ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึงความเบื่อหน่าย ความเหงา ความเซ็ง ความผิดหวัง


ก่อนอื่นเรามาเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับความเบื่อหน่าย ความเหงา  ความเซ็ง ความผิดหวัง กันก่อนเลยค่ะ

รูปภาพจาก pixabay.com
 无聊  
Wú liáo 
เหงา ;เซ็ง (อันเนื่องมาด้วยความที่ว่างมากเกินไปจนเกิดความกลุ้ม) หรือ จากการพูด การเจรจา การสนทนา การกระทำ ฯลฯ ที่ก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย; น่าเซ็ง


厌倦 
Yàn juàn  
เบื่อ ;
เบื่อหน่าย


 失望 
Shī wàng 
หมดหวัง; 
ไม่มีความหวัง; 
ผิดหวัง


绝望 
Jué wàng 
หมดหวังรูปภาพจาก pixabay.com


ฉันเบื่อจะตายอยู่แล้ว ; ฉันเบื่อแทบขาดใจ
我无聊死了!
Wǒ wú liáo sǐ le
I'm bored to death
*死 
 
เป็นคำที่แสดงถึงจุดขีดสุดฉันเบื่อแล้วนะ
 我厌倦了!
Wǒ yàn juàn le!
I’m sick of it/ I’m tired of it/ I’m fed up with it.นี่มันน่าเบื่อสุดๆ
这真的是无聊死了。
Zhè zhēn de shì wú liáo sǐ le.
It is boring to deathฉันเบื่อจนเกือบจะขาดใจ
 我快无聊死了!
Wǒ kuài wú liáo sǐ le
I'm almost bored to death.ฉันรู้สึกเมื่อย(ล้า)มาก
我感到很疲倦。
Wǒ gǎn dào hěn pí juàn.
I feel very tired
*疲倦 
Pí juàn 
อ่อนเพลีย; 
อ่อนเปลี้ยเพลียแรง; 
อ่อนระโหยโรยแรง; 
เมื่อยล้า; 
อ่อนล้ายกโทษให้ฉันเถอะ
饶了我吧!
Ráo le wǒ ba!
give me a break!
*饶 
Ráo 
ให้อภัย ;
ยกโทษให้; 
ละเว้นโอ้ หยุดเถอะ ทำแบบนี้ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นหรอก( ไม่ทำอะไรให้ดีขึ้นหรอก)
哦,停下!这样不会有结果的。
Ó, tíng xià! Zhè yàng bú huì yǒu jié guǒ de.
Oh, stop it! This is getting us nowhere. 
*结果
Jié guǒ  
ผล ;
ผลลัพธ์ ;
ผลพวง
อย่าพูดอีกเลย ฉันไม่อยากจะฟังอะไรทั้งนั้น
别说了!我什么也不想再听了!
Bié shuō le! Wǒ shén me yě bù xiǎng zài tīng le!
Stop it! I don't want to hear anything! 
พอได้แล้วหรือยัง เรื่องแบบนี้ไม่สามารถมาล้อเล่นนะ
你够了没有?这种事是不能开玩笑的!
Nǐ gòu le méi yǒu? Zhè zhǒng shì shì bù néng kāi wán xiào de!
Will you stop it? This isn't laughing matter. 


พอได้แล้ว ไม่งั้นคุณจะเสียใจภายหลัง
够了,不然你会后悔的!
Gòu le, bù rán nǐ huì hòu huǐ de
Stop it, or you'll be sorry! 
*后悔 
Hòu huǐ 
เสียใจในภายหลัง
หุบปาก! ฉันไม่สามารถรับมันได้อีกต่อไป!
住口!我再受不了了!
Zhù kǒu! Wǒ zài shòu bù liǎo le!
Stop it! I can't stand it any more! 


ฉันเตือนคุณนะ ว่าให้หยุดเดี๋ยวนี้
我警告你,马上住手!
Wǒ jǐng gào nǐ, mǎ shàng zhù shǒu!
I'm warning you; stop it right now!
*警告
Jǐng gào  
เตือน(ให้ระมัดระวัง); 
เตือน ;
กล่าวเตือน

*马上
shàng  
ทันที; 
เดี๋ยวนี้

*住手
Zhù shǒu 
หยุด (ทำ); 
เลิก(ทำ)เรื่องแบบนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีก
这种事再也不能发生了!
Zhè zhǒng shì zài yě bù néng fā shēng le!
This must never happen again.
คุณอย่ามารบกวนฉันได้ไหม
你能不能别来烦我?
Nǐ néng bù néng bié lái fán wǒ?
Why can't you leave me alone? 
*烦 
Fán 
รบกวน ;
รำคาญใจ(เพราะถูกกวนใจ)


