27 มกราคม 2562

100 ประโยคภาษาจีนที่คุณต้องเคยได้ยินรูปภาพจาก pixabay.com1.你好!Nǐ hǎo! สวัสดี Hello!

2.你好吗? Nǐ hǎo ma? คุณสบายดีไหม How are you?

3.我也很好。Wǒ yě hěn hǎo. ผม(ดิฉัน)ก็สบายดีเช่นกัน I'm fine, too

4.你身体好吗?Nǐ shēn tǐ hǎo ma? คุณสบายดีไหม How do you do?

5.谢谢!Xiè xiè!ขอบคุณ(ค่ะ) (ครับ) Thank you!

6.再见!Zàij iàn! ลาก่อน (แล้วพบกันใหม่) Goodbye!

7.你工作忙吗?Nǐ gōng zuò máng ma?งานคุณยุ่งไหมคะ(ครับ) Is your job busy?

8.你爸爸、妈妈身体好吗?Nǐ bà ba, mā ma shēn tǐ hǎo ma? คุณพ่อคุณแม่ของคุณสบายดีไหม How is your father and mother?

9.你呢?Nǐ ne? คุณล่ะ ? What about you?

10.认识你,很高兴。Rèn shì nǐ, hěn gāo xìng. ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ(ครับ)Nice to meet you.

11.我介绍一下儿。Wǒ jiè shào yí xiàr.ผม(ดิฉัน)ขอแนะนำสักหน่อยค่ะ(ครับ) Let me introduce

12.你去哪儿?Nǐ qù nǎr?  คุณจะไปไหน where are you going?

13.请进!Qǐng jìn! เชิญเข้ามาข้างในก่อนค่ะ(ครับ) Please come in!

14.现在几点?Xiàn zài jǐ diǎn? ตอนนี้กี่โมงคะ(ครับ) What time is it?

15.我去吃饭。Wǒ qù chī fàn.  ฉัน(ผม) ไปทานข้าว I'm going to eat

16.我们什么时候去?Wǒ men shén me shí hòu qù? พวกเราจะไปกันเมื่อไหร่ When will you go?

17.太早了。Tài zǎo le.เช้าเกินไปอ่ะ It's too early

18.你住在哪儿?Nǐ zhù zài nǎ'er? คุณพักอยู่ที่ไหน Where do you live?

19.我们一起去吧。Wǒ men yì qǐ qù ba. พวกเราไปด้วยกันเถอะ Let's go together.

20.我会说一点儿中文。Wǒ huì shuō yì diǎnr zhōng wén. ฉัน(ผม)พูดภาษาจีนได้นิดหน่อย I can speak a little Chinese.

21. 预备 Yù bèi เตรียมความพร้อม เตรียมให้พร้อม Prepare /Get ready

22.这次一定要成功!Zhè cì yí dìng yào chéng gōng! ครั้งนี้จะต้องสำเร็จให้ได้ I must to be successful.

23.钱都花了。Qián dōu huā le. เงินหมดแล้ว I spent all my money.

24. 时间不早了。Shí jiān bù zǎo le. สายแล้ว It's getting late.

25.我们快走吧!Wǒ men kuài zǒu ba! พวกเรารีบไปกันเถอะ Let's go! 

26.我明白了。Wǒ míng bái le. ฉันเข้าใจแล้ว I see

27.我不干了!  Wǒ bú gàn le ฉันไม่ทำแล้ว I quit!

28.请你帮我挑挑。Qǐng nǐ bāng wǒ tiāo tiao.รบกวนคุณช่วยฉัน(ผม)เลือกหน่อย Please help me to pick and choose. 

29.放手! Fàng shǒu ปล่อย(มือ) Let go!

30.手机没电了。Shǒu jī méi diàn le.โทรศัพท์แบตเตอร์รี่หมดแล้ว The cell phone is out of juice.

31.我也是。Wǒ yěshì ฉันก็เหมือนกัน Me too

32.我的天啊! Wǒ de tiān a!  คุณพระ(คำอุทาน) Oh, my God!

33.来吧 (赶快) Lái ba (gǎn kuài) มาเลย (เร็ว) Come on

34.不行! Bù xíng ไม่ได้ No way!

35.等一等。Děng yì děng รอสักครู่ รอแป๊บ Hold on

36.我同意。Wǒ tóng yì ฉันเห็นด้วย I agree.

37. 今天天气多好啊!Jīn tiān tiān qì duō hǎo a! อากาศวันนี้ดีมากเลย What a fine day it is today!

38.我跟你一起去。Wǒ gēn nǐ yì qǐ qù. ฉัน(ผม)ไปกับคุณ I'll come with you

39.还不错。Hái bú cuò ไม่เลว Not bad

40.还没。Hái méi ยัง Not yet

41.还没到。Hái méi dào. ยังไม่ถึง Haven't arrived yet.

42.别客气。Bié kè qì.ไม่ต้องเกรงใจ You’re welcome.

43.一点也不累。Yì diǎn yě bú lèi. ไม่เหนื่อยเลย Not a bit tired.

44.由你决定。Yóu nǐ jué dìng.  แล้วแต่คุณจะตัดสินใจ It's up to you

45.请这儿坐。Qǐng zhèr zuò. เชิญนั่งทางนี้ค่ะ(ครับ) Sit here ,Please

46.你们慢吃。Nǐ men màn chī. เชิญพวกคุณทานตามสบาย Please take your time to eat. 

47. 我饱了。 ฉันอิ่มแล้ว I'm full

48.好呀! (为什么不呢?) Hǎo ya! (Wèi shén me bù ne?) ทำไมจะไม่ได้ล่ะ Why not?

