4 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


นายนี่พูดจาอ้อมค้อมจริงๆ You talk like an elder.

你这人说话还挺绕的。

Nǐ zhè rén shuō huà hái tíng rào de. 

 

ฉันไม่ยอมรับความเห็นใจจากคนอื่น I accept no one’s sympathy.

我不接受别人的同情。

Wǒ bù jiē shòu bié rén de tóng qíng.

 

ดูท่าทางอันธพาลของคุณเข้าสิ Look, you’re acting like a rogue.

你看你这流氓的样子。

Nǐ kàn nǐ zhè liú máng de yàng zi.

 

ทำคนอื่นชื่อเสียงแปดเปื้อนแบบไม่มีเหตุผล Don’t sully her reputation.

凭白玷污人家清白。

Píng bái diàn wū rén jiā qīng bái.

 

นี่คุณคงไม่ได้แอบรักฉัน แล้วเอาคนอื่นมาบังหน้าหรอกนะ Do you love me secretly and use that girl as a guise?

你该不会是暗恋我拿别人挡枪呢吧。

Nǐ gāi bú huì shì àn liàn wǒ ná bié rén dǎng qiāng ne ba.

 

รู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นกับดัก มีคนจะตกลงไป  ถ้าเป็นคุณ คุณจะไม่ยุ่งได้เหรอ  Knowing that there was a trap and people were falling into it, if it were you, would you have stood by?

明知道路上有坑有人就要栽进去了,换成你 ,你能不管吗?

Míng zhī dào lù shàng yǒu kēng yǒu rén jiù yào zāi jìn le, huàn chéng nǐ, nǐ néng bù guǎn ma?

 

คุณเองก็ล้ำเส้นมายุ่งกับชีวิตของฉัน You also crossed the line and interfered with my life.

你也越界干涉了我的生活。

Nǐ yě yuè jiè gān shè le wǒ de shēng huó.

 

ฉันเป็นแค่คนนอกที่น่าสงสาร I’m just a poor outsider.

我只是一个可怜巴巴的局外人。

Wǒ zhǐ shì yí gè kě lián bā de jú wài rén.

*局外人  wài rén คนนอก

 

คุณคิดว่าตัวเองดวงดี You think you’re lucky enough.

你是不是觉得自己运气好。

Nǐ shì bú shì jué dé zì jǐ yùn qì hǎo.

 

ลงมือกับผู้หญิงจะถือว่ามีความสามารถอะไร Aren’t you ashamed of using force to a girl?

跟女孩动粗算什么本事?

Gēn nǚ hái dòng cū suàn shén me běn shì?

*动粗 Dòng cū  ใช้กำลังทุบตี

 

ฉันมีจุดที่คิดไม่รอบคอบ I was being unthoughtful.

我是有考虑不周的地方。

Wǒ shì yǒu kǎo lǜ bù zhōu de dì fāng.

 

คุณไม่ได้แค่คิดไม่รอบคอบ Much worse than that.

你何止考虑不周。

Nǐ hé zhǐ kǎo lǜ bù zhōu.

*何止 Hé zhǐ ไม่เพียงแค่💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...