ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


การสูญเสียบางอย่างก็ได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

Some lose is predestined.

有些失去是注定的。

Yǒu xiē shī qù shì zhù dìng de.

*注定 

Zhù dìng  

กำหนด(ล่วงหน้า); 

ลิขิต(ล่วงหน้า);  

พรหมลิขิต

 

คุณรู้เรื่องนี้มากแค่ไหน 

Do you know much about the matter?

这事你摸底吗?

Zhè shì nǐ mō dǐ ma?

*摸底 

Mō dǐ 

สืบดูกำพรืด; 

สืบดูเบื้องหลัง; 

รู้กำพืด;

รู้เบื้องหลัง

 

เรื่องนี้ฉันไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณสามารถไปถามคนอื่นได้ 

I don't know about it. You can ask someone else.

这事我不摸底,你可以问问别人。

Zhè shì wǒ bù mō dǐ, nǐ kě yǐ wèn wèn bié rén.

 

ฉันเกรงว่าคุณเองก็คงจะไม่รู้เรื่อง

I'm afraid you haven't a very clear idea either. 

恐怕你也不摸底。

Kǒng pà nǐ yě bù mō dǐ.

 

เรื่องนี้ไม่ค่อยจะรู้ตื้นลึกหนาบาง 

The inside story is unknown.

此事内情不详。

Cǐ shì nèi qíng bù xiáng.

*内情 

Nèi qíng

สภาพภายใน ;

เหตุการณ์ภายใน ;

เรื่องราวภายใน

ตื้นลึกหนาบาง

 

ก็มีเขาคนเดียวเท่านั้นที่รู้เหตุการณ์ภายในในเรื่องนี้

He alone knows the inside story. 

就他一个人知道这事的内情。

Jiù tā yí gè rén zhī dào zhè shì de nèi qíng.

 

พวกเราต้องรู้ตื้นลึกหนาบางให้ชัดเจนในเรื่องนี้

We must get to the bottom of the matter. 

我们必须弄清这件事的内情。

men bì xū nòng qīng zhè jiàn shì de nèi qíng.

 

เขารู้ตื้นลึกหนาบางนี้ตั้งแต่ต้น

He was in the secret from the beginning.

他从开始就知道内情。

Tā cóng kāi shǐ jiù zhī dào nèi qíng.

 

มิตรภาพอันลึกซึ้ง 

Deep friendship.

深厚的友谊。

Shēn hòu de yǒu yì.

*深厚

 Shēn hòu 

(ความสนิทสนม)ลึกซึ้ง; 

ลึกล้ำ

 

พวกเรารู้จักกันไม่นาน แต่เราได้สร้างมิตรภาพที่ลึกซึ้ง

We've not known each other long, but we are already close friends. 

我们相处时间不长,但已经结下了深厚的友谊。

Wǒ men xiāng chǔ shí jiān bù cháng, dàn yǐ jīng jié xià le shēn hòu de yǒu yì.💦💦💦💦💦
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节