ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เด็กๆพากันเซ้าซี้ถามโน่นถามนี่ไม่หยุด จนเขาเกิดความเอือมระอา 

The child wearied him with endless questions. 

孩子们不断问长问短,使他感到厌烦。

Hái zi men bú duàn wèn cháng wèn duǎn, shǐ tā gǎn dào yàn fán.

*问长问短

 Wèn cháng wèn duǎn 

ถามโน่นถามนี่

ซักโน่นซักนี่

*厌烦

 Yàn fán

เอือมระอา(ความยุ่งยาก); 

เบื่อหน่าย(ในความยุ่งยาก)

 


อย่ามาเซ้าซี้ถามโน่นถามนี่เลย ชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านจริงๆ 

Don't ask questions and poke your nose into other people's business. 

不要问长问短,爱管别人闲事。

Bú yào wèn cháng wèn duǎn, ài guǎn bié rén xián shì.

 


เด็กเหล่านี้ต้องการการตามใจ 

The kids need to sow a few wild oats. 

这些小伙子需要放纵一下。

Zhè xiē xiǎo huǒ zi xū yào fàng zòng yí xià.

*放纵

 Fàng zòng 

ปล่อยให้เหลิง ;

ตามใจ ;

ให้ท้าย

 


บางครั้งพวกเราก็ทำตามใจตัวเองบ้าง 

We all overindulge occasionally 

我们偶尔都会放纵一下自己。

men ǒu ěr dōu huì fàng zòng yí xià zì jǐ.

 


คุณตามใจลูกมากเกินไป 

You are too indulgent with your children. 

你太放纵孩子了。

Nǐ tài fàng zòng hái zi le. 

 


ทำไมถึงรบกวนฉันอยู่เสมอนะ 


Why do you keep pestering me?

干吗老缠着我?

Gàn ma lǎo chán zhe wǒ?

* 

Chán 

กวน; 

ดื้อ ;

รบกวน ;

รัดตัว

*老 

Lǎo

มักจะ ;

เสมองานรัดตัวฉันทั้งวัน 

I'm obsessed with my work all day.

我整天都被工作缠着。

Wǒ zhěng tiān dōu bèi gōng zuò chán zhe.

 


ถ้าเขาทรยศฉันอีกฉันก็จะฆ่าเขา 

And he goes and two-times me? I'll kill him. 

要是他又背叛我,我就杀了他。

Yào shì tā yòu bèi pàn wǒ, wǒ jiù shā le tā. 

 


พวกเขาจะฆ่าเขาเมื่อเขาต้องการจะบอกความจริง 

Then they killed him when he wanted to tell the truth. 

他想说出真相他们就杀了他。

Tā xiǎng shuō chū zhēn xiàng tā men jiù shā le tā.

 


ฆ่าเขาได้เลย ถ้าเขาพยายามจะออกไป  

Kill him if he tries to leave. 

如果他想走,就杀了他。

guǒ tā xiǎng zǒu, jiù shā le tā.

 


อย่าเข้ามา ไม่งั้นฉันจะฆ่าเขา 

Don't come over or I'll kill him!

别过来,否则我就杀了他!

Bié guò lái, fǒu zé wǒ jiù shā le tā!คุณฆ่าเขาอย่างเลือดเย็นขนาดนั้นเลยเหรอ

You going to killing him in cold blood? 
难道你就这么冷血地杀了他?

Nán dào nǐ jiù zhè me lěng xiě de shā le tā?

 

 

💖💖💖💖

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节