11 พฤษภาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (34)
ประโยคภาษาจีน (34)

🌱🌱🌱🌱


该我们来做这事。
Gāi wǒ men lái zuò zhè shì.  
ถึงคราวที่พวกเราต้องทำงานนี้แล้ว


胜利属于我们。
Shèng lì shǔ yú wǒ men.
ชัยชนะตกเป็นของพวกเรา


这项可千万不能漏掉。
Zhè xiàng kě qiān wàn bù néng lòu diào.
ข้อนี้จะตกหล่นไม่ได้อย่างเด็ดขาด


点名的时候,把他名字给漏了。
Diǎn míng de shí hòu, bǎ tā míng zì gěi lòu le.
เวลาเรียกชื่อได้เรียกชื่อเขาตกหล่นไป
点名 
Diǎn míng 
1.เรียกชื่อ(เพื่อตรวจสอบ จำนวนคน) ;ขานชื่อ 
2.รุะบุชื่อ这些都是我个人经历的事。
Zhè xiē dōu shì wǒ gè rén jīng lì de shì.
เหตุการณ์เหล่านี้เป็นเรื่องราวที่ฉันผ่านมาด้วยตัวเองทั้งนั้น他讲的情况和我听到的吻合。
Tā jiǎng de qíngkuàng hé wǒ tīng dào de wěnhé.
สิ่งที่เขาพูดตรงกับสิ่งที่ฉันได้ยิน
吻合 
Wěn hé  
สอดคล้อง ;
ตรงกันพอดี反复思考这件事。
Fǎn fù sī kǎo zhè jiàn shì.
ครุ่นคิดทบทวนเรื่องนี้  ตรึกตรองทบทวนเรื่องนี้


考虑怎样完成任务。
Kǎo lǜ zěn yàng wán chéng rèn wù.
ครุ่นคิดว่าจะทำงานนี้ให้สำเร็จได้อย่างไร


直到现在我们还没有接到正式通知。
Zhí dào xiàn zài wǒ men hái méi yǒu jiē dào zhèng shì tōng zhī.
จนถึงตอนนี้พวกเราก็ยังไม่ได้รับแจ้งจากเขาอย่างเป็นทางการเลย


被铭刻在他的心里。
Bèi míng kè zài tā de xīn lǐ.
ถูกตราตรึงอยู่ในความทรงจำของเขา
铭刻 
Míng kè 
จารึก ;
สลัก 


她已经骗了我们。
Tā yǐ jīng piàn le wǒ men.
เธอหลอกพวกเราเข้าแล้ว


我们一直是同事。
Wǒ men yī zhí shì tóng shì.
เราเป็นเพื่อนร่วมงานกันมาโดยตลอด


慢腾腾地走着。
Màn tēng tēng de zǒu zhe.
เดินต้วมเตี้ยม


这一句话跟上一句接不上。
Zhè yī jù huà gēn shàng yī jù jiē bù shàng.
คำพูดนี้ไม่ปะติดปะต่อกับคำพูดนั้น


这活儿不像样,拿不出手。
Zhè hour bù xiàng yàng, ná bù chū shǒu.
งานต๊อกต๋อยอย่างนี้ทำไปก็ไม่ได้เรื่อง


我们必须服从命令。
Wǒ men bì xū fú cóng mìng lìng.
เราต้องเชื่อฟังคำสั่ง🍎🍎🍎🍎🍎


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...