49.太可惜了。Tài kěxíle.  น่าเสียดายมากๆ What a pity.

50.祝你生日快乐!Zhù nǐ shēngrì kuàilè! สุขสันต์วันเกิด Happy Birthday!

51.请收下!Qǐng shōu xià! กรุณารับไว้ด้วยค่ะ(ครับ) Please take it!

52.请慢点说。Qǐng màn diǎn shuō. กรุณาพูดช้าๆ Please speak slowly.

53.安静点! Ān jìng diǎn! เงียบ ๆหน่อย Be quiet!

54振作起来! Zhèn zuò qǐ lái! ลุกขึ้นยืนหยัดสู้ต่อไป Cheer up!

55.做得好! Zuò dé hǎo ทำได้ดี Good job!

56.玩得开心! Wán dé kāi xīn! เล่นให้สนุก Have fun!

57.多少钱? Duōshǎo qián? ราคาเท่าไหร่ How much?

58. 我回来了。Wǒ huíláile. ฉันกลับมาแล้ว I'm back

59. 我迷路了。Wǒ mílùle. ฉันหลงทางแล้ว I'm lost

60.我请客。Wǒ qǐng kè. ฉันเลี้ยง(เป็นเจ้ามือเลี้ยง) My treat

61. 您先Nín xiān.คุณก่อนเลย You first.

62. 请跟我来。Qǐng gēn wǒ lái. เชิญตามฉันมา Follow me,Please

63.保重! Bǎo zhòng ดูแลตัวเองด้วย Take care!

64.有什么事吗? Yǒu shén me shì ma? มีเรื่องอะไรหรือเปล่า What's up?

65.再试试。Zài shì shi.ลองดูอีกครั้ง Try again

66.这边请。Zhè biān qǐng.เชิญทางนี้ This way.

67.注意! Zhù yì! โปรดระมัดระวัง Be careful!

68.不许动! Bù xǔ dòng อย่าขยับ Don't move!

69.猜猜看! Cāi cāi kàn ! ลองทายดู ลองเดาดู Guess what?

70.我怀疑。Wǒ huái yí. ฉันสงสัย I doubt it.

71.我也这么想。Wǒ yě zhè me xiǎng.ฉันก็คิดแบบนั้น I think so

72.让我想想。Ràng wǒ xiǎng xiǎng. ขอฉันคิดดูก่อน Let me see

73.不要紧。Bú yào jǐn. ไม่เป็นไร Never mind

74.没问题! Méi wèntí ไม่มีปัญหา No problem!

75.就这样! Jiù zhèyàng ตกลงตามนี้ เอาตามนี้ That's all!

76.时间快到了。Shí jiān kuài dào le.  ใกล้ถึงเวลาแล้ว Time is up

77.我爱你! Wǒ ài nǐ! ฉันรักคุณ I love you!

78. 这是你的吗? Zhè shì nǐ de ma ?อันนี้เป็นของคุณหรือเปล่า Is it yours?

79. 你肯定吗? Nǐ kěn dìng ma? คุณแน่ใจหรือ Are you sure?

80. 非做不可吗? Fēi zuò bù kě ma?ไม่ทำไม่ได้หรือ Do l have to?

81.一定要小心! Yí dìng yào xiǎo xīn! ต้องระวังให้มากๆ To be careful!

82.给你。Gěi nǐ. ให้คุณ Here you are

83.没有人知道Méi yǒu rén zhī dào. ไม่มีใครรู้ No one knows.

84.怎么样? Zěn me yàng?เป็นอย่างไรบ้าง How's it going?

85.我做到了! Wǒ zuò dào le !ฉันทำได้แล้ว I just made it!

86.我会留意的。Wǒ huì liú yì de. ฉันจะระมัดระวัง I will pay attention to it.

87.我在赶时间!  Wǒ zài gǎn shí jiān!ฉันกำลังรีบ I'm in a hurry!

88.祝贺你! Zhù hè nǐ ขอแสดงความยินดีกับคุณ Congratulations!

89.我别无选择Wǒ bié wú xuǎnzé.ฉันไม่มีทางเลือกอย่างอื่นเลย I have no choice

90.你出卖我! Nǐ chū mài wǒ! คุณหักหลังฉัน  / คุณทรยศฉัน! You set me up!

91.你做得对Nǐ zuò dé duì. คุณทำถูกต้องแล้ว You did right

92.我尽力而为。Wǒ jìn lì ér wéi. ฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุด. I'll try my best

93.保持联络Bǎo chí lián luò.อย่าขาดการติดต่อ (รักษาการติดต่อไว้) Keep in Touch

94. 我能帮你吗? Wǒ néng bāng nǐ ma?ให้ฉันช่วยไหม Can I help you?

95. 帮帮我! Bāng bāng wǒ! ช่วยฉันด้วย Give me a hand!

96. 祝你玩得开心! Zhù nǐ wán dé kāi xīn! ขอให้คุณเที่ยวให้สนุก Enjoy yourself!

97.我全力支持你。Wǒ quán lì zhī chí nǐ.ฉันสนับสนุนคุณเต็มที่ I'm on your side

98.好久不见! Hǎo jiǔ bú jiàn!ไม่เจอกันนานแล้ว Long time no see!

99.我该怎么办Wǒ gāi zěn me bàn?ฉันควรจะทำอย่างไร What should I do?

100.别让我失望。Bié ràng wǒ shī wàng.อย่าทำให้ฉันผิดหวัง Don't let me down

💦💦💦💦💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...