2 พฤษภาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (24)
ประโยคภาษาจีน (24)
👇👇👇他把刚才的事忘了。
Tā bǎ gāngcái de shì wàngle.
เขาลืมเรื่องเมื่อสักครู่นี้ไปหมดแล้ว


我动脑筋想办法,摆脱了困难。
Wǒ dòng nǎojīn xiǎng bànfǎ, bǎituōle kùnnán.
ฉันคิดหาวิธีที่จะสลัดตัวออกจาความยุ่งยากลำบาก


我想不到会在这里见到你。
Wǒ xiǎngbùdào huì zài zhèlǐ jiàn dào nǐ.
ฉันคิดไม่ถึงว่าจะได้พบคุณที่นี่他的死亡使我们深为感慨。
Tā de sǐwáng shǐ wǒmen shēn wéi gǎnkǎi.
ความตายของเขาทำให้เราหดหู่อย่างมาก
感慨 Gǎn kǎi รู้สึกปลงอนิจจัง ทอดถอนใจด้วยความหดหู่ ทอดถอนใจอย่างใจหาย หดหู่


我原猜想她会在家的。
Wǒ yuán cāixiǎng tā huì zàijiā de.
เดิมทีฉันคิดว่าเธออยู่ที่บ้าน


她没有感情用事。
Tā méiyǒu gǎnqíngyòngshì.
เธอไม่ได้ทำงานโดยขาดความยั้งคิด
感情用事 Gǎn qíng yòng shì ทำงานด้วยอารมณ์ ทำงานโดยขาดความยั้งคิด


你说我是在感情用事。
Nǐ shuō wǒ shì zài gǎnqíngyòngshì.
คุณว่าฉันกำลังทำงานโดยอารมณ์


你走了之后,我们都很想你。
Nǐ zǒu liǎo zhīhòu, wǒmen dōu hěn xiǎng nǐ.
หลังจากคุณไปแล้ว พวกเราก็คิดถึงคุณมาก


这个人还有点干才。
Zhège rén hái yǒudiǎn gàn cái.
คนผู้นี้ยังมีความสามารถอยู่บ้าง
干才 Gàn cái  ความสามารถ ฝีมือ สติปัญญา


用筷子夹菜。
Yòng kuàizi jiā cài.
ใช้ตะเกียบคีบอาหาร


我们在一起共过事,彼此都很熟悉。
Wǒmen zài yīqǐ gòngguò shì, bǐcǐ dōu hěn shúxi.
เราเคยทำงานร่วมกัน เลยรู้สึกคุ้นกันมาก


她克制不住自己的感情。
Tā kèzhì bù zhù zìjǐ de gǎnqíng.
เธอคุมอารมณ์ตัวเองไว้ไม่ได้


这些结果并不合算。
Zhèxiē jiéguǒ bìng bù hésuàn.
ผลลัพธ์ที่ได้มานั้นมันไม่คุ้มเลย


你干吗说这些事?
Nǐ gàn má shuō zhèxiē shì?
ทำไมคุณถึงพูดเช่นนั้น
干吗 Gàn má ทำไม เพราะเหตุใด


那些事不去翻腾也好。
Nàxiē shì bù qù fānteng yě hǎo.
เรื่องเหล่านั้นไม่ไปรื้อฟื้นมันอีกก็ดีเหมือนกัน
翻腾 Fānteng รื้อฟื้น ขุดคุ้ย รื้อค้น


抽屉里我都翻遍了,还没有找到。
Chōuti lǐ wǒ dū fān biànle, hái méiyǒu zhǎodào.
ฉันคุ้ยหาทั่วลิ้นชักแล้วแต่ก็ยังหาไม่พบ


硬逼她同意。
Yìng bī tā tóngyì.  
เค้นคอให้เธอเห็นด้วย


不肯吃他人的亏。
Bù kěn chī tārén de kuī.
ไม่ยอมเสียเปรียบ


他是一个斤斤计较得失的人。
Tā shì yīgè jīnjīnjìjiào déshī de rén.
เขาเป็นคนคิดเล็กคิดน้อย
斤斤计较  Jīn jīn jì jiào คิดเล็กคิดน้อย คิดหยุมหยิม จู้จี้ 

得失 Déshī  ผลได้ผลเสีย


💕💕💕💕💕💕💕
💦💦💦💦💦💦💦💦💦


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...