ประโยคที่แสดงถึง การเห็นด้วย ยอมรับ


รูปภาพจาก pixabay.com

ฉันเห็นด้วย 
I agree
我同意!
Wǒ tóng yì!

*同意
Tóng yì 
เห็นด้วย; เห็นชอบ


ฉันเห็นด้วยกับความคิดของคุณ 
I agree with you / I agree with your idea.
我同意你的看法 / 我同意你。
Wǒ tóng yì nǐ de kàn fǎ; Wǒ tóng yì nǐ.

*看法
Kàn  
ทัศนะ; 
วิธีการมอง ;
ความคิด


ฉันเห็นด้วยกับความคิดของคุณ 
I agree with you / I agree with your idea.
我赞同你的想法。
Wǒ zàn tóng nǐ de xiǎng fǎ.

* 赞同
Zàn tóng 
เห็นด้วย; 
สนับสนุน

* 想法
Xiǎng fǎ 
การคิด ;
ข้อคิดเห็น; 
ความเห็น


ความเห็นนี้ไม่เลวทีเดียว 
This idea is good
这个想法不错。
Zhè ge xiǎng fǎ bú cuò.


ฉันเข้าใจมุมมองของคุณ 
I see your point
我明白你的观点。
Wǒ míng bái nǐ de guān diǎn.

* 观点
Guān diǎn 
ความเห็น; 
มุมมอง ;
ทัศนะ


ความคิดเห็นของคุณดีมากฉันเห็นด้วยกับความคิดเห็นของคุณ  
Your opinion is very good, I agree with your opinion.
你的观点很好,我和你的意见一致。
Nǐ de guān diǎn hěn hǎo, wǒ hé nǐ de yì jiàn yí zhì.

*意见一致 
Yì jiàn yí zhì 
ความเห็นตรงกัน


ฉันเห็นด้วยเต็มที่เลย 
I totally agree. / I completely agree. / I couldn’t agree more
我完全同意。
Wǒ wán quán tóng yì.


ณ จุดนี้ฉันเห็นด้วยกับมุมมองของคุณ 
I agree with you on that point.
在这一点上我同意你的观点。
Zài zhè yì diǎn shàng wǒ tóng yì nǐ de guān diǎn.


ฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน 
I think so, too
我也是这样想的。
Wǒ yě shì zhè yàng xiǎng de.


คุณพูดถูก / ถูกของคุณ 
You’re right./Exactly
你是对的。 你是正确的。
Nǐ shì duì de.  / Nǐ shì zhèng què de.


ฉันเห็นด้วยกับคุณอย่างมากนี่เป็นมุมมองที่ดีในการมองปัญหา
I quite agree with you. That's a good way of looking at it. 
我很赞同你的观点,这是看待该问题的一个很好的角度。
Wǒ hěn zàn tóng nǐ de guān diǎn, zhè shì kàn dài gāi wèn tí de yí gè hěn hǎo de jiǎo dù.


เป็นความคิดที่ดีมาก 
Is a good idea.
是个好主意!
Shì gè hǎo zhǔ yì!


นั่นเป็นความคิดที่ดีมาก 
That is a good idea
那是个好主意!
Nà shì gè hǎo zhǔ yì!


เป็นความคิดที่ดีจริงๆ 
It is really a good idea
 真是个好主意!
Zhēn shi gè hǎo zhǔ yì!


ฟังดูดีทีเดียว 
That sounds great.
听起来不错!
Tīng qǐ lái bú cuò!


นั่นสมเหตุสมผลดีเลยนะ 
That’s reasonable
那是合理的。
Nà shì hé lǐ de.

 *合理
Hé lǐ 
ชอบด้วยเหตุผล ขอบธรรม เป็นธรรมที่คุณพูดก็ค่อนข้างถูก 
You have a point.
你说的有点对。
Nǐ shuō de yǒu diǎn duì.


ที่คุณพูดก็สมเหตุสมผลดี 
You make sense.
你说得有道理。
Nǐ shuō dé yǒu dào lǐ.


คุณพูดถูกมากเลย 
You're very right
你说的非常对。
Nǐ shuō de fēi cháng duì.


ดูเหมือนว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นค่อนข้างสมเหตุสมผล 
It seems that you have a point of truth.
看来,你说的的确有点道理。
Kàn lái, nǐ shuō de dí què yǒu diǎn dào lǐ.

*的确 
Dí què 
จริงๆ จริง เป็นจริง


ก็ยุติธรรมดี 
Fair enough. /That’s fair
这很公平。
Zhè hěn gōng píng.

*公平 
Gōng píng 
ยุติธรรม


ฟังดูก็ยุติธรรมดี  
Sounds Fair Enough 
听起来很公平!
Tīng qǐ lái hěn gōng píng!


ฉันไม่มีปัญหา 
That’s fine with me
我是没什么问题的。
Wǒ shì méi shén me wèn tí de.


สำหรับฉันแล้วก็ไม่ได้มีมีปัญหาอะไร 
That’s fine by me
对我来说没有问题。
Duì wǒ lái shuō méi yǒu wèn tí.


แน่นอนอยู่แล้ว 
That’s for sure
那是肯定的!
Nà shì kěn dìng de!


ฉันก็กำลังคิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกัน
I was just thinking the same thing
我只是在想着同样的事情。
Wǒ zhǐ shì zài xiǎng zhe tóng yàng de shì qíng.


ฉันไม่มีข้อโต้แย้งอะไรหรอก
I have no objection to it
我不反对此事!
Wǒ bù fǎn duì cǐ shì!

*反对
Fǎn duì 
คัดค้าน ;
ไม่เห็นด้วย ;
โต้แย้ง

💦💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节