ฉันหวังว่าทุกคนจะหยุดรบกวนฉันและให้ฉันอยู่คนเดียวเงียบๆ
我希望大家都别再来干涉我,让我一个人静一静。
Wǒ xī wàng dà jiā dōu bié zài lái gān shè wǒ, ràng wǒ yí gè rén jìng yí jìng.
I wish everyone would stop interfering and just leave me alone 


ฉันไม่เปลี่ยนหรอก  ดังนั้นคุณไม่ต้องมายุ่งด้วย
我不会改变的,你就别管我了
Wǒ bú huì gǎi biàn de, nǐ jiù bié guǎn wǒ le
I won't change, so leave me alone. 
*改变
Gǎi biàn 
เปลี่ยนแปลง;
เปลี่ยน

*
Guǎn  
ยุ่งด้วย ;
เกี่ยวข้อง ;
ข้องแวะคุณก็เป็นแบบนี้ทุกที
你又来这一套!
Nǐ yòu lái zhè yí tào
There you go again.ดูสิคุณพูดอย่างนี้อีกแล้ว
你看,你又讲这种话!
Nǐ kàn, nǐ yòu jiǎng zhè zhǒng huà!
There you go, saying such things again. คุณกำลังทำให้ฉันบ้าในขณะนี้
我都快被你气死了。
Wǒ dōu  kuài bèi nǐ qì sǐle.
You are driving me crazy right now. ฉันไม่อยากฟัง
我不想听!
Wǒ bù xiǎng tīng
 I don’t want to hear it.ฉันจะบ้าตายอยู่แล้ว
我快疯了!
Wǒ kuài fēng le
it’s driving me crazy.ทำไมต้องฉันด้วย (ใช้แสดงความไม่พอใจ เมื่อคนอื่นเอ่ยถึงตัวเอง)
为什么会是我?
Wèi shénme huì shì wǒ?
Why me?ทำไมต้องเป็นฉัน?ทั้งๆที่นี่มีคนอยู่ตั้งมากมาย
这里有这么多人,为什么非我不可呢
Zhè li yǒu zhè me duō rén, wèi shén me fēi wǒ bù kě ne.
 Why me? There are so many people around. 
*…… 不可
Fēi…… bù kě 
ไม่….. ไม่ได้ ; 
ต้องคุณพูดอย่างนั้นได้ยังไง ?(ใช้แสดงความรู้สึกไม่พอใจคำพูดหรือการกระทำของคู่สนทนา)
 你怎么会这么说?
Nǐ zěnme huì zhème shuō?
How can you say that


คุณทำเรื่องอย่างนั้นได้ยังไง
你怎么能做这种事?
Nǐ zěnme néng zuò zhè zhǒng shì?
How can you do such a thing?ฉันผิดหวังมาก ;ฉันหมดหวังมาก
我很失望。
Wǒ hěn shī wàng.
 I’m disappointed.


พูดตามตรงฉันผิดหวังมาก
说实话,我很失望。
Shuō shí huà, wǒ hěn shī wàng.
I'm disappointed, to be honest 


ฉันผิดหวังมากที่คุณทำสิ่งนั้น
你做那样的事使我太失望了
Nǐ zuò nà yàng de shì shǐ wǒ tài shī wàng le
You let me down doing a thing like that. 


คุณทำให้ฉันผิดหวัง
你太令我失望了;你让我失望;你太让我失望了;你让我绝望
Nǐ tài lìng wǒ shī wàng le; Nǐ ràng wǒ shī wàng; Nǐ tài ràng wǒ shī wàng le; Nǐ ràng wǒ jué wàng
You let me down. /I’m disappointed in you.;
*
Lìng 
ทำให้เกิด ;
ก่อให้เกิด


น่าผิดหวังจริง
真令人失望!
Zhēn lìng rén shī wàng
That’s disappointing.


ความพยายามทั้งหมดของฉันเสียเปล่า
我所有的努力都白费了
Wǒ suǒ yǒu de nǔ lì dōu bái fèi le
All my efforts were wasted.


สิ้นเปลืองอะไรเช่นนี้
这太浪费了!
Zhè tài làng fèi le
What a waste!
*浪费
Làng fèi 
สิ้นเปลือง


เสียเวลาจริงๆ
太浪费时间了!
Tài làng fèi shí jiān le!
What a waste of time! 


ฉันทำพังแล้ว
我搞砸了!
Wǒ gǎo zá le
 I screwed up./ I messed up.
*
 
(ทำงาน ฯลฯ ) ประสบความล้มเหลว หรือ พัง


โชคร้ายอะไรอย่างนี้
真倒霉!
Zhēn dǎo méi!
What a hard luck!วันนี้ไม่ใช่วันของฉันเลย
今天不是我的(幸运)日子
Jīn tiān bú shì wǒ de (xìng yùn) rì zi
 It’s not my day.
*幸运
Xìng yùn 
โชคดี ;
ความโชคดี ;
ดวงดี💦💦💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节