12 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ลอกการบ้านของคนอื่น Copy other people's homework.

抄别人的作业。

Chāo bié rén de zuò yè.

*抄 Chāo ลอก(บทประพันธ์หรือการบ้านของคนอื่นมาเป็นของตน)

 

คัดลอกหน้านี้ไปยังสมุดบันทึกของคุณ Copy this page in your notebook. 

把这一页抄到你的笔记本上。

Bǎ zhè yí yè chāo dào nǐ de bǐ jì běn shàng.

*抄 Chāo คัดลอก

*笔记本 Bǐ jì běn สมุดจดโน้ต; สมุดบันทึก; สมุดจดบันทึก

 

เขาใจลอย คุณพูดอะไรไปก็ไม่ได้ยินหรอก His thoughts were far away and he didn't hear a word of what you said. 

他心不在焉,你说什么他都没听见。

Tā xīn bú zài yān, nǐ shuō shén me tā dōu méi tīng jiàn.

*心不在焉 Xīn bú zài yān ใจลอย ;ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว;จิตใจฟุ้งซ่าน

 

ฉันใจลอยทั้งวัน All day long I moved in a dream. 

整整一天我都心不在焉。

Zhěng zhěng yì tiān wǒ dōu xīn bú zài yān.

 

ฉันดูออกว่าในขณะนั้นเขาใจลอย I saw that his mind was elsewhere then. 

我看得出他当时心不在焉。

Wǒ kàn dé chū tā dāng shí xīn bú zài yān.

 

เธอหยิบนวนิยายขึ้นมาเล่มหนึ่ง แล้วพลิกดูอย่างเหม่อลอย She took up a novel to read, but could not concentrate. 

她拿起一本小说,心不在焉地翻看。

Tā ná qǐ yì běn xiǎo shuō, xīn bú zài yān de fān kàn.

 

ฉันใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนิดหน่อย แล้วฉันก็เริ่มจินตนาการถึงสิ่งต่าง ๆ I lost my mind a little. I started imagining things. 

我有点心不在焉,我开始幻想了。

Wǒ yǒu diǎn xīn bú zài yān, wǒ kāi shǐ huàn xiǎng le.

 

ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา มักจะไม่มีมีสมาธิอยู่เสมอ I don't know what is on his mind; he always looks restless. 

不知他有什么事,老是心神不定的样子。

Bù zhī tā yǒu shén me shì, lǎo shì xīn shén bú dìng de yàng zi.

*心神不定 Xīn shén bú dìng จิตใจไม่สงบ; จิตใจวุ่นวาย; จิตใจไม่มีสมาธิ


การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้ผู้คนจิตใจไม่สงบ All these changes are so unsettling.

这些变化都使人心神不定。

Zhè xiē biàn huà dōu shǐ rén xīn shén bú dìng.

 

เนื่องจากเขาเกิดความรู้สึกบาปอยู่ในใจจึงทำให้จิตใจไม่สงบ  He is weighed down with guilt. 

他由于内疚而心神不定。

Tā yóu yú nèi jiù ér xīn shén bú dìng.

*内疚 Nèi jiù เกิดสำนึกบาปในใจ; เกิดสำนึกในบาป; เกิดความรู้สึกบาปทางใจ

 

สิ่งนี้ทำให้ฉันรู้สึกอึดอัดและจิตใจมีความวุ่นวายอยู่เล็กน้อย This made me feel a bit uncomfortable and uneasy. 

这让我觉得不太自在,又有些心神不定。

Zhè ràng wǒ jué dé bú tài zì zài, yòu yǒu xiē xīn shén bú dìng. 💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...