30 พฤศจิกายน 2561

เรียนคำศัพท์ภาษาจีน ผ่านใบสมัครงาน


ใบสมัครงาน

รูปภาพจาก pixabay.com


     โดยปกติเมื่อเราไปสมัครงาน ก็จะต้องมีการเตรียมเอกสารในการสมัคร ก็อย่างเช่น
  👉 รูปถ่าย本人照片(Běn rén zhào piàn ) Photo โดยปกติทั่วไปก็ขนาดประมาณ 1 นิ้ว一寸照片(Yí cùn zhào piàn )

  👉 สำเนาบัตรประชาชน   本人身份证复印件(Běn rén shēn fèn zhèng fù yìn jiàn ) Identification Card(I.D. Card)

  👉 สำเนาทะเบียนบ้าน本人户籍复印件(Běn rén hù jí fù yìn jiàn ) /  本人户口复印件(Běn rén hù kǒu fù yìn jiàn) Home Registration

  👉 สำเนาวุฒิการศึกษา本人最后学历证书复印件(Běn rén zuì hòu xué lì zhèng shū fù yìn jiàn) Education Vocabulary

  👉 สำเนาใบแสดงผลการเรียน本人最后学历成绩单复印件(Běn rén zuì hòu xué lì chéng jì dān fù yìn jiàn ) Transcript

  👉 สำเนาใบรับรองการทำงานจากที่เก่า หรือ หนังสือรับรองการทำงาน  就业证明书(Jiù yè zhèng míng shū ) Letter of Recommendation / Testimonial/ Employment Certificate

ส่วนข้อมูลที่เราจะเห็นจากใบสมัครงาน ตามปกติแล้วก็จะมี 6 หัวข้อใหญ่ๆ ที่พบเห็นกันโดยทั่วไปในใบสมัครงาน คือ

1.ประวัติส่วนตัว 申请人情况(Shēn qǐng rén qíng kuàng) Personal Information

2.ประวัติการศึกษา受教育情况 (Shòu jiào yù qíng kuàng) Education Background

3.ประสบการณ์การทำงาน工作经历 (Gōng zuò jīng lì) / 个人工作经历 (Gè rén gōng zuò jīng lì) Employment Record

4.ความสามารถทางภาษา语言能力 (Yǔ yán néng lì) Language Ability

5.ความสามารถในการทำงานและความชำนาญเฉพาะด้าน工作能力及其他专长 (Gōng zuò néng lì jí qí tā zhuān cháng) Working ability and other expertise

6. ประวัติครอบครัว 申请人亲属情况 (Shēn qǐng rén qīn shǔ qíng kuàng) Family Member of the Applicants


เราไปดูข้อมูลในแต่ละหัวข้อกันค่ะ ก่อนที่จะไปถึงการกรอกประวัติส่วนตัว ก็จะต้องเขียนชื่อผู้สมัครงาน และตำแหน่งงานที่สนใจ รวมถึงเงินเดือนที่คาดหวัง

💚💚 ผู้สมัครงาน ภาษาจีน ก็คือ 应聘者 (Yìng pìn zhě) Applicant/Candidate ก็ให้กรอกชื่อ นามสกุล 姓名 (Xìng míng) เพศ 姓别 (Xìng bié)   ผู้ชาย (Nán) Male  ผู้หญิง (Nǚ) Female

💗💗 ตำแหน่งที่สมัคร หรือตำแหน่งงานที่สนใจ ภาษาจีนคือ 应聘职位(Yìng pìn zhí wèi) Position applied for / Position desired

       💛💛 เงินเดือนที่คาดหวัง หรือ เงินเดือนที่ต้องการ ภาษาจีน ก็คือ月薪要求(Yuè xīn yāo qiú) Expected salary / Salary expected ในส่วนนี้เราจะระบุเป็นตัวเลข เลย หรือเราจะเขียนว่า  ต่อรองได้(เงินเดือน) 可以商量 (Kě yǐ shāng liáng) Negotiable หรือ 面谈 (Miàn tán) Interview คือ สัมภาษณ์หรือเจอกันแล้วค่อยคุยกัน


หัวข้อที่ 1
    ประวัติส่วนตัว 申请人情况(Shēn qǐng rén qíng kuàng) Personal Information ก็จะมีข้อมูลดังนี้

ที่อยู่ปัจจุบัน当前联系地址(Dāng qián lián xì dì zhǐ) Present address

เบอร์โทร 手机号码(Shǒu jī hào mǎ) และหรือ  E-mail电子邮件(Diàn zǐ yóu jiàn)

       วัน เดือน ปีเกิด出生日期(Chūshēng rì qī) Date of birth

       สถานที่เกิด 出生地点(Chū shēng dì diǎn) Place to Birth ประเทศ 国家(Guó jiā) Country    เมือง 城市(Chéng shì) City

       อายุ年龄(Nián líng) Age

เชื้อชาติ民族(Mín zú) Race

สัญชาติ国际(Guó jì) Citizenship / Nationality

ศาสนา 宗教  (Zōng jiào) Religion เช่น

- ศาสนาพุทธ 佛教(Fó jiào) Buddhism
- ศาสนาคริสต์基督教(Jī dū jiào)Christian
- ศาสนาอิสลาม伊斯兰教(Yī sī lán jiào)Islam

บัตรประชาชนเลขที่  身份证号码(Shēn fèn zhèng hào mǎ) 
Identity card no. บัตรหมดอายุ 有效期至(Yǒu xiào qī zhì) Expiration date
ส่วนสูง身高(Shēn gāo) Height  เซนติเมตร 厘米(Lí mǐ) Centimeter

