ประโยคภาษาจีน


ประโยคภาษาจีน

🌱🌱🌱🌱


一句话就够了。
Yījù huà jiù gòule.
คำพูดประโยคเดียวก็พอแล้ว
他有足够时间做这件工作。
Tā yǒu zúgòu shíjiān zuò zhè jiàn gōngzuò.
เขามีเวลาอย่างเพียงพอที่จะทำงานนี้
他埋怨我粗心大意。
Tā mányuàn wǒ cūxīn dàyì.
เขาตัดพ้อต่อว่าที่ฉันประมาทเลินเล่อ
他的脚掌起了泡。
Tā de jiǎozhǎng qǐle pào.
ฝ่าเท้าของเขาเกิดพองขึ้นมา

泡 
Pào 
สิ่งของที่เหมือนกันฟอง她的孩子在人群中走失了。
Tā de háizi zài rénqún zhōng zǒushīle.
ลูกของเธอได้พลัดหายไปในกลุ่มฝูงชน
他的行动很突然。
Tā de xíngdòng hěn túrán.
การกระทำของเขาเป็นไปอย่างฉับพลัน突然打断他的话。
Túrán dǎ duàn tā dehuà.
พูดตัดบทเขาอย่างฉับพลัน他来得很突然。
Tā láidé hěn túrán.
เขามาถึงโดยทันทีทันใดอย่างที่คาดคิดไม่ถึง暂时就这样好了。
Zhànshí jiù zhèyàng hǎole.
ก็ทำอย่างนี้ไปพลางๆก่อนก็แล้วกัน夜间反复不能眠。
Yèjiān fǎnfù bùnéng mián.
กลางคืนจะพลิกตัวอย่างไรก็นอนไม่หลับ
你自己干的事是赖不掉的。
Nǐ zìjǐ gàn de shì shì lài bù diào de.
เรื่องที่คุณทำเองคุณเองก็ไม่มีทางที่จะปฏิเสธได้
大多数人都是这样想。
Dà duōshù rén dōu shì zhèyàng xiǎng.
คนส่วนใหญ่ก็คิดกันอย่างนี้
这里都是自己人。
Zhèlǐ dōu shì zìjǐ rén.
อยู่นี่ก็เป็นพวกเดียวกันทั้งนั้น
不附带任何条件的协助。
Bù fùdài rènhé tiáojiàn de xiézhù.
การช่วยเหลือโดยที่ไม่มีเงื่อนไขต่อท้ายใดๆทั้งสิ้น

附带 
Fùdài 
ประกอบ ;
พ่วงท้าย; 
ต่อท้าย
这房间我们俩住,够大的了。
Zhè fángjiān wǒmen liǎ zhù, gòu dà de le.  
ห้องนี้ใหญ่พอที่จะให้เราอยู่สองคน
足够一百个人吃的。
Zúgòu yībǎi gèrén chī de.
พอที่จะให้คนหนึ่งร้อยคนกิน
一百块钱就足够应付我的需要了。
Yībǎi kuài qián jiù zúgòu yìngfù wǒ de xūyàole.
แค่หนึ่งร้อยบาทก็พอกับที่ฉันต้องการแล้ว
感到满足了。
Gǎndào mǎnzúle.
รู้สึกเพียงพอแล้ว
一旦抓住主要矛盾,一切问题就迎刃而解。
Yīdàn zhuā zhù zhǔyào máodùn, yīqiè wèntí jiù yíngrèn érjiě.
เมื่อเข้าใจความขัดแย้งหลักได้แล้วปัญหาทั้งหมดก็จะได้รับการแก้ไข

迎刃而解 
Yíng rèn ér jiě   
ปัญหาต่างๆได้แก้ตกไปตามๆกัน; 
ปัญหาต่างๆก็ได้แก้ตกไปอย่างง่ายดาย
一旦我们的计划批准下来,我们就着手这件工作。
Yīdàn wǒmen de jìhuà pīzhǔn xiàlái, wǒmen jiù zhuóshǒu zhè jiàn gōngzuò.
พอโครงการของเราได้รับอนุมัติแล้ว เราก็ลงมือทำงานทันที

