ทำความรู้จักกับคำว่า 学


(Xué)  มีความหมายที่หมายถึง  ศึกษา เล่าเรียนค่ะ  แล้วเมื่อนำ(Xué)  มาใส่กับคำอื่น จะมีความหมายดังนี้

รูปภาพจาก pixabay.com学习
Xué xí  
เรียน ;เรียนรู้
Study /Learn


自学
Zì xué 
เรียนด้วยตัวเอง
Study on one's own


学龄
Xué líng 
อายุเข้าเกณฑ์การศึกษา
School age


学时
Xué shí 
คาบเรียน
Class hour / Period


学年
Xué nián
ปีการศึกษา
School year; Academic year学期
Xué qī 
เทอม ;ภาคเรียน
School term / Term / Semester


升学
Shēng xué 
เลื่อนชั้นเรียน
Go to a school of a higher grade


奖学金
Jiǎng xué jīn 
ทุนการศึกษา
Scholarship


学费
Xué fèi 
ค่าเล่าเรียน; ค่าเทอม
Tuition fee


学历
Xué lì 
ประวัติการศึกษา ;วุฒิการศึกษา
Record of formal schooling / Educational background


学科
Xué kē 
สาขาวิชา
Branch of learning / Course / Subject


科学
Kē xué 
วิทยาศาสตร์
Science


学院
Xué yuàn 
วิทยาลัย ;คณะ ;สถาบันการศึกษา
College / Academy


退学
Tuì xué 
ลาออกจากโรงเรียน
Leave school / Drop out


休学
Xiū xué 
ดรอปเรียน
Suspend one's schooling without losing one's status as a student / Temporary absence from school


留学
Liú xué 
ศึกษาต่อต่างประเทศ
Study abroad


留学生
Liú xué shēng 
นักศึกษาต่างชาติ
Student studying abroad/ Student abroad


学霸
Xué bà
เด็กที่เรียนเก่ง; เด็กหัวกะทิ
Scholar-lord


รูปภาพจาก pixabay.com
学校
Xué xiào 
โรงเรียน
School


学生
Xué shēng 
นักเรียน
Student


同学
Tóng xué 
เพื่อนร่วมชั้น
Schoolmate


小学
Xiǎo xué 
โรงเรียนประถม
Primary school; Elementary school


中学
Zhōng xué 
โรงเรียนมัธยม
Middle school


大学
Dà xué 
มหาวิทยาลัย
University


上学
Shàng xué 
ไปเรียน
Go to school / Attend school / Be at school


放学
Fàng xué 
เลิกเรียน(ของแต่ละวัน)
Classes are over / Leave school


开学
Kāi xué 
เปิดเทอม
School opens / Term begins


学生证
Xué shēng zhèng
บัตรนักเรียน
Student ID card


学号
Xué hào 
เลขประจำตัวนักเรียน
Student ID


学长
Xué zhǎng 
รุ่นพี่(ผู้ชาย)
A fellow student


学报
Xué bào 
วารสารโรงเรียน; วารสารมหาวิทยาลัย ;วารสารวิทยาลัย
Learned journal / Academic journal / Journal:


学分
Xué fēn 
หน่วยกิต ;คะแนนเรียน
Credit


学会
Xué huì 
ชมรม
society


学界
Xué jiè 
วงการศึกษา
Educational circles


学术
Xué shù
วิชาการ
Learning / Science


学徒
Xué tú
เด็กฝึกงาน ;ผู้ฝึกงาน
Apprentice / Trainee


学位
Xué wèi 
ปริญญา; ดีกรี
Academic degree / Degree


学者
Xué zhě 
ปัญญาชน
Learned man / Man of learning


学舌
Xué shé 
ไม่มีความคิดเห็นเป็นของตัวเอง ได้แต่เลียนคำพูดของคนอื่น; ปากเปราะ ;ปากอยู่ไม่เป็นสุข
Parrot / Mechanically repeat other peoples words


💦💦💦
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节