ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


มีตัวอย่างที่ดีอยู่ข้างหน้า

The example lied ahead.

榜样就在前面呢。

Bǎng yàng jiù zài qián miàn ne.

 


ทุกวันต้องแบกรับความกดดันทั้งอารมณ์และจิตใจไว้มากมาย 

Every day under the psychological and spiritual huge pressure.

每天承受着心理和精神上的巨大压力。

Měi tiān chéng shòu zhe xīn lǐ hé jīng shén shàng de jù dà yā lì.

 

เขาเคยบ่นไหม 

Has she complained?

人家抱怨过吗?

Rén jiā bào yuàn guò ma?

 

นี่เป็นสภาพจิตใจแบบไหน 

This is the spirit of ostrich.

这是什么精神?

Zhè shì shén me jīng shén?

 

คุณอย่าเอาแต่พยักหน้าสิ จำเอาไว้ด้วย 

You don’t just nod. You keep it in mind.

你别光点头啊。你记在心里。

Nǐ bié guāng diǎn tóu a. Nǐ jì zài xīn lǐ.

 

คุณนิสัยไม่ดี

You’re despicable.

你卑鄙啊你。

Nǐ bēi bǐ a nǐ.

*卑鄙 

Bēi bǐ  

เลว; 

ทราม; 

ต่ำช้า

 


ฉันจะไปเดินเล่นเฉยๆ 

I just wander around.

我随便逛逛。

Wǒ suí biàn guàng guàng.

 


คนอย่างเขาหลงตัวเองเกินไป

He is too narcissistic.

他这个人啊太自恋。

Tā zhè ge rén a tài zì liàn.

 


ชอบเอามาตรฐานตัวเองมาเรียกร้องกับคนอื่น 

He always use his own standards to ask others.

老是拿自己的标准去要求别人。

Lǎo shì ná zì jǐ de biāo zhǔn qù yāo qiú bié rén.

 


คุณว่าถ้าทุกคนเป็นแบบเขาหมด โลกนี้คงแย่กันพอดี 

If everyone is like him. The world will come to end.

那你说要是人人都像他那样。这世界不就完蛋了吗?

Nà nǐ shuō yào shì rén rén dōu xiàng tā nà yàng. Zhè shì jiè bú jiù wán dàn le ma?

 


หน้าตาย 

Facial paralysis.

面瘫脸。

Miàn tān liǎn.

 


เขาเป็นคนบ้างาน 

He is a workaholic.

他是一个工作狂。

Tā shì yí  gè gōng zuò kuáng.


💕💕💕💕
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节