ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เรายืนยันจะไม่ปล่อยปัญหานี้ไป

We'll insist on discussing this issue. 

我们将抓住这个问题不放。

Wǒ men jiāng zhuā zhù zhè gè wèn tí bú fàng.

 


เขาจะมาหรือไม่มานั้นยังพูดยากอยู่ 

It is difficult to say whether he will come.

他是否会来还很难说。

Tā shì fǒu huì lái hái hěn nán shuō.

 

ฉันไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของฉันได้เมื่อพบกับสิ่งที่น่าเศร้า 

I overreact to anything sad.

我一碰上悲伤的事物就难以控制情绪。

Wǒ yī pèng shàng bēi shāng de shì wù jiù nán yǐ kòng zhì qíng xù.

 


เขายืนกรานว่าตัวเองไม่มีความผิด 

He persevered in his innocence.

他坚忍自己无罪。

Tā jiān rěn zì jǐ wú zuì.

*坚忍 

Jiān rěn 

ยืนหยัด ;

ยืนกราน ;

ยืนหยัดอย่างไม่ท้อถอย

 

คุณควรรับผิดชอบในสิ่งที่คุณพูด 

You should be responsible for what you say.

你应该对你所说的话负责。

Nǐ yīng gāi duì nǐ suǒ shuō de huà fù zé.

 


คุณมีราคาที่ต้องจ่ายในสิ่งที่คุณได้พูดออกไปทุกคำ 

must pay for everything that you say. 

你要对你所说的每句话付出代价。

Nǐ yào duì nǐ suǒ shuō de měi jù huà fù chū dài jià. 

*付出代价 

Fù chū dài jià 

ราคาที่ต้องจ่าย

ต้องแลกด้วยอะไรบางอย่างคุณมีราคาที่ต้องจ่ายสำหรับคำพูดของคุณ

You'll pay for that remark! 

你要为你的话付出代价的!

Nǐ yào wèi nǐ dehuà fùchū dàijià de! 

 

ตอนนี้พวกเขากำลังมีราคาที่ต้องจ่ายสำหรับความผิดพลาดในอดีตของพวกเขา

They're now paying the price for past mistakes. 

他们现在正在为过去的错误付出代价。

Tā men xiàn zài zhèng zài wèi guò qù de cuò wù fù chū dài jià. 

 

อย่ายื่นศีรษะออกนอกหน้าต่าง

Don't stick your head out of the window. 

不要把头伸出窗外。

Bú yào bǎ tóu shēn chū chuāng wài.

 

อย่าปล่อยให้ลูกของคุณยื่นศีรษะออกไปนอกหน้าต่างรถไฟ มันอันตรายเกินไป

Don't let your boy poke his head out of the train window, it's too dangerous!

别让你的孩子把头伸出火车窗外,太危险了。

Bié ràng nǐ de hái zi bǎ tóu shēn chū huǒ chē chuāng wài, tài wéi xiǎn le. 

 


เมื่อเขาตกอยู่ในความยากลำบาก  พวกเขาก็ยื่นมือแห่งมิตราภาพให้กับเขา 

They offered him the hand of fellowship when he was in difficulties. 

当他身处困境时,他们向他伸出了友谊之手。

Dāng tā shēn chǔ kùnjìng shí, tāmen xiàng tā shēn chūle yǒuyì zhī shǒu. 

 

 

 💘💘💘💘

 

 


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节