คำศัพท์เกี่ยวกับบัตรเครดิต 信用卡


รูปภาพจาก pixabay.com
บัตรเครดิต 
Credit Card
信用卡
Xìn yòng kǎ 


บัตรเดบิต 
Debit Card
借记卡
Jiè jì kǎ 


บัตรวีซ่า 
Visa Card
维萨卡
Wéi sà kǎ 


บัตรมาสเตอร์คาร์ด 
Master Card
万事达卡
Wàn shì dá kǎ 


ไมล์สะสมรางวัล 
Award Miles
奖励里程
Jiǎng lì lǐ chéng 


ค่าธรรมเนียมรายปี
 Annual fee
年费
Nián fèi 


ฟรีค่าธรรมเนียม 
Annual fee waive
免年费
Miǎn nián fèi 


ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
Annual fee waive
免收费
Miǎn shōu fèi 


ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพ 
Lifetime annual fee 
终身免年费
Zhōng shēn miǎn nián fèi


ดอกเบี้ยต่อปี 
Annual Percentage Rate /APR
年度百分率
Nián dù bǎi fēn lǜ  


หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 
Automatic Payment
自动付款
Zì dòng fù kuǎn 


ยอดเงินปัจจุบันของบัตรเครดิต 
Credit card current balance
信用卡当前余额
Xìn yòng kǎ dāng qián yú é 


ยอดคงเหลือ 
Available Credit
余额
Yú é 


เครดิตไม่ดี 
Bad Credit
信用不良/ 信用不佳/信用污点
Xìn yòng bù liáng/ Xìn yòng bù jiā/ Xìn yòng wū diǎn 


การโอนหนี้ 
Balance Transfer
余额转账
Yú é zhuǎn zhàng  


ค่าธรรมเนียมในการโอนหนี้ 
Balance Transfer Fee
转移费
Zhuǎn yí fèi 


ผู้ออกบัตร 
Card Issuer
发卡机构
Fā kǎ jī gòu 

เบิกเงินสดล่วงหน้า 
Cash Advance
现金预付款
Xiàn jīn yù fù kuǎn 


ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดล่วงหน้า 
Cash  Advance Fee
现金预付款手续费
Xiàn jīn yù fù kuǎn shǒu xù fèi 


แต้มเงินคืน 
Cashback
返现
Fǎn xiàn 


เครดิตบูโร 
Credit Bureau
信用局
Xìn yòng jú 


ประวัติเครดิต 
Credit History
信用记录
Xìn yòng jì lù 


วงเงิน(สูงสุดของบัตรเครดิต) 
Credit Limit
透支额度
Tòu zhī é dù  


คะแนนเครดิต 
Credit Score
信用评分
Xìn yòng píng fēn  Credit Card Verification Code (CVC)  
คือ รหัสสามหรือสี่หลักบนบัตรของคุณที่มีไว้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน
信用卡验证码
Xìn yòng kǎ yàn zhèng mǎ


อัตราดอกเบี้ยคงที่
Fixed Rate
固定利率
Gù dìng lì lǜ 


ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย
Grace Period
宽限期
Kuān xiàn qī 


อัตราดอกเบี้ย 
Interest Rate
利率
Lì lǜ


อัตราดอกเบี้ยระยะเริ่มต้น
Introductory Rate
先期利率
Xiān qī lì lǜ 


ค่าธรรมเนียมเมื่อผิดชำระหนี้ 
Late-payment fee
迟交费
Chí jiāo fèi 


ขั้นต่ำในการชำระยอดบัตรรายเดือน
Minimum Monthly Payment
每月最低还款额
Měi yuè zuì dī huán kuǎn é 


ยอดค้างชำระ
Outstanding Balance
未结余额
Wèi jié yú é 


ค่าธรรมเนียมเมื่อเกินวงเงิน
Over Limit Fee
超限费
Chāo xiàn fèi 


วันครบกำหนดชำระ
Payment Due Date
付款日期
Fù kuǎn rì qī 


รหัส PIN  
Personal Identification Number
PIN
PIN mǎ  


ผู้ถือบัตรหลัก
Principal Cardholder
主卡持卡人
Zhǔ kǎ chí kǎ rén 


ผู้ถือบัตรเสริม 
Supplementary Cardholder
辅助持卡人
Fǔ zhù chí kǎ rén


ใบแจ้งหนี้  
Statement of Accounts

账单
Zhàng dān 

💦💦💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节