1 เมษายน 2563

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การตักเตือนประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การตักเตือน

 👇👇👇👇👇


ฉันขอแนะนำเธอสักอย่างนะ
Let me give you a suggestion. /Let me give you a piece of advice.
让我给你一个建议。/ 我给你一个忠告。
Ràng wǒ gěi nǐ yīgè jiànyì. / Wǒ gěi nǐ yīgè zhōnggào.

*忠告
 Zhōnggào
เตือนด้วยความจริงใจ ให้คำแนะนำด้วยความจริงใจเตือนด้วยความจริงใจครั้งแล้วครั้งเล่า
Repeated advice
一再忠告。
 Yīzài zhōnggào.ฉันไม่ได้โทษเธอนะ
I’m not blaming you./ Don’t take it personally.
我不怪你。/ 我没有责怪你。
Wǒ bù guài nǐ./ Wǒ méiyǒu zéguài nǐ.อย่าเข้าใจฉันผิดนะ ฉันไม่ได้โทษเธอ
Now don't get me wrong, I wasn't blaming you! 
别误会啦,我没有责怪你。
Bié wùhuì la, wǒ méiyǒu zéguài nǐ.ฉันไม่โทษคุณหรอก ที่คุณไม่เข้าใจฉัน
I don't blame on you that you don't understand me.
我不会因为你不理解我而责备你。
Wǒ bù huì yīnwèi nǐ bù lǐjiě wǒ ér zébèi nǐ.

*责备
 Zébèi
ตำหนิ(ที่กระทำความผิด)อย่าโกรธนะ
Please don’t be offended.
不要生气哈!
Bùyào shēngqì hā!ไม่ว่าฉันจะพูดอะไร ก็อย่าโกรธกันนะ
Whatever I say, please do not be mad at me.
无论我说了什么,都请不要生气。
Wúlùn wǒ shuōle shénme, dōu qǐng bùyào shēngqì.โปรดอย่าโกรธถ้าฉันวิพากษ์วิจารณ์คุณ
Please don't get angry if I criticize you.
如果我批评你请你不要生气。
Rúguǒ wǒ pīpíng nǐ qǐng nǐ bùyào shēngqì.ที่ฉันพูดออกไปอย่างนี้ก็เพราะเป็นห่วงเธอจริงๆนะ
I’m saying this because I’m really concerned about you.
我之所以这样说,是因为我真的很担心你。
Wǒ zhī suǒyǐ zhèyàng shuō, shì yīnwèi wǒ zhēn de hěn dānxīn nǐ.ฉันพูดอย่างนี้ก็เพราะฉันเป็นเพื่อนเธอนะ
 I’m saying this because I’m your friend.
我这么说是因为你是我朋友。
Wǒ zhème shuō shì yīnwèi nǐ shì wǒ péngyǒu.
ที่ฉันพูดอย่างนี้ก็เพื่อตัวของคุณเอง
I'm just saying that for your own good.
我这么说完全是为了你好。
wǒ zhème shuō wánquán shì wèile nǐ hǎo.ทุกสิ่งที่ฉันทำลงไป ก็เพื่อตัวของเธอเอง
What I do is for your own good. 
我做的一切都是为了你自己好。
Wǒ zuò de yīqiè dōu shì wèile nǐ zìjǐ hǎo.แล้วอีกหน่อยเธอจะเข้าใจเอง
You’ll understand it sooner or later.
你总有一天会明白的。
Nǐ zǒng yǒu yītiān huì míngbái de.
ฉันบอกแล้ว
I told you.
我告诉过你了。
Wǒ gàosùguò nǐle.อย่าให้เกิดขึ้นอีกนะ
Don’t let it happen again.
不要再发生此事。/不要再让这种事情发生了。
Bùyào zài fāshēng cǐ shì. /Bùyào zài ràng zhè zhǒng shìqíng fāshēngle.อย่าเสียใจไปเลย
Don’t get so upset.
不要难过。
Bùyào nánguò.

*难过
 Nánguò
รู้สึกเสียใจ รู้สึกเศร้าใจ รู้สึกไม่ดี (feel grieved)อย่าเศร้าใจไปเลย พวกเราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ
Don't be sad, we are always be with you. 
不要难过,我们一直在你身边。
Bùyào nánguò, wǒmen yīzhí zài nǐ shēnbiān.ดูคุณสิ   ไม่จำเป็นต้องกลุ้มใจเลย
Look, you don't have to get so upset. 
你看你,用不着这么烦躁嘛。
Nǐ kàn nǐ, yòng bùzháo zhème fánzào ma.

*烦躁
Fánzào
วุ่นวายใจ กลุ้มใจ


*用不着
Yòng bùzháo
ไม่จำเป็นอย่าตื่นตกใจไปเลย
Don’t panic.
不要惊慌。
Bùyào jīnghuāng.

*惊慌
 Jīnghuāng
หวาดกลัว ตื่นตกใจจริงจังหน่อยสิ
Get serious. / Get real.
认真点。 /严肃点。
Rènzhēn diǎn. / Yánsù diǎn.


ฉันหวังว่าคุณจะจริงจังกับเรื่องนี้
I wish you would take this seriously.
我希望你能对这件事严肃点。
Wǒ xīwàng nǐ néng duì zhè jiàn shì yánsù diǎn.ตอนนี้คุณจริงจังหน่อยสิ
现在你给我认真点!
Now give me more serious!
Xiànzài nǐ gěi wǒ rènzhēn diǎn!ไม่ใช่เรื่องน่าขำนะ
It’s no laughing matter.
这可不是在开玩笑。
Zhè kě bùshì zài kāiwánxiào.ชักจะมากไปแล้ว
That’s going too far.
太过分了。
Tài guòfènle.ไร้เหตุผลเกินไป  มันเกินไปแล้ว
It's going too far.
太离谱了。
tài lípǔle.ระวังคำพูดหน่อย
Watch your tongue.
说话当心点。
Shuōhuà dāngxīn diǎn.คุณต้องระวังคำพูดของคุณหน่อย
You have to watch your tongue. 
给我管好你的嘴。
Gěi wǒ guǎn hǎo nǐ de zuǐ.


อยู่ต่อหน้าฉันให้ระวังคำพูดของคุณหน่อย
You will watch your tongue in my presence! 
在我面前,说话注意点!
Zài wǒ miànqián, shuōhuà zhùyì diǎn!อย่าทำตัวงี่เง่า
Don't be so silly.
不要那么傻乎乎。
Bùyào nàme shǎhūhū.อย่าโง่พอที่จะเชื่อสิ่งนั้นเลย
Don't be stupid enough to believe that.
不要傻到相信那种事。
Bùyào shǎ dào xiāngxìn nà zhǒng shì.อย่างี่โง่
别傻了!
Don't be silly! 
Bié shǎle!อย่ามาหลอกตัวเอง
Don’t make a fool of yourself.
不要自欺欺人!
Bùyào zìqīqīrén!

*自欺欺人
Zìqīqīrén
หลอกตัวเองและก็หลอกคนอื่น self-deception.ช่างมันเหอะ
Let it be.
管它呢。
Guǎn tā ne.


💦💦💦💦💦💦💦💦💦


欢迎补充:ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การตักเตือน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...