ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ฉันต้องยอมรับว่าช่วงนี้ฉันขี้เกียจมากมาย

I must admit I have just been downright lazy lately. 

我必须承认,最近我一直懒的很。

Wǒ bì xū chéng rèn, zuì jìn wǒ yì zhí lǎn de hěn.

 

ฉันต้องยอมรับว่าช่วงนี้ฉันไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลย

I must admit that lately I haven't been myself. 

我必须承认我最近有点反常。

Wǒ bì xū chéng rèn wǒ zuì jìn yǒu diǎn fǎn cháng.

 

เรายอมรับว่ามันเป็นความจริง

We admit that it’s true.

我们承认这是真的。

men chéng rèn zhè shì zhēn de.

 

เขาไม่ยอมรับว่าเป็นความผิดของเขาเอง

He was loath to admit his mistake. 

他不愿承认自己的错误。

Tā bú yuàn chéng rèn zì jǐ de cuò wù.

 

คุณต้องยอมรับความผิดพลาดของคุณ

You will have to confess your error. 

你必须承认你的错误。

Nǐ bì xū chéng rèn nǐ de cuò wù.

 

ฉันยอมรับโดยทันทีว่าฉันทำผิดพลาด

I freely admit that I made a mistake. 

我爽快地承认我犯了错误。

Wǒ shuǎng kuài de chéng rèn wǒ fàn le cuò wù. 

 

เป็นเรื่องยากมากเลยหรือไงที่คุณจะยอมรับความผิดพลาด

Why do you have such a hard time admitting it? 

要你承认错误有那么困难吗?

Yào nǐ chéng rèn cuò wù yǒu nà me kùn nán ma?

 


ดูเหมือนเราจะมีอนาคตที่เลือนราง

Our future looks uncertain. 

我们似乎前途渺茫。

men sì hū qián tú miǎo máng. 

*渺茫 

Miǎo máng 

1.เลือนรางเลื่อนลอย 

2.ไม่มีความมั่นใจและคาดคะเนได้ยาก

 


เมื่อฉันมีความหวังที่เลือนราง แต่เขาก็ให้ความหวังแก่ฉัน 

He gave me hope when I was hopeless.

在我希望渺茫时,他给了我希望。

Zài wǒ xī wàng miǎo máng shí, tā gěi le wǒ xī wàng.

 


โอกาสอันเลือนราง และฉันไม่มีทางเลือก ฉันรู้สึกหมดหวังจริงๆ

Chances are slim. I have no other choice. I feel so desperate. 

机会渺茫,我别无选择。我真感到绝望。

Jī huì miǎo máng, wǒ bié wú xuǎn zé. Wǒ zhēn gǎn dào jué wàng.

 


เธอมีความหวังอันเลือนรางที่จะสอบผ่าน

She has only a slim chance of passing the exam. 

她通过考试的希望很渺茫。

Tā tōng guò kǎo shì de xī wàng hěn miǎo máng. 

 


พวกเขาต้องการเปิดเผยเกี่ยวกับความไม่พอใจในใจของพวกเขา

They intend to bring their complaints out into the open. 

他们想把心中的种种不满公开讲出来。

Tā men xiǎng bǎ xīn zhōng de zhǒng zhǒng bù mǎn gōng kāi jiǎng chū lái. 

 

ได้รับการสนับสนุนที่แสดงออกอย่างเปิดเผยต่อโครงการนี้น้อยมาก

There was little overt support for the project. 

对这个项目公开表示支持的很少。

Duì zhè gè xiàng mù gōng kāi biǎo shì zhī chí de hěn shǎo. 💗💗💗💗
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节