ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


แขกได้มาลาเจ้าของบ้าน 

The guest came to say goodbye to the host.

客人来向主人告别。

rén lái xiàng zhǔ rén gào bié.

 


ความคิดของฉันมักจะล้าหลังกับความเป็นจริงเสมอ

My thinking always lags behind reality. 

我的思想老落后于现实。

Wǒ de sī xiǎng lǎo luò hòu yú xiàn shí.

*落后 

Luò hòu 

ล้าหลัง(ตกอยู่ข้างหลัง)

 


เร่งเข้า ไม่งั้นคุณจะล้าหลังเอาได้ 

Put on a spurt, or you'll fall behind. 

加把劲,不然你要落后了。

Jiā bǎ jìn, bù rán nǐ yào luò hòu le.

*加把劲 

Jiā bǎ jìn 

เร่งเข้า; 

เร่งทำงานเข้า

 

อุ๊ยช้าจัง เร่งทำงานเข้า เร็วๆ

Oh you're so slow; come on, hurry up! 

哎哟,你可真慢。加把劲,快点!

Āi yō, nǐ kě zhēn màn. jiā bǎ jìn, kuài diǎn!

 

พวกเราต้องเร่งทำงานเข้า เพราะว่ามีคนป่วยไม่มาทำงานสองคน

We'll have to work all the harder with two people off sick.

有两个人病了没上班,所以我们得加把劲干。

Yǒu liǎng gè rén bìng le méi shàng bān, suǒ yǐ wǒmen děi jiā bǎ jìn gàn. 

 

หากคุณต้องการผ่านการสอบนี้คุณต้องทำงานให้หนักขึ้น

You're going to have to pull your finger out if you want to pass this exam. 

如果你想通过这次考试就得多加把劲。

guǒ nǐ xiǎng tōng guò zhè cì kǎo shì jiù děi duō jiā bǎ jìn. 

 

เราต้องทำงานให้หนักขึ้นเพื่อให้งานนี้สำเร็จลุล่วง

We must make a push to get the job done. 

我们必须加把劲把这事完成。

Wǒ men bì xū jiā bǎ jìn bǎ zhè shì wán chéng. 

 

เร่งมือเข้า อีกนิดเดียวพวกเราก็ทำงานนี้สำเร็จแล้ว

Stick in, and we'll soon have the job done! 

加把劲,我们很快就可以把这活干完!

Jiā bǎ jìn, wǒ men hěn kuài jiù kě yǐ bǎ zhè huó gàn wán!

 

คุณจะทำได้ดีกว่านี้ถ้าคุณทำงานหนักขึ้น

You could have done better if you had worked harder at it. 

如果你再加把劲,本来可以干得更好一些的。

guǒ nǐ zài jiā bǎ jìn, běn lái kě yǐ gàn de gèng hǎo yì xiē de. 

 

ถ้าคุณไม่ทำงานให้หนักขึ้นคุณจะเจอกับปัญหา

If you do not work harder, you will get into trouble. 

你如果不加把劲干,会遇到麻烦的。

Nǐ rú guǒ bù jiā bǎ jìn gàn, huì yù dào má fan de. 💔💔
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节