22 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


มาพูดเรื่องนี้ตอนนี้ก็เปล่าประโยชน์ Now it's in vain to say that.

现在说这些也是徒然。

Xiàn zài shuō zhè xiē yě shì tú rán.

*徒然 Tú rán ไม่ได้ผล ;เปล่าประโยชน์; เปล่าๆ; เปล่า ;ไม่ได้อะไรตอบแทน

 

การคุยโวแต่ปากเช่นนี้ย่อมทำให้เสียเวลาไปเปล่าๆ Such empty talk is a waste of time.

这样空谈徒然浪费时间。

Zhè yàng kōng tán tú rán làng fèi shí jiān.

*空谈 Kōng tán  คุยโว คุยฟุ้ง


การคุยโวไม่ใช่เรื่องดี Empty talk is no good.

空谈没有好处。

Kōng tán méi yǒu hǎo chù. 

 

เป็นไปไม่ได้ที่การคุยโวจะสามารถเกิดผลลัพธ์ใดๆได้ Nothing can possibly come out of all this empty talk. 

这样空谈一通是不可能有什么结果的。

Zhè yàng kōng tán yī tòng shì bù kě néng yǒu shén me jié guǒ de. 

 

อย่ามัวแต่คุยโวเลย ให้พวกเราเริ่มทำกันเถอะ Don't just talk. Let’s get started. 

不要空谈,让我们开始干吧。

Bú yào kōng tán, ràng wǒ men kāi shǐ gàn ba.

 

อย่าเอาความเพ้อฝันมาถือเป็นความจริง Don't regard fantasies as truth. 

不要把幻想看成事实。

Bú yào bǎ huàn xiǎng kàn chéng shì shí.

*看成 Kàn chéng ถือเป็น; มองเป็น; ดูเป็น

 

พวกเขาถือว่าเธอเป็นสมาชิกในครอบครัวของพวกเขา They treat her as one of the family.

他们把她看成自己家里人。

Tā men bǎ tā kàn chéng zì jǐ jiā lǐ rén. 

 

พวกเขาถือว่าเขาไม่ใช่เพื่อนของพวกเขาอีกต่อไป They no longer had him as a friend.

他们再也不把他看成朋友了。

men zài yě bù bǎ tā kàn chéng péng yǒu le.

 

เธอไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นคนพิการ She did not perceive herself as disabled.

她没有把自己看成残疾人。

Tā méi yǒu bǎ zì jǐ kàn chéng cán jí rén.

 

ฉันยินยอมที่จะมองว่าตัวเองเป็นคนที่รักอิสระ I like to think of myself as a free spirit.

我愿意把自己看成是个无拘无束的人。

Wǒ yuàn yì bǎ zì jǐ kàn chéng shì gè wú jū wú shù de rén. 

*无拘无束  shù อิสระ ;ไม่มีอะไรมาบังคับ(จิตใจ)

 

อย่ามาทำไก๋ คุณรู้ดีกว่าใครๆอีก Don't pretend, you know better than anyone. 

你比谁都明白,别装蒜了!

Nǐ bǐ shéi dōu míng bái, bié zhuāng suàn le!

 

ฉันแสร้งทำเป็นยิ้มและเริ่มล้อเล่นกับเขาอีกครั้ง I pretended to smile and tried to kid with him. 

我强装笑脸,又同他开起玩笑来。

Wǒ qiáng zhuāng xiào liǎn, yòu tóng tā kāi qǐ wán xiào lái.💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...