น้ำหนัก体重(Tǐ zhòng) Weight กิโลกรัม 公斤(Gōng jīn) Kilograms
สถานภาพทางการทหาร服兵役情况(Fú bīng yì qíng kuàng) Military status เช่น
-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว退伍 (Tuìwǔ) /退役 (Tuì yì ) Conscripted
-ได้รับการยกเว้น免除兵役 (Miǎn chú bīng yì) Exempted
-ยังไม่เกณฑ์ทหาร未服役(Wèi fú yì)/ 未服兵役(Wèi fú bīng yì) No Military Service
-ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร延缓征兵 (yánhuǎn bīngyì) Postponing conscription
                สถานภาพการสมรส   婚姻状况 (Hūn yīn zhuàng kuàng) Marital status เช่น
- โสด 未婚 (Wèi hūn) Single
- แต่งงานแล้ว 已婚 (Yǐ hūn) Married
- หย่าร้าง 离婚(Lí hūn) Divorced
- แยกกันอยู่ 分局 (Fēn jú) Separated
            ที่อยู่ถาวร  永久通信地址 (Yǒng jiǔ tōng xìn dì zhǐ) Permanent address
                ชื่อที่เคยใช้(ในกรณีเคยเปลี่ยนชื่อ) 曾用名(Céng yòng míng) Passed by the name

หัวข้อที่ 2
    ประวัติการศึกษา受教育情况(Shòu jiào yù qíng kuàng) Education Background ก็จะมีข้อมูลดังนี้

ระดับการศึกษา教育水平(Jiào yù shuǐ píng) Education Level
       -มัธยมศึกษาตอนปลาย 高中 (Gāozhōng) High school
-ปวช. 中专(Zhōng zhuān) Vocational
-ปวส.大专 (Dà zhuān) High Vocational Certificate
-ปริญญาตรี 本科 (Běn kē) Bachelor degree
-ปริญญาโท研究生 (Yán jiū shēng) / 硕士 (Shuò shì) Master degree
-สูงกว่าปริญญาตรี 本科以上 (Běn kē yǐ shàng) Post- Graduate
-อื่นๆ 其他 (Qí tā) Others
สถาบันการศึกษา学校(Xué xiào) Institutions
ปีที่จบการศึกษา (ตั้งแต่ - ถึง)在校时间(Zài xiào shí jiān) Year Attended (from/ to)
สาขาวิชา主修专业(Zhǔ xiū zhuān yè) Fields of study
ประกาศนียบัตร  / ปริญญาที่ได้รับ  毕业证书及学位证书( Bì yè zhèng shū jí xué wèi zhèng shū ) Certificates Obtained or  To Obtain

หัวข้อที่ 3
ประสบการณ์การทำงาน工作经历 (Gōng zuò jīng lì) / 个人工作经历 (Gè rén gōng zuò jīng lì) Employment Record
       บริษัท 工作单位(Gōng zuò dān wèi )Employer
       ระยะเวลาการทำงาน起止时间 (Qǐ zhǐ shí jiān) Time (from/ to)
ตำแหน่ง 职位 (Zhí wèi) Position 
เงินเดือน工资 (Gōng zī) /月薪(Yuè xīn) Salary
เหตุผลที่ลาออกจากงาน辞职的原因(Cí zhí de yuán yīn) Reasons of resignation /  Reasons for leaving

หัวข้อที่ 4
ความสามารถทางภาษา语言能力 (Yǔ yán néng lì) Language Ability /Language Proficiency
      汉语(Hàn yǔ)ภาษาจีน Chinese
      泰语(Tài yǔ)ภาษาไทย Thai
      英语(Yīng yǔ)ภาษาอังกฤษ English
     其他外语(Qí tā wài yǔ) ภาษาอื่นๆ Other Languages
     บอกระดับทางด้านความสามารถทางด้านภาษา
    พูด 口语(Kǒu yǔ) Speaking  เขียน (Xiě)   Writing อ่าน 阅读 (Yuè dú) Reading
    外语水平(Wài yǔ shuǐ píng) ระดับภาษาต่างประเทศ Foreign language level
    👉 很好(Hěn hǎo) ดีมาก Excellent
    👉  (Hǎo) ดี Good
    👉较好(Jiào hǎo) ปานกลาง Fair
    👉差(Chà) แย่  Poor
    不会(Bú huì) ไม่ได้ None

หัวข้อที่ 5
     ความสามารถในการทำงานและความชำนาญเฉพาะด้าน工作能力及其他专长(Gōng zuò néng lì jí qí tā zhuān cháng) Working ability and other expertise
- ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ 电脑能力(Diàn nǎo néng lì) Computer ability
- พิมพ์ดีด 打字 (Dǎ zì) Typewriter คำ (Zì) Word /นาที(fēn) Minute

หัวข้อที่ 6
ประวัติครอบครัว 申请人亲属情况 (Shēn qǐng rén qīn shǔ qíng kuàng) Family Member of the Applicants มีข้อมูลดังนี้ เช่น ชื่อ อายุ อาชีพ ของคู่สมรส บิดา มารดา
ชื่อ 姓名(Xìng míng) Name
อายุ 年龄 (Nián líng) Age
อาชีพ 职业 ( Zhí yè ) Employment
คู่สมรส 配偶 (Pèi ǒu) Spouse
บิดา (พ่อ) 父亲 (Fù qīn) Father
มารดา(แม่) 母亲 (Mǔ qīn) Mother
      ถ้าเสียชีวิต หรือ ตาย ภาษาจีน คือ 过世 (Guò shì) Passed away / Deceased

**บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 紧急情况下通报的人 (Jǐn jí qíng kuàng xià tōng bào de rén) Person to notify in case of emergency

💦💦💦💦💦💦💦💦💦

欢迎补充:เรียนคำศัพท์ภาษาจีน ผ่านใบสมัครงาน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...