ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันรู้สึกละอายใจตัวเอง 

I felt ashamed of myself. 

我感到惭愧。

Wǒ gǎn dào cán kuì.

*惭愧 

Cán kuì

อับอาย; 

ละอายใจ

 

ฉันรู้สึกละอายใจตัวเองที่ทำผิดพลาดได้ขนาดนี้

I feel ashamed of myself for making such a silly mistake. 

犯了这样的低级错误,我感到惭愧。

Fàn le zhè yàng de dī jí cuò wù, wǒ gǎn dào cán kuì. 

 

ฉันรู้สึกละอายใจมากที่ฉันไม่ได้ทำภารกิจให้สำเร็จ

I feel quite ashamed that I have not fulfilled the task.

我没有完成任务,感到很惭愧。

Wǒ méi yǒu wán chéng rèn wù, gǎn dào hěn cán kuì.

 

เขารู้สึกละอายใจที่ลืมวันเกิดของภรรยา

He was abashed at forgetting his wife's birthday. 

他因忘了妻子的生日而感到惭愧。

Tā yīn wàng le qī zi de shēng rì ér gǎn dào cán kuì.

 

คุณควรจะรู้สึกละอายใจแทนตัวเองนะ

You should feel ashamed for yourself. 

你该替你自己感到惭愧。

Nǐ gāi tì nǐ zì jǐ gǎn dào cán kuì.

 

ฉันรู้สึกละอายที่จะเอ่ยถึงเรื่องนี้

I am ashamed to have mentioned it.

我很惭愧提到了这件事。

Wǒ hěn cán kuì tí dào le zhè jiàn shì.

 

เขารู้สึกละอายใจที่เขาโกหก

He was ashamed that he had lied. 

他很惭愧他说了谎。

Tā hěn cán kuì tā shuō le huǎng.

 

เขารู้สึกละอายใจที่ได้ทำเรื่องนี้ลงไป

He felt ashamed to have done such a thing.

他很惭愧做了这样的事。

Tā hěn cán kuì zuò le zhè yàng de shì.

 

รู้สึกอับอายขายหน้าจนพูดไม่ออก 

Be ashamed beyond words.

羞愧难言。

Xiū kuì nán yán.

*羞愧 

Xiū kuì 

รู้สึกอับอายขายหน้า; 

รู้สึกเสียหน้า

 

คุณควรจะมีความรู้สึกละอายใจต่อการกระทำของตัวเองบ้าง 

You should be ashamed of your behavior.

你应该对自己的行为感到羞愧。

Nǐ yīng gāi duì zì jǐ de xíng wéi gǎn dào xiū kuì.

 

พวกเขารู้สึกละอายใจและเกิดสำนึกในบาปราวกับว่ามันเป็นความผิดของพวกเขาเอง

They feel shame and guilt as though it is their fault.

他们觉得羞愧和内疚,就好像这是他们的错。

Tā men jué dé xiū kuì hé nèi jiù, jiù hǎo xiàng zhè shì tā men de cuò.

*内疚 

Nèi jiù 

เกิดสำนึกบาปในใจ ;

เกิดสำนึกในบาป ;

เกิดความรู้สึกบาปทางใจ

 

เธอหน้าแดงด้วยความรู้สึกอับอายขายหน้า

She was red with shame. 

她羞愧地红了脸。

Tā xiū kuì de hóng le liǎn.


💦💦💦💦โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节