไหม   Didn’t fate bring us together? 我们是不是很有缘分? Wǒ men shì b ú  shì hěn yǒu yuán fèn? คุณจะหลงตัวเองเกินไปแล้ว   You t

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  ไม่ต้องตื่นเต้น มาขยันเอาตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้ว  Don’t be nervous. Last minute practice won’t do you any good. 不要紧张。临时抱佛脚是没有用的。 B ú yào jǐn zhāng. Lín shí bào fó jiǎo shì méi yǒu yòng de. เรื่องนี้พูดเหมือนจะง่ายๆแต่น้อยคนนักที่จะทำได้   This is something that is easy to say, but only a few can actually do it. 这种事情说起来简单,却鲜少有人做到。 Zhè zhǒng shì qíng shuō qǐ lái jiǎn dān, què xiān shǎo yǒu rén zuò dào. เหลือเพียงเส้นบางๆระหว่างกัน ถึงเป็นระยะห่างที่ปลอดภัยของคนสองคน   It is necessary to have some safe space. 给彼此留一线余地才是人和人的安全距离。 Gěi bǐ cǐ liú y í xiàn yú dì cái shì rén hé rén de ān quán jù lí. พวกเราไปเพิ่มพลังมา   We went there for passion, got it? 我们去打鸡血好吗? Wǒ men qù dǎ jī xuè hǎo ma? * 打鸡血  Dǎ jī xuè  เป็นสำนวนที่ใช้เปรียบเปรยคนที่มีอาการคึก ตื่นเต้น เพิ่มพลัง(กำลังใจ) ไม่ต้องมาประจบฉันหรอก Don’t bribe me. 少巴结我了。 Shǎo bā jié wǒ le. * 巴结   Bā jié  ประจบสอพลอ ;   เคล้าเคลีย ;   เคลียคลอ อย่าสนใจพวกอันธพาล   Don’t mind these hooligans.

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  บ้านของพวกเรามีขนบธรรมเนียมอยู่ ผู้หญิงเป็นหัวหน้าในบ้าน   We have a tradition in our family. The man provides, the woman does the chores. 我们家有个优良的传统。男主外女主内。 Wǒ men jiā yǒu gè yōu liáng de chuán tǒng. Nán zhǔ wài nǚ zhǔ nèi. คุณเองก็ไม่ต้องเกร็งด้วยเหมือนกัน  You don’t need to be so nervous, either. 你也不用这么拘束。 * 拘束 Jū shù   บังคับ ;   เก้ๆกังๆ ; เกร็ง ไม่ต้องเกร็ง ทำตัวตามสบาย   Don’t be so nervous, relax! 你别这么拘束,放松点。 Nǐ bié zhè me jū shù, fàng sōng diǎn. แล้วคุณบิดไปบิดมาทำไม  Why are you fidgeting with your fingers? 你扭扭捏捏的在干吗? Nǐ niǔ niǔ niē niē de zài gàn ma? คุณแต่งเรื่องพวกนี้มาทำไม   Why did you lie to me? 你编这些瞎话干吗? Nǐ biān zhè xiē xiā huà gàn ma? คุณลงไม้ลงมือกับฉันจนชินจนจะเอาเปรียบฉันแล้วเหรอเนี่ย   You are quite used to smacking me around, are you taking advantage of me? 你对我动手动脚习惯了,占我便宜是吧? Nǐ duì wǒ dòng shǒu dòng jiǎo xí guàn le, zhàn wǒ pián yí shì ba? วันนี้ควบคุมสติไม่ได้   I lost control today. 今天失控了。 Jīn tiān shī kòng le. อย่าลืมตะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  นี่คือจุดนัดพบของพวกเรา   This is in fact our old haunt. 这是我们的老据点了。 Zhè shì wǒ men de lǎo jù diǎn le. อย่ามัวแต่ทำหน้าแบบนั้น ยิ้มให้ฉันหน่อย   Enough with the scowling. Give me a smile! 别总要拉个脸。你跟我笑一个 ! Bié zǒng yào lā gè liǎn. Nǐ gēn wǒ xiào y í gè! ใครคออ่อน   Who says I can’t drink? 谁酒量差了? Shéi jiǔ liàng chà le? เขาชอบทรมานตัวเองมั้ง   He likes to get wasted. 喜欢自己灌自己呗。 Xǐ huān zì jǐ guàn zì jǐ bei. คุณทำตัวเหมือนเด็กที่หลบอยู่ในกะลา   You were just a coward who hid from me! 你像个孙子一样给我躲了起来。 Nǐ xiàng gè sūn zi y í yàng gěi wǒ duǒ le qǐ lái. คุณยังไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมเขา  You don’t know him well. 你还没琢磨透他。 Nǐ hái méi zhuó mó tòu tā. ปกติแล้วเขาจะเป็นคนทำงานบ้าน   He’s been the one doing the housework. 平时都是他在做家务。 Píng   shí dōu shì tā zài zuò jiā   wù. ในอนาคตคุณคงต้องรับมือมากหน่อยนะ  You just be patient with him. 你以后要多担待了啊。 Nǐ yǐ   hòu yào duō dān   dài   le a. หากวันใดเขากรีดข้อมือฆ่าตัวตายขึ้นมาจะทำยังไง   What if he were to kill himself? 万一他哪儿天要是割