ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณต้องมีสมาธิในการคิดบัญชี  ถ้าไม่ระมัดระวังก็มักจะผิดพลาดได้ 

You must pay careful attention when doing accounts. You're likely to make errors if you're not careful.

算账得专心,一不留意就爱出错。

Suàn zhàng děi zhuān xīn, yī bù liú yì jiù ài chū cuò.

*算账

Suàn zhàng 

คิดบัญชี


 

ฉันจะมากลับมาเล่นงานพวกคุณ 

I live for this shit! 

我会找你们算账的!

Wǒ huì zhǎo nǐ men suàn zhàng de!

*算账 

Suàn zhàng 

คิดบัญชี(ใช้ในลักษณะที่เล่นงาน);  

เล่นงาน  ;

ประลองฝีมือกันใหม่คุณรอดูเถอะฉันจะต้องคิดบัญชีกับคุณให้ได้ 

Just you wait, I’ll get even with you! 

你就等着吧我会跟你算账的!

Nǐ jiù děng zhe ba wǒ huì gēn nǐ suàn zhàng de!

 


ตอนนี้พวกเขากลับมาเล่นงานพวกคุณแล้ว 

And now they're coming to get you. 

他们现在来找你们算账了。

Tā men xiàn zài lái zhǎo nǐ men suàn zhàng le.


 

ต้องมีสักวันหนึ่งที่ฉันจะคิดบัญชีกับเขา I'll square accounts with him one day. 

总有一天,我会跟他算账的。

Zǒng yǒu yì tiān, wǒ huì gēn tā suàn zhàng de.

 


ไม่ควรมองข้ามความยากลำบาก We should not overlook the difficulties. 

不应忽视困难。

Bú yìng hū shì kùn nán.

*忽视 

Hū shì 

มองข้าม; 

ไม่ใส่ใจ

*困难 

Kùn ná

1.อุปสรรค 

2.ลำบากยากแค้น(หมายถึงทางด้านชีวิต)

 พวกเขามองข้ามการศึกษาปัญหานี้อย่างสิ้นเชิง They totally overlooked the study of the subject. 

他们完全忽视了对这个问题的研究。

Tā men wán quán hū shì le duì zhè gè wèn tí de yán jiū.

*研究 

Yán jiū 

1. ศึกษา วิจัย  

2.ศึกษา พิจารณา(ข้อคิดเห็นฯลฯ)เธอมองข้ามสัญญาณเตือนบางอย่าง She ignored the warning signals. 

她忽视了一些预警信号。

Tā hū shì le yì xiē yù jǐng xìn hào.

*预 

  

ล่วงหน้า; 

ก่อนเหตุการณ์

* 

Jǐng

เตือนให้ระมัดระวัง

*信号 

Xìn hào   

สัญญาณ


 

ฉันไม่ต้องการที่จะทำให้คุณอารมณ์เสียหรอกนะ แต่คุณมองข้ามปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆอยู่หรือไม่ 

I hate to dampen your spirits but aren't you overlooking a couple of minor points.

我不想扫你的兴,但你是否忽视了几个小的问题呢?

Wǒ bù xiǎng sǎo nǐ de xìng, dàn nǐ shì fǒu hū shì le jǐ gè xiǎo de wèn tí ne?

*扫兴 

Sǎo xìng 

อารมณ์เสีย

*是否 

Shì fǒu 

ใช่หรือไม่ใช่; 

หรือไม่
💘💘💘💘💘โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节