8 เมษายน 2563

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การชื่นชม การชมเชย


ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การชื่นชม การชมเชย


👇👇👇👇👇👇👇👇👇


เยี่ยมเลย
Great! =Wonderful!=Excellent!=Terrific!
太棒了!
Tài bàngle!


เยี่ยมเลย ฉันอิจฉาเธอจัง
That’s great! I envy you.
太好了!我好羡慕你。
Tài hǎole! Wǒ hǎo xiànmù nǐ.

*羡慕
Xiànmù
อิจฉา(ใช้ในทางความหมายที่ดี)ฉันอิจฉาความคิดของคุณ
And I envy you for it.
我很羡慕你这种心态。
Wǒ hěn xiànmù nǐ zhè zhǒng xīntài.ดีจัง ฉันอิจฉาอนาคตที่สดใสของคุณจัง
Good for you. I envy your glamorous future.
太好了。我羡慕你的美好前程。
Tài hǎole. Wǒ xiànmù nǐ dì měihǎo qiánchéng.คุณทำได้แล้ว
You did it!
你做到了!
Nǐ zuò dàole!คุณทำได้แล้ว  คุณช่วยพวกเราทุกคน
You did it! You saved us all! 
你做到了!你救了我们所有人!
Nǐ zuò dàole! Nǐ jiùle wǒmen suǒyǒu rén!


เก่งมาก
Good job!
干的不错= 干得好
Gàn de bùcuò = Gàn de hǎoเก่งมาก ยินดีด้วยนะ
Good for you and congratulations! 
干得好,祝贺你们!
Gàn de hǎo, zhùhè nǐmen!ดีแล้ว
Good for you.
对你有好处。
Duì nǐ yǒu hǎochù.ฉันคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณ
I believe it is good for you!
我认为这是对你有好处!
Wǒ rènwéi zhè shì duì nǐ yǒu hǎochù!ฉันภูมิใจใจตัวเธอ
I’m proud of you.
我为你感到骄傲。
Wǒ wèi nǐ gǎndào jiāo ào.ฉันภูมิใจในความพยายามของเขา
I felt proud of his efforts 
我为他的努力感到骄傲。
Wǒ wèi tā de nǔlì gǎndào jiāo ào.ฉันภูมิใจในตัวคุณมาก ที่รัก
I am so proud of you, my sweet! 
我真为你骄傲,亲爱的!
Wǒ zhēn wèi nǐ jiāo ào, qīn ài de!เธอควรภูมิใจในตัวเองนะ
You should be proud of yourself.
你应该为自己感到骄傲。
Nǐ yīnggāi wèi zìjǐ gǎndào jiāo ào.เธอมีความเป็นผู้ชายสูงมาก(โคตรแมน แมนมาก)
You're so manly.
你好有男人味。
Nǐ hǎo yǒu nánrén wèi.เธอนี่พึ่งพาได้จริงๆ
You’re so reliable.
你真可靠。
Nǐ zhēn kěkào.เธอมาถูกทางแล้ว
You’re on the right track.
你走对路了。=  你做对了。
Nǐ zǒu duì lùle =Nǐ zuò duìleคุณนี่กล้าจริงๆ
You’ve got guts.
你很有胆量。= 你胆子不小啊。= 你丫真有种。
Nǐ hěn yǒu dǎnliàng.= Nǐ dǎnzi bù xiǎo a.= Nǐ yā zhēnyǒu zhǒng.เธอดูดีจัง
You look nice.
你看起来不错。
Nǐ kàn qǐlái bù cuò.ฉันคิดว่าเธอเจ๋งจริงๆ
I think she's great. 
我认为她很了不起。
Wǒ rènwéi tā hěn liǎobùqǐ.

*了不起
Liǎobùqǐ.
เจ๋ง วิเศษ ยอดเยี่ยม


💕💕💕💕💕💕💕💕💕

欢迎补充!ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การชื่นชม การชมเชย 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ถอนใจยาว 慨然长叹。 Kǎi rán cháng tàn. วันนี้เราคงไม่รอดจากนรกแน่ๆ 今天这个坎都过不去。 Jīn tiān zhè ge kǎn dōu guò bu qù. ฉันมองคนไม่ผิด...