着手 
Zhuó shǒu  
ลงมือทำ; 
เริ่มทำ
这情况是能改善的。
Zhè qíngkuàng shì néng gǎishàn de.
สถานการณ์อย่างนี้พอจะแก้ไขให้ดีได้
我说这些话是使你可以了解得更清楚些。
Wǒ shuō zhèxiē huà shì shǐ nǐ kěyǐ liǎojiě dé gèng qīngchǔ xiē.
ฉันพูดเช่นนี้ก็พอที่จะทำให้คุณเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นบ้าง
他绝不是娇生惯养的孩子。
Tā jué bùshì jiāoshēngguànyǎng de háizi.
 เขาไม่ใช่เด็กที่ถูกเลี้ยงพะเน้าพะนอมาตั้งแต่เด็กเลย

娇生惯养 
Jiāo shēng guàn yǎng 
ถูกโอ๋มาตั้งแต่เด็ก ;
ถูกตามใจมาตั้งแต่เด็ก ;
พะเน้าพะนอ; 
ตามใจ


他的头发乱成一团。
Tā de tóu fa luàn chéng yī tuán.
ผมของเขาพันกันยุ่งไปหมด干什么这样忙忙乱乱?
Gàn shén me zhè yàng máng mang luàn luàn?
ทำอะไรให้ยุ่งยากวุ่นวายอย่างนี้เนี่ย
他完全把我的话当做耳边风。
Tā wán quán bǎ wǒ de huà dāng zuò ěr biān.

เขาทำเป็นหูทวนลมกับสิ่งที่ฉันพูด

当做耳边风 
Dāng zuò ěr biān fēng 
หูทวนลม
我才不理那些闲话。
Wǒ cái bù lǐ nà xiē xián huà.
ฉันนะหรือที่จะสนใจเรื่องนินทากาเลเหล่านั้น他与此事无关,别把他牵连就去。
Tā yǔ cǐ shì wú guān, bié bǎ tā qiān lián jiù qù.
เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ อย่าได้กล่าวพาดพิงไปถึงเขาเลย
我不想连累你。
Wǒ bù xiǎng lián lèi nǐ.
ฉันไม่อยากทำให้คุณเดือดร้อน


连累 
Lián lèi  
ทำให้เดือดร้อน; 
ลำบาก
这件事连累了许多人。
Zhè jiàn shì lián lèi le xǔ duō rén.
เรื่องนี้ทำให้คนเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก
你已经被连累得够多的了。
Nǐ yǐ jīng bèi lián lèi dé gòu duō de le.
คุณถูกทำให้ลำบากมามากพอแล้ว

恐怕我要连累你了。
Kǒng pà wǒ yào lián lèi nǐ le.
ฉันเกรงว่าจะทำให้คุณเดือดร้อนแล้วหละ
这人说话很横。
Zhè rén shuō huà hěn hèng.
คนนี้พูดจาพาลมาก

横 
Hèng  
พาล ;ไม่มีเหตุผล恣意寻事生非。
Zì yì xún shì shēng fēi.
พาลพาโลหาเรื่อง
我得好好加以思考。
Wǒ děi hǎo hǎo jiā yǐ sī kǎo.
ฉันจะต้องใคร่ครวญให้ละเอียดรอบคอบ
反复思考这件事。
Fǎn fù sī kǎo zhè jiàn shì.
ใคร่ครวญเรื่องนี้อย่างกลับไปกลับมาหลายครั้ง背靠背坐着。
Bèi kào bèi zuò zhe.
นั่งเอาหลังพิงกัน
这些座位没有靠背。
Zhè xiē zuò wèi méi yǒu kào bèi.
ที่นั่งเหล่านี้ไม่มีพนักพิงโพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节