ประโยคภาษาจีนประโยคภาษาจีน 

🌷🌷🌷
有空过来玩。
Yǒu kòng guòlái wán.
ถ้าว่างก็แวะมาเที่ยวนะ
她是新来的。
Tā shì xīn lái de.
เธอเป็นผู้ที่มาใหม่
客人还没有来。
Kèrén hái méiyǒu lái.
แขกยังไม่มาเลย
剩下的水不多了。
Shèng xià de shuǐ bù duōle.
น้ำเหลือไม่มากแล้ว
你工作中的困难多不多?
Nǐ gōngzuò zhōng de kùnnán duō bù duō?
คุณมีอุปสรรคในการทำงานมากไหม
我现在感觉好多了。
Wǒ xiànzài gǎnjué hǎoduōle.
ตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นมาก
他的工作做得比过去好多了。
Tā de gōngzuò zuò dé bǐ guòqù hǎoduōle.
เขาทำงานได้ดีกว่าแต่ก่อนมากทีเดียว
大家的意见很接近。
Dàjiā de yìjiàn hěn jiējìn.
ความเห็นของพวกเราใกล้เคียงกันมาก

我很了解他。
Wǒ hěn liǎojiě tā.
ฉันเข้าใจเขาดี ;ฉันรู้จักเขาดี
雾气使景色模糊不清。
Wùqì shǐ jǐngsè móhu bù qīng.
หมอกทำให้ภาพทิวทัศน์ดูมัวไปหมด
雾气 
Wùqì 
หมอก
他这个人马虎。
Tā zhège rén mǎhu.
เขาเป็นคนชอบทำงานแค่ให้ผ่านๆไปเท่านั้น

马虎 
Mǎhu 
ลวก ;
สะเพร่า; 
เลินเล่อ ;
ทำอย่างสุกเอาเผากิน ;
ทำแค่ให้ผ่านๆไปเท่านั้น; 
ทำมั่ว
混日子,得过且过。
Hùn rìzi, déguòqiěguò.
มั่วไปวันๆแค่พอเอาตัวรอดเท่านั้น

混 
Hùn 
มั่ว; 
มีชีวิตแค่เอาตัวรอดไปวันๆโดยไม่คิดจะทำอะไรอย่างจริงจังเอาแค่คำนึงแต่เรื่องเฉพาะหน้า ;
เอาแต่เอ้อระเหย

得过且过 
guò qiě guò 
เป็นสำนวนใช้บอกการทำงานลวกๆ ;
แบบขอไปที  ;
ผ่านๆ ไป
他现在混得比我好。
Tā xiànzài hùn dé bǐ wǒ hǎo.
ตอนนี้เขาดีกว่าฉันแล้ว
我怎么会曾经跟你混在一起呢?
Wǒ zěnme huì céngjīng gēn nǐ hùnzài yīqǐ ne?
ทำไมฉันถึงเคยไปยุ่งกับคุณนะ
混了半辈子。
Hùnle bànbèizi.
เอ้อระเหยลอยชายมาตั้งครึ่งค่อนชีวิต
日子一天天过去,他再也混不下去了。
Rìzi yī tiāntiān guòqù, tā zài yě hùn bù xiàqùle.
วันเวลาผ่านไป เขาเองก็ไม่อยากที่จะไปเอ้อระเหยลอยชายอีกต่อไปแล้ว
对自己的工作提出高标准。
Duì zìjǐ de gōngzuò tíchū gāo biāozhǔn.
ยกมาตรฐานในงานของตนให้สูงขึ้น
她那矫揉造作的姿态令人难以忍受。
Tā nà jiǎoróuzàozuò de zītài lìng rén nányǐ rěnshòu.
ท่าทางอันเต็มไปด้วยมารยาสาไถยของเธอนั้น มันทำให้สุดที่จะทนได้

矫揉造作 
Jiǎo róu zào zuò 
ดัดจริต ;
มารยาสาไถย

姿态  
Zītài 
ลักษณะ; 
ท่าทาง

难以忍受  
Nányǐ rěnshòu  
ยากที่จะทนได้🍒🍒🍒🍒🍒


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节