13 พฤษภาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (37)ประโยคภาษาจีน (37)

🌴🌴🌴


唉,谁能想到啊!
Āi, shéi néng xiǎng dào a!
โถ ใครจะไปนึกได้หละ很对他的心眼儿。
Hěn duì tā de xīn yǎnr.
ถูกใจเขามาก
心眼儿 Xīn yǎnr ใจ ;จิตใจ他人倒不错,就是心眼儿多。
Tā rén dào bù cuò, jiù shì xīn yǎnr duō.
เขาเป็นคนที่ดีทีเดียว แต่ว่าเขาขี้ระแวงไปหน่อย
心眼儿 Xīn yǎnr ขี้ระแวง; เจ้าทุกข์正合我意。
Zhèng hé wǒ yì.
ถูกใจฉันพอดี


给大风刮得站不稳。
Gěi dà fēng guā dé zhàn bù wěn.
พายุพัดแรงจนทรงตัวไม่อยู่


我听说如此。
Wǒ tīng shuō rú cǐ.
ฉันก็ฟังมาว่าอย่างนั้น


他们知道问题的严重性。
Tā men zhī dào wèn tí de yán zhòng xìng.
พวกเขารู้ว่าปัญหามันร้ายแรงมาก


有问题就及时解决。
Yǒu wèn tí jiù jí shí jiě jué.
มีปัญหาก็แก้ปัญหาอย่างทันท่วงที


及时纠正错误。
Jí shí jiū zhèng cuò wù.
 แก้ไขข้อผิดพลาดอย่างทันท่วงที


他们俩从小就很要好。
Tā men liǎ cóng xiǎo jiù hěn yào hǎo.
เขาทั้งสองคนสนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็ก
要好 Yào hǎo สนิทสนม ;สนิทสนมกัน; รักใคร่กันดี他们吵过架,现在和好了。
Tā men chǎo guò jià, xiàn zài hé hǎo le.  
พวกเขาเคยทะเลาะกัน แต่ตอนนี้ดีกันแล้ว
和好 Hé hǎo คืนดีกัน


两个人越说越投缘,越说越对脾气。
Liǎng gè rén yuè shuō yuè tóu yuán, yuè shuō yuè duì pí qì.
ทั้งสองคนยิ่งคุยยิ่งถูกคอกัน ยิ่งคุยก็ยิ่งถูกเส้นกัน
投缘 Tóu yuán ถูกคอกัน ;ถูกเส้นกัน; ถูกรสนิยมกัน

 

过去他俩不大对头,现在却合得来了。
Guò qù tā liǎ bù dà duì tóu, xiàn zài què hé délái le.
เมื่อก่อนพวกเขาทั้งสองไม่ค่อยจะถูกกัน แต่ว่าตอนนี้กลับดีกันแล้ว
合得来 Hé de lái เข้ากันได้  ;นิสัยตรงกัน ;นิสัยเข้ากันได้他和什么人都合得来。
Tā hé shén me rén dōu hé de lái.
เขาเข้าได้กับทุกคน我还以为你们两个很合得来呢。
Wǒ hái yǐ wéi nǐ men liǎng gè hěn hé dé lái ne.
ฉันคิดว่าคุณสองคนจะเข้ากันได้ดีซะอีก


我和我的搭档很合得来。
Wǒ hé wǒ de dā dàng hěn hé dé lái.
คู่ของฉันและฉันเข้ากันได้ดีมาก
搭档 Dā dàng  คู่หู; ร่วมมือ ;คู่คิด ;คู่ใจ他被选为代表。
Tā bèi xuǎn wèi dài biǎo.
เขาถูกเลือกเป็นผู้แทน


他为人很正直。
Tā wéi rén hěn zhèng zhí.
เขาเป็นคนเถนตรง เขาเป็นคนซื่อ
正直 Zhèng zhí ตรงไปตรงมา ;ซื่อตรง; เปิดเผยตรงไปตรงมา


工作时懒散拖沓。
Gōng zuò shí lǎn sǎn tuō tà.
ทำงานผัดวันประกันพรุ่ง
懒散 Lǎn sǎn เหนื่อยหน่าย; เบื่อ
拖沓 Tuō tà อุปมาว่า ทำงานเช้าชามเย็นชาม; อืดอาด; ผัดวันประกันพรุ่ง


我们不能脱误了时机。
Wǒ men bù néng tuō wù le shí jī.
พวกเราจะเถลไถลเสียโอกาสไปไมได้


他话也不说,站在那里发呆。
Tā huà yě bù shuō, zhàn zài nà lǐ fā dāi.  
เขานิ่งเงียบไม่พูด ยืนเหม่ออยู่ที่นั่น
发呆 Fādāi เหม่อลอย; ใจลอย


他们有过分的要求。
Tā men yǒu guò fèn de yāo qiú.
 พวกเขาเรียกร้องมากเกินไป
过分要求 Guò fèn yāo qiú  เรียกร้องเกินไป; เรียกร้องเลยเถิด批评他是可以的,不过你说得过头了。
Pī píng tā shì kě yǐ de, bù guò nǐ shuō dé guò tóu le.
 วิจารณ์เขานั้นวิจารณ์ได้ แต่คุณเล่นเลยเถิดไป
过头 Guò tóu (ระดับ)มากเกินไป🍦🍦🍦🍦🍦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...