29 ตุลาคม 2563

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 อย่าเครียด สบายๆ Take it easy.

放松点。

Fàng sōng diǎn.

 

🍀🍀🍀


ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะ I doubt it.

我认为不可能。

Wǒ rèn wéi bù kě néng.

 

🍀🍀🍀


มันปล้นกันชัดๆ What a rip-off.

真是太坑人了!

Zhēn shì tài kēng rén le!

 

🍀🍀🍀


ฉันลดน้ำหนักอยู่ I’m on a diet.

我在减肥。

Wǒ zài jiǎn féi.


🍀🍀🍀


หยุดทำอย่างนั้นได้ไหม Stop doing that!

别这样!/ 给我停下来!

Bié zhè yàng!/ Gěi wǒ tíng xià lái!

 

 🍀🍀🍀


อย่ากลัวไปสิ Don’t be afraid.

别害怕。

Bié hài pà.

 

💦💦💦💦💦💦💦💦💦


ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ก็สมเหตุสมผลดี เข้าใจได้ Fair enough.

有道理。

Yǒu dào lǐ.

 

🌿🌿🌿


ระวังนะ Watch out!

小心!

Xiǎo xīn!

 

🌿🌿🌿


เอาสิ ทำไม่จะไม่หละ Why not?

有何不可?

Yǒu hé bù kě?

 

🌿🌿🌿


เธอฉลาดมาก  She is brain.

她很聪明。

Tā hěn cōngmíng.

 

🌿🌿🌿


ฝากไว้ที่นี่แหละ ทิ้งไว้ที่นี่แหละ Leave it here.

把它放在这儿。/ 把它留在这里。

Bǎ tā fàng zài zhèr./ Bǎ tā liú zài zhè lǐ.

 


💖💖💖💖💖💖💖💖💖ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เป็นคุณจะทำยังไง What would you do?

你会怎么做?

Nǐ huì zěn me zuò?

 

🌷🌷🌷


คุณคิดว่ายังไง What do you think?

你认为如何?你怎么想的?

Nǐ rèn wéi rú hé? / Nǐ zěn me xiǎng de?

 

🌷🌷🌷


ฉันเดาว่าคงเป็นแบบนั้น I guess so.

我也是这样认为的。/ 我也这么想。

Wǒ yě shì zhè yàng rèn wéi de. / Wǒ yě zhè me xiǎng.

 

🌷🌷🌷


ฉันท้าคุณเลย I dare you.

我向你挑战。

Wǒ xiàng nǐ tiǎo zhàn.

 

🌷🌷🌷


ลองทำดูซักตั้งน่า Give it a shot.

试试看。

Shì shi kàn.

 

🌷🌷🌷


คุณทำอะไรลงไป What have you done?

你都干了些什么? / 你干了什么了?

Nǐ dōu gàn le xiē shén me? / Nǐ gàn le shén me le?


💗💗💗💗💗💗💗


ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 
คุณจะทำยังไงต่อไป What are you gonna do?

你打算怎么办?

Nǐ dǎ suàn zěn me bàn?

 

🌴🌴🌴


คุณเป็นอะไรไป  What’s wrong?

怎么了?

Zěn me le?

 

🌴🌴🌴


ฉันไม่ชอบ It’s not my thing.

我不喜欢。

Wǒ bù xǐ huān.

 

🌴🌴🌴


ฉันว่าแล้วเชียว I knew it.

我就知道。

Wǒ jiù zhī dào.

 

🌴🌴🌴


แค่แซวเล่นนะ; แค่แหย่เล่นนะ Just teasing.

我就逗逗你。/跟你玩玩而已。/只是开玩笑。

Wǒ jiù dòu dòu nǐ./ Gēn nǐ wán wán ér yǐ./ Zhǐ shì kāi wán xiào.

 

🌴🌴🌴


ฉันจะดูให้ ;ฉันจะจัดการให้ I’ll see to it.

我会处理的。

Wǒ huì chǔ lǐ de.💦💦💦💦💦💦💦💦💦

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณกำลังทำอะไร What are you doing?

你在做什么?

Nǐ zài zuò shén me?

 

🌸🌸🌸


มันเกิดอะไรขึ้น What happened?

发生什么事了吗?

Fā shēng shén me shì le ma?


 🌸🌸🌸


เท่าที่ฉันรู้ก็ไม่นะ Not that I know of.

没这回事。/ 据我所知...没有。

Méi zhè huí shì./ Jù wǒ suǒ zhī...méi yǒu.

 

🌸🌸🌸


ช่วยฉันหน่อยสิ Do me a favor?

你能帮我一个忙吗?

Nǐ néng bāng wǒ yí gè máng ma?

 

🌸🌸🌸


ไว้ค่อยคุยกันนะ Catch up later.

晚点再聊。

Wǎn diǎn zài liáo.

 

🌸🌸🌸


ไม่เป็นไร ยังไงก็ได้ It doesn’t matter.

没关系。

Méi guān xi.

 

🌸🌸🌸


มันคุ้มค่า It’s worth it.

这是值得的。

Zhè shì zhí dé de.


💦💦💦💦💦💦💦💦💦ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


โลกกลมจัง 

What a small world!

这个世界真是太小了!

Zhè ge shì jiè zhēn shì tài xiǎo le!


 🌺🌺🌺


คุณทำงานอะไร 

What do you do ?

你是做什么的?

Nǐ shì zuò shén me de?

 

 🌺🌺🌺


ฉันดูเวลาผิด 

I misread the time.

我看错时间了。

Wǒ kàn cuò shí jiān le.

 

 🌺🌺🌺


จำให้ขึ้นใจ 

Bear in mind.

记住。

Jì zhù.

 

 🌺🌺🌺


ฉันหวังว่าจะเป็นแบบนั้น 

I hope so.

希望如此。

Xī wàng rú cǐ.

 

 🌺🌺🌺


ให้ฉันทายนะ Let me guess.

让我猜一猜。

Ràng wǒ cāi yì cāi.

 

 🌺🌺🌺


ฉันพูดถึงไหนแล้วนะ 

Where was I?

我讲到哪儿了?/我说到哪儿了?

Wǒ jiǎng dào nǎr le? / Wǒ shuō dào nǎr le?

 


💦💦💦💦💦💦💦


26 ตุลาคม 2563

คำศัพท์ภาษาจีน ข่าวต่างๆ 新闻

 


ข่าว

新闻

Xīn wén

 🗼🗼🗼ข่าวในประเทศ

国内新闻

Guó nèi xīn wén

 

🗼🗼🗼


ข่าวประจำท้องถิ่น

本地新闻

Běn dì xīn wén

 

🗼🗼🗼


ข่าวต่างประเทศ

国外新闻

Guó wài xīn wén

 

🗼🗼🗼


ข่าวรอบโลก

国际新闻

Guó jì xīn wén

 

🗼🗼🗼


ข่าวสังคม

社会新闻

Shè huì xīn wén

 

🗼🗼🗼


ข่าวเศรษฐกิจ

经济新闻

Jīng jì xīn wén

 

 🗼🗼🗼


ข่าวอาชญากรรม

犯罪新闻

Fàn zuì xīn wén

 

🗼🗼🗼


ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

科技新闻

jì xīn wén

 

🗼🗼🗼


ข่าวสภาพอากาศ

天气新闻

Tiān qì xīn wén

 

🗼🗼🗼


ข่าวภัยพิบัติ

灾难新闻

Zāi nàn xīn wén

 

🗼🗼🗼


ข่าววัฒนธรรม

文化新闻

Wén huà xīn wén

 

🗼🗼🗼


ข่าวกีฬา

体育新闻

yù xīn wén

 

🗼🗼🗼


ข่าวการเมือง

政治新闻

Zhèng zhì xīn wén

 

🗼🗼🗼


ข่าวออนไลน์

网上新闻

Wǎng shàng xīn wén

 

🗼🗼🗼


ข่าวสั้น

简明新闻

Jiǎn míng xīn wén

 

🗼🗼🗼


ข่าวหน้าหนึ่ง

头版新闻

Tóu bǎn xīn wén

 

🗼🗼🗼


ข่าวในพระราชสำนัก

皇家新闻

Huáng jiā xīn wén

 

🗼🗼🗼


ข่าวซุบซิบดารา

八卦新闻

guà xīn wén

 

🗼🗼🗼


ข่าวบันเทิง

娱乐新闻

lè xīn wén

 

💦💦💦💦💦💦💦💦💦

 


25 ตุลาคม 2563

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันตัดสินใจแล้ว I’ve made up my mind.

我已经下定决心了。

Wǒ yǐ jīng xià dìng jué xīn le.

 

🌸🌸🌸


ไม่สมกับเป็นคุณเลย That’s not like you.

那可不像你。

Nà kě bú xiàng nǐ.

 

🌸🌸🌸


อย่ามาลงที่ฉันสิ Don’t take it out on me.

别拿我当出气筒。

Bié ná wǒ dāng chū qì tǒng.

 

🌸🌸🌸


เดี๋ยวฉันจัดการให้ Leave it to me.

交给我吧。

Jiāo gěi wǒ ba.

 

🌸🌸🌸


ฉันผิดหวัง I’m disappointed.

我很失望。

Wǒ hěn shī wàng.

 

🌸🌸🌸


มันไม่ยุติธรรมเลย That’s not fair.

这不公平。

Zhè bù gōng píng.

 

🌸🌸🌸


งั้นเหรอ(ใช้ในการประชด) Is that so?

是那样的吗?/ 就这样子吗?

Shì nà yàng de ma? / Jiù zhè yàng zi ma?

 

🌸🌸🌸


ใครจะไปรู้หละ Who knows?

谁知道呢?

Shéi zhī dào ne?💦💦💦💦💦💦💦💦💦ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ไม่เจอกันนานเลยนะ Long time no see.

好久不见。

Hǎo jiǔ bú jiàn.

 

🌷🌷🌷


ฉันมีปัญหาแล้ว I’m in trouble.

我遇到麻烦了。

Wǒ yù dào má fan le.

 

🌷🌷🌷


ฟังดูทะแม่งๆนะ That sounds fishy.

听起来很可疑。

Tīng qǐ lái hěn kě yí.

 

🌷🌷🌷


ฉันไม่รู้จะทำยังไงดี I don’t know what to do.

我不知道该怎么办。

Wǒ bù zhī dào gāi zěn me bàn.

 

🌷🌷🌷


ยินดีด้วยนะ Congratulations!

恭喜!/ 祝贺你!

Gōng xǐ! / Zhù hè nǐ!

 

🌷🌷🌷


เกือบจะจำคุณไม่ได้ คุณดูเปลี่ยนไปนะ Hardly recognized you, you look so different. 

差点没认出你来,你看上去变了好多。

Chà diǎn méi rèn chū nǐ lái, nǐ kàn shàng qù biàn le hǎo duō.

 

 🌷🌷🌷


คุณดูเปลี่ยนไปนะ You look different.

你看起来很不一样。

Nǐ kàn qǐ lái hěn bù yí yàng.

 

 🌷🌷🌷


ปวดท้องนะ My stomach hurts.

我肚子好疼。

Wǒ dù zi hǎo téng.

 

💦💦💦💦💦💦💦💦💦ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันพร้อมแล้ว I’m all set.

我都准备好了。

Wǒ dōu zhǔn bèi hǎo le.

 

🍇🍇🍇


พวกเรารีบหาอะไรกินไวๆกันเถอะ Let’s grab a bite.

我们赶紧吃点东西吧。

Wǒ men gǎn jǐn chī diǎn dōng xi ba.

 

🍇🍇🍇


ทานให้อร่อยนะ Enjoy your meal!

祝你用餐愉快!/请好好享用!

Zhù nǐ yòng cān yú kuài!/ Qǐng hǎo hǎo xiǎng yòng!

 

🍇🍇🍇


ฉันเลี้ยงเอง This is on me.

这次我请客。

Zhè cì wǒ qǐng kè.

 

🍇🍇🍇


เป็นอภินันทนาการจากทางร้าน It’s on the house.

免费供应的。/这是免费的。

Miǎn fèi gōng yìng de./ Zhè shì miǎn fèi de.

 

🍇🍇🍇


ถึงตาฉันแล้ว It’s my turn.

轮到我了。/ 该我了。

Lún dào wǒ le. / Gāi wǒ le.

 

🍇🍇🍇


ฉันคุ้นหน้าคุณจัง You look familiar.

你看起来很眼熟 

Nǐ kàn qǐ lái hěn yǎn shú.💦💦💦💦💦💦💦💦💦

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


อย่าเพิ่งไป Don’t go yet.

先别走。        

Xiān bié zǒu.

 

🌻🌻🌻ฉันหิวมาก I’m starving!

我饿死了!

Wǒ è sǐ le!

 

🌻🌻🌻


สมน้ำหน้า It serves you right!

活该!/ 你是罪有应得!

Huó gāi! /Nǐ shì zuì yǒu yīng dé!

 

🌻🌻🌻


ฉันลืมมันไปสนิทเลย It slipped my mind.

我忘了。

Wǒ wàng le.

 

🌻🌻🌻


นี่เป็นความคิดที่ดีเลยนะ That’s a good deal.

这是个好主意。

Zhè shì gè hǎo zhǔ yì.

 

🌻🌻🌻


มันราคาถูกมากๆ That’s dirt cheap.

太便宜了。

Tài pián yi le.

 

🌻🌻🌻


คุณเลือกเลย It’s your call.

你说了算。/ 你来决定。

Nǐ shuō le suàn. / Nǐ lái jué dìng.

 


💦💦💦💦💦💦💦💦💦


22 ตุลาคม 2563

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


รีบๆเข้า Hurry up!

快点!

Kuài diǎn!

 

🌺🌺🌺


ใจเย็นๆ Clam down.

冷静一点。

Lěng jìng yì diǎn.

 

🌺🌺🌺


แป็บนึงนะ One second.

等等。/ 请等一下。

Děng děng./Qǐng děng yí xià.

 

🌺🌺🌺


ทำตัวดีๆ Be good!

乖一点。/ 表现好一点。

Guāi yì diǎn./ Biǎo xiàn hǎo yì diǎn.

 

🌺🌺🌺


ล้อเล่นน่า Just kidding.

开玩笑而已。

Kāi wán xiào ér yǐ.

 

🌺🌺🌺


ขอโทษที่รบกวนนะ Sorry for bothering!

抱歉打扰你了!

Bào qiàn dǎ rǎo nǐ le!

 

🌺🌺🌺


กรุณาพูดช้าๆหน่อย ฉันตามไม่ทัน Please speak slowly. I can't follow you.

请讲慢点,我跟不上你。

Qǐng jiǎng màn diǎn, wǒ gēn bú shàng nǐ.


💕💕💕💕💕💕💕💕💕


 


ประโยคที่พบเจอได้บ่อยในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน 春节

  春节 Chūn jié เทศกาลตรุษจีน The Spring Festival / Chinese New Year 春节即农历新年。 Chūn jié jí nóng lì xīn nián. ตรุษจีนคือปีใหม่ตามปฏิ...