16 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คนนี้ลำพองมาก This man is very conceited.

这个人很自负。

Zhè gè rén hěn zì fù.

*自负 Zì fù  ถือดี ;ลำพอง ;ผยอง; โอหัง; อวดดี


ฉันคิดว่าเขาเป็นมีความรู้ตื้นเขิน อวดดีและไม่น่าเชื่อถือ I think he is shallow, vain and untrustworthy.

我认为他肤浅、自负、不可靠。

Wǒ rèn wéi tā fū qiǎn, zì fù, bù kě kào.

*肤浅 Fū qiǎn (ความรู้หรือความเข้าใจ)ตื้นๆ ;ตื้นเขิน

 

เขาลำพองในความสามารถของเขามาก He's very vain of his abilities. 

他对于自己的能力很自负。

Tā duì yú zì jǐ de néng lì hěn zì fù.

 

เขาคุยโม้อยู่เสมอ เขาอวดดีเกินไป He's always boasting. He’s such a big-head! 

他总是吹牛。他太自负了!

Tā zǒng shì chuī niú. Tā tài zì fù le!

 

เธอมีความรู้ที่ตื้นเขินเกินไป She's so superficial!

 她太肤浅了!

Tā tài fū qiǎn le!

 

เขาต้องการถอนตัวออกจากการแข่งขันอันเนื่องจากอาการบาดเจ็บ He wants to drop out of the game because of an injury. 

他因为受伤想退出比赛。

Tā yīn wèi shòu shāng xiǎng tuì chū bǐ sài. 

*退出 Tuì chū ถอนตัวออก; เดินออกจาก

 

พวกเราพอแล้ว พวกเราต้องการถอนตัว We've had enough. We want out.

我们受够了。我们要退出。

Wǒ men shòu gòu le. Wǒ men yào tuì chū.

 

ฉันต้องการออกจากกลุ่มนี้ แต่พวกเขาไม่เห็นด้วย I wanted to get out of the group, but they wouldn't let me.

我想退出这个团体,但是他们不同意。

Wǒ xiǎng tuì chū zhè gè tuán tǐ, dàn shì tā men bù tóng yì.

 

เรื่องอย่างนี้ไม่สามารถที่จะทำโดยลำพังได้ One cannot do such a thing for oneself. 

这样事情,独自一个人做不起来的。

Zhè yàng shì qíng, dú zì yí gè rén zuò bù qǐ lái de.

*独自 Dú zì คนเดียว ;โดยตัวของตัวเอง ;ลำพัง (เฉพาะตน)

 

ขณะนี้ฉันอยู่ที่นี่คนเดียว I am all alone here at present. 

目前我独自一人在这儿。

Mù qián wǒ dú zì yì rén zài zhèr.


ฉันลงเอยด้วยการมาคนเดียวในเมืองที่แปลก I ended up alone in a strange city. 

结果,我独自一人来到了一个陌生的城市。

Jié guǒ, wǒ dú zì yì rén lái dào le yí gè mò shēng de chéng shì.

 

ฉันต้องการอยู่คนเดียวในการคิดสิ่งต่าง ๆ I need time alone to think things out.

我需要独自一个人好好想想。

Wǒ xū yào dú zì yí gè rén hǎo hǎo xiǎng xiǎng.💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...