4 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


มองเขาอย่างเย็นชา Staring at him coldly.

冷冷地盯着他。

Lěng lěng de ding zhe tā.

 

เขาเย็นชากับเธอ He's so cold towards her. 

他对她冷冰冰的。

Tā duì tā lěng bīng bīng de.

 

ชายชราผู้นี้เป็นคนเย็นชาจริงๆฉันไม่เคยเห็นเขาหัวเราะเลย The old man's a real cold fish. I've never seen him laugh.

这老头真是个冷冰冰的人,我从来没见他笑过。

Zhè lǎo tóu zhēn shì gè lěng bīng bīng de rén, wǒ cóng lái méi jiàn tā xiào guò.

 

หลายคนชอบอารมณ์ขันอันเย็นชาของเขา A lot of people like his dry humors. 

许多人喜欢他那种冷冰冰的幽默。

duō rén xǐ huān tā nà zhǒng lěng bīng bīng de yōu mò.

 

เสียงของเธอเต็มไปด้วยความเย็นชา Her voice was stony. 

她说话的声音冷冰冰的。

Tā shuō huà de shēng yīn lěng bīng bīng de.

 

เขามักจะเงียบ เย็นชา และยากมากที่จะคุยกับคุณ He was taciturn and unsociable, and rarely spoke to you. 

他总是不声不响,冷冰冰的,难得跟你交谈。

Tā zǒng shì bù shēng bù xiǎng, lěng bīng bīng de, nán dé gēn nǐ jiāo tán.

 

อย่าได้บุ่มบ่ามทำอะไรลงไป จนกว่าใจเย็นลง Don't do anything rash until the feelings subside. 

在冷静下来之前不要鲁莽行事。

Zài lěng jìng xià lái zhī qián bú yào lǔ mǎng xíng shì.

*鲁莽 Lǔ mǎng บุ่มบ่ามมุทะลุ

 

คุณใจเย็นๆได้ไหม ฉันสามารถอธิบายได้ Will you calm down? I can explain. 

你冷静下来好吗?我可以解释的。

Nǐ lěng jìng xià lái hǎo ma? Wǒ kě yǐ jiě shì de.

 

ขอแค่พวกเราใจเย็นลงก็ไม่มีอะไรแล้ว We'll be all right if we just stay calm. 

只要我们冷静下来就没事了。

Zhǐ yào wǒ men lěng jìng xià lái jiù méi shì le.

 

โปรดใจเย็น ๆ และบอกฉันว่าเกิดอะไรขึ้น Please calm down and tell me what's wrong. 

请冷静下来告诉我发生什么事了。

Qǐng lěng jìng xià lái gào sù wǒ fā shēng shén me shì le.

 

เมื่อเขาใจเย็นลงฉันจึงเริ่มบอกความจริงกับเขา When he calm down, I began to tell him the truth. 

当他冷静下来后,我开始告诉他真相。

Dāng tā lěng jìng xià lái hòu, wǒ kāi shǐ gào sù tā zhēn xiàng.

 

รอให้คุณใจเย็น แล้วพรุ่งนี้พวกเราค่อยคุยกัน Let's talk tomorrow when you're sober. 

等你冷静下来,我们明天在说吧。

Děng nǐ lěng jìng xià lái, wǒ men míng tiān zài shuō ba.

 

 

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...