20 เมษายน 2562

คำศัพท์ภาษาจีน เซียมซีเสี่ยงทาย

求签 Qiú qiān เซียมซี

摇出竹签Yáo chū zhú qiān เขย่าเซียมซี

求签筒 Qiú qiān tǒng กระบอกติ้วเซียมซี

解签文 Jiě qiān wén ใบเซียมซี

签号 Qiān hào  หมายเลขเซียมซี

掷筊 Zhì jiǎo ไม้ปวย (ไม้คว่ำ ไม้หงาย)

阴杯 Yīn bēi  ไม้ปวยคว่ำสองอัน (表示不可、不行、神佛不准,或神明生气了,或凶多吉少,再次请示)

笑杯 Xiào bēi ไม้ปวยหงายสองอัน (表示说明不清、神佛主意未定,再请示)

圣杯 Shèng bēi  ไม้ปวยหงายหนึ่งอัน คว่ำหนึ่ง (表示可以、 行、同意)

第一签 Dì yī qiān ใบเซียมซีใบที่ 1

第二签 Dì èr qiān  ใบเซียมซีใบที่ 2

作主 Zuò zhǔ ตัดสินใจ


指示 Zhǐ shì ให้ข้อเสนอแนะ 💦💦💦💦💦💦💦💦💦ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...