ประโยคภาษาจีนประโยคภาษาจีน

👇👇👇


你走之前通知我一声。
Nǐ zǒu zhīqián tōngzhī wǒ yīshēng.
ก่อนคุณจะไปช่วยบอกให้ฉันรู้ด้วย


他生来就瞎了。
Tā shēnglái jiù xiāle.
เขาตาบอดตั้งแต่กำเนิดแล้ว


全是骗人的鬼话!
Quán shì piàn rén de guǐhuà!
ทั้งหมดเป็นสิ่งที่โกหกหลอกลวง


明天我一定来接你。
Míngtiān wǒ yīdìng lái jiē nǐ.
พรุ่งนี้ฉันจะต้องมารับคุณอย่างแน่นอน


显然是你对的。
Xiǎnrán shì nǐ duì de.
เห็นได้ชัดว่าคุณพูดถูก

显然 
Xiǎnrán 
ประจักษ์ชัดแจ้ง; 
เด่นชัด


我显然不是你的对手。
Wǒ xiǎnrán bùshì nǐ de duìshǒu.
เห็นได้ชัดว่าฉันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของคุณ


明明知道。
Míngmíng zhīdào.
รู้แน่ๆ

明明 
Míngmíng  
เป็นอย่างนั้นชัดๆ ;
เป็นอย่างนั้นอย่างแน่ชัด这话明明是他说的。
Zhè huà míngmíng shì tā shuō de.
คำพูดนี้จะต้องเป็นเขาพูดแน่ๆ你的理由不太充分。
Nǐ de lǐyóu bu tài chōngfèn.
เหตุผลของคุณยังไม่แน่นพอ


我希望你对这件工作提出意见。
Wǒ xīwàng nǐ duì zhè jiàn gōngzuò tíchū yìjiàn.
ฉันอยากจะให้คุณช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานนี้


让我约定下星期日吧。
Ràng wǒ yuēdìng xià xīngqírì ba.
ขอฉันนัดวันอาทิตย์หน้าก็แล้วกันนะ


我们使他接受了我们的想法。
Wǒmen shǐ tā jiēshòule wǒmen de xiǎngfǎ.
เราได้พูดโน้มน้าวให้เขายอมรับความคิดเห็นของเรา


要忍耐说服他。
Yào rěnnài shuōfú tā.
ต้องพูดโน้มน้าวเขาด้วยความอดทน


过五天我再来看你。
Guò wǔ tiān wǒ zàilái kàn nǐ.
ฉันจะมาหาคุณในอีกห้าวันข้างหน้า


他不会玩忽职守。
Tā bù huì wànhū zhíshǒu.
เขาไม่เคยบกพร่องต่อหน้าที่

玩忽职守 
Wànhū zhíshǒu 
ละเลยหน้าที่ ;
บกพร่องต่อหน้าที่
  

我们的计划不短缺什么了。
Wǒmen de jì huá bù duǎnquē shénmele.
แผนการของพวกเราไม่มีอะไรขาดตกบกพร่อง

短缺 
Duǎnquē 
ไม่เพียงพอ


指出他的优缺点。
Zhǐchū tā de yōu quēdiǎn.
ชี้ให้เห็นข้อดีและข้อเสียของเขา


我还会提到这一点。
Wǒ hái huì tí dào zhè yīdiǎn.
ฉันยังจะต้องกล่าวถึงประเด็นนี้อีก


幕后操纵者。
Mùhòu cāozòng zhě.  
ผู้บงการอยู่เบื้องหลัง


他们在嚷些什么?
Tāmen zài rǎng xiē shénme?
พวกเขากำลังเอะอะมะเทิ่งเรื่องอะไร

嚷 
Rǎng 
ร้องด้วยเสียงที่ดัง; 
ส่งเสียงเอะอะ ;
เอะอะมะเทิ่ง ;
ส่งเสียงดัง; 
ตะโกน


这让他知道了又该嚷我了。
Zhè ràng tā zhīdàole yòu gāi rǎng wǒle.
เรื่องนี้ถ้าปล่อยให้เขารู้แล้วหละก็จะมาเอะอะเอากับฉันเข้า


你扮哪儿个角色?
Nǐ bàn nǎr gè juésè?
คุณแสดงเป็นตัวอะไร

角色 
Juésè  
บทบาทที่แสดงในละคร
 🐌🐌🐌🐌
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节