12 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เมื่อกี้ได้ล่วงเกินคุณไปก็ขอได้โปรดให้อภัยด้วย Please excuse me for having offended you just now. 

刚才冒犯了你,请原谅。

Gāng cái mào fàn le nǐ, qǐng yuán liàng.

*冒犯 Mào fàn ล่วงละเมิด; ล่วงเกิน ;ละลาบละล้วง(พูดจาหรือกระทำเลยขอบเขตเป็นการลบหลู่หรือเป็นการไม่เคารพ)

 

ฉันเชื่อว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะล่วงเกินด้วยการพูดแบบนั้น I'm sure he meant no offence when he said that. 

我相信他那么说并无冒犯的意思。

Wǒ xiāng xìn tā nà me shuō bìng wú mào fàn de yì si.

 

ฉันไม่มีเจตนาที่จะละลาบละล้วง แต่ฉันอยากอยู่ด้วยตัวเองจริงๆ No offence, but I'd really like to be on my own.

我无意冒犯,但我确实想自己一个人。

Wǒ wú yì mào fàn, dàn wǒ què shí xiǎng zì jǐ yí gè rén. 

 

หากข้อเสนอแนะของฉันได้ล่วงเกินคุณไป ฉันต้องขอโทษด้วย แต่ฉันทำด้วยเจตนาที่ดี I'm sorry if my advice offended you, I meant it for the best. 

如果我的建议冒犯了你,我很抱歉,但我原本是出于好意的。

Rú guǒ wǒ de jiàn yì mào fàn le nǐ, wǒ hěn bào qiàn, dàn wǒ yuán běn shì chū yú hǎo yì de.

 

คำพูดของเขาได้ล่วงเกินทุกคนที่อยู่ในสถานที่นั้นHis words gave great offense to everybody present. 

他的话冒犯了所有在场的人。

Tā de huà mào fàn le suǒ yǒu zài chǎng de rén.

 

ฉันพลั้งปากล่วงเกินเธอไป I let slip some remark that offended her. 

我失口冒犯了她。

Wǒ shī kǒu mào fàn le tā. 

*失口 Shī kǒu พลั้งปาก; การพูดพลั้งปาก

 

ฉันล่วงเกินเขาไปเล็กน้อย I was a little curt with him.

我有点冒犯了他。

Wǒ yǒu diǎn mào fàn le tā.

 

ถ้าฉันได้เกิดล่วงเกินคุณไป ก็เกิดจากความไม่ตั้งใจ If I offended you it was unwittingly. 

要是我冒犯了你,也是无心之失。

Yào shì wǒ mào fàn le nǐ, yě shì wú xīn zhī shī.

*无心之失 Wú xīn zhī shī ความผิดพลาดที่เกิดจากความไม่ตั้งใจ

 

ล้วงกุญแจออกมาจากกระเป๋า Take the key out of the pocket.

从口袋里摸出钥匙。

Cóng kǒu dài lǐ mō chū yào shi.

*口袋 Kǒu dài กระเป๋า(เสื้อหรือกางเกง) 

* ใช้มือล้วง; หา; คลำหา

*钥匙 Yào shi กุญแจ


ฉันล้วงเหรียญออกมาจากกระเป๋า I drew a handful of coins from my pocket. 

我从口袋里摸出一把硬币。

Wǒ cóng kǒu dài lǐ mō chū yì bǎ yìng bì.

*硬币 Yìng bì เหรียญ

 

เขาคลำหารองเท้าจากใต้เตียง He fished out a pair of shoes from under the bed. 

他从床底下摸出一双鞋来。

Tā cóng chuáng dǐ xia mō chū yì shuāng xié lái.

 

คุณสามารถคลำดูว่านี่คืออะไรไหม Can you tell what this is by feeling it? 

你能摸出这是什么吗?

Nǐ néng mō chū zhè shì shén me ma?